CúrsaíTáillí agus MaoiniúTab 2 Content

Tab 2 Content

Táillí Cúrsaí Iarchéime

Faigh amach cén costas atá ar an gclár a bhfuil spéis agat ann.  Bíonn deiseanna maoinithe ar fáil freisin a chabhródh leat táillí teagaisc a íoc, dá mbeifeá incháilithe dóibh.

Táillí iarchéime

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí AE agus faoi tháillí neamh-AE do chúrsaí teagaisc agus taighde iarchéime in OÉ Gaillimh, déan teagmháil go díreach le hOifig na dTáillí, le do thoil.

Mic léinn AE

Is é an sainmhíniú a thugtar ar mhac léinn AE náisiúnach AE (i.e. duine a bhfuil pas/nó teastas breithe AE aige nó aici) a bhfuil gnáthchónaí* air nó uirthi i mballstát de chuid an AE le trí bliana ar a laghad de na cúig bliana sular dtosaíonn sé/sí ar an gcúrsa tríú leibhéal.

* ní áirítear cónaí chun críocha oideachais le ’gnáthchónaí’. 

Lacáiste cánach

Tugann na Coimisinéirí Ioncaim faoiseamh cánach do tháillí teagaisc ar chúrsaí iarchéime áirithe, má bhí ort na táillí teagaisc iomlána a íoc.   Má fhaigheann tú faoiseamh cánach, ní bheidh ort an táille iomlán a íoc.

Éarlais

Chun áit ar iarchéim teagaisc in OÉ Gaillimh a chinntiú caithfear éarlais a íoc nuair a ghlacfar le tairiscint. Éarlais €500 a bhíonn i gceist go hiondúil ach d’fhéadfadh €1,000 a bheith i gceist i roinnt cásanna. Baintear an éarlais as táillí do chúrsa nuair a chláraíonn tú, mar sin is páirtíocaíocht é i ndáiríre ar tháillí do chúrsa.

Mura dtógann tú an áit ar ghlac tú léi, ní bhfaighidh tú an éarlais seo ar ais. Aisíocfar é, áfach, mura gcomhlíonann tú coinníollacha na tairisceana (más tairiscint choinníollach a fhaigheann tú).

Ar an drochuair, níl an t-eolas atá uait ar fáil ag an am seo sa teanga seo, féach ar anseo chun féachaint ar an tábla seo i mBéarla.

Costas maireachtála (seachas táillí teagaisc)

Faigh amach faoin gcostas maireachtála i nGaillimh

Rialacháin Táillí

Léigh ár rialacháin táillí

Aisíocaíochtaí

Féadfaidh OÉ Gaillimh táillí a aisíoc i gcásanna áirithe:

Ar chúiseanna sláinte:

Déan d’éileamh, ina mbeidh cuntas ar an gcás ina bhfuil tú, i scríbhinn, agus seol cruthúnas leighis chuig Colette Gill, Bainisteoir Oifig na dTáillí, Oifig na dTáillí, Áras Uí Chathail, OÉ Gaillimh.   
Seolfar d’achomharc chuig an Stiúrthóir Cuntasaíochta Airgeadais, agus féadfaidh seisean laghdú suas le 50% a dhéanamh ar na táillí ag brath ar an bhfianaise leighis a cuireadh ar fáil. 
Maireann an próiseas éilimh idir ceithre seachtaine agus sé seachtaine.

Má iarrtar ort clárú i mí Mheán Fómhair 2010, molaimid duit 50% den táille iomlán atá dlite a íoc agus plé le d’éileamh mar cheist ar leith.

