PhD Struchtúrtha Nua-Ghaeilge lán-aimseartha

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies,
Scoil na dTeangacha, na Litríochta agus na gCultúr

Course overview

Íoslódáil Treoirlínte do PhD Struchtúrtha (comhad PDF) anseo‌  .


 


Is féidir taighde dochtúireachta a dheanamh i réimse leathan ábhar sa Nua-Ghaeilge idir bhéaloideas, shochtheangeolaíocht, chanúineolaíocht agus nualitríocht. Tá saineolaithe cruthanta ar an bhfoireann teagaisc a bhfuil taighde ceannródaíoch foilsithe acu i ngach aon cheann de na réimsí thuasluaite, agus