Ar chúiseanna cruatain airgeadais:

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar na táillí a íoc ina ngálaí, ar tháillí a aistriú ó 2008/09 go 2010/11 nó ar do tháillí a laghdú, ba cheart duit scríobh chuig an gCoiste um Iasachtaí & Táillí Mac Léinn a dhéanann scrúdú ar chruatan airgeadais na mac léinn cláraithe
Cuir cruthúnas ar fáil de d’éileamh (bunchóipeanna de ráitis bainc, de bhillí tí, d’admhálacha cíosa etc.) agus liosta den ioncam agus den chaiteachas atá agat mar aon le litir ina bhfuil cuntas ar d’éileamh.   
Le clárú don bhliain acadúil 2010/2011, caithfidh tú íosíocaíocht de 50% de do tháillí iomlána a dhéanamh, mar aon le hiarratas scríofa agus plean íocaíochta molta. 
 Seol an comhfhreagras chuig Colette Gill, Bainisteoir Oifig na dTáillí, Oifig na dTáillí, Áras Uí Chathail, OÉ Gaillimh. 
Tagann an Coiste um Tháillí & Iasachtaí na Mac Léinn le chéile faoi thrí sa bhliain – idir lár agus deireadh mhí Dheireadh Fómhair 2010, lár mhí Feabhra 2010 agus Aibreán 2010.

Sealbhóirí deontais/scoláireachta

Féadfaidh sealbhóirí deontais/scoláireachta a bheith i dteideal aisíocaíochta ar an méid seo a leanas:

Ní dhéanfar an t-aisíoc go dtí go mbeidh na riachtanais chláraithe ar fad comhlíonta agus/nó go mbeidh an táille iomlán faighte ag an Ollscoil ón údarás atá ag cur an deontais nó na scoláireachta ar fáil.

Ach má d’íoc tú éarlais ar chúrsa in OÉ Gaillimh ach nár chláraigh tú ar an gcúrsa sin, níl tú i dteideal aisíocaíochta.

Eolas faoin mBanc

Tá cuntas bainc ag Oifig na dTáillí ag: 
Banc na hÉireann,   
43, An Fhaiche Mhór, 
Gaillimh, 
Éire.

Íocaíochtaí le gíoró

Ba cheart go ndéanfaí íocaíochtaí táillí le gíoró bainc Oifig na dTáillí a thugtar do na mic léinn ar fad sula gcláraíonn siad.  

Mura n-úsáideann tú ár ngíoró bainc d’fhéadfadh sé nach ndéanfaí d’íocaíocht a chur i do chuntas mic léinn.

Íocaíochtaí ar líne

Is féidir do chuid táillí a íoc ar líne chomh maith trí SSR (Clárú Féinseirbhíse) le Cárta Dochair/Creidmheasa. 
Le clárú ar líne, beidh siad seo a leanas de dhíth ort:  

Más mac léinn tú atá ag filleadh, cuirfear pasfhocal sealadach chuig do chuntas ríomhphoist OÉ Gaillimh. 
Más mac léinn nua tú, tá pasfhocal sealadach sa Lámhleabhar Cláraithe do Mhic Léinn Chéadbhliana, 2010-2011.

Mic Léinn Idirnáisiúnta

Ba cheart an íocaíocht a dhéanamh leis an gcuntas bainc seo a leanas.  Luaigh d’uimhir aitheantais mic léinn (ina bhfuil ocht ndigit) i ngach idirbheart.   
Banc na hÉireann 

43 An Fhaiche Mhór 
Gaillimh 
Éire 
Uimhir Chuntais 28454143 
Ainm an Chuntais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 
IBAN: IE43 BOFI 9038 1628 4541 43 
Cód Sórtála: 90-38-16 
Cód Swift:  BofIIE2D

Nósanna Imeachta Cealaithe

Má fhágann tú OÉ Gaillimh

Má tá tú ag éirí as do chúrsa agus ag iarraidh do chlárúchán in OÉ Gaillimh a chur ar ceal, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Iontrála agus an ’fhoirm um chlárú a chealú' a líonadh.

Mura n-íoctar táillí

Mura mbeidh gach íocaíocht, táillí agus pionóis san áireamh, déanta faoin 31 Eanáir 2011, cuirfear do chlárúchán agus d’iontráil scrúdaithe ar ceal.

Scéim Lamháltais na Foirne

Cuireann OÉ Gaillimh lamháltais ar fáil do chomhaltaí foirne agus dá gclann ar mian leo leanúint lena gcuid oideachais. Bíonn na lamháltais seo ag brath ar choinníollacha éagsúla; is féidir amharc ar na coinníollacha seo sa Bheartas um Lamháltas Táillí na Foirne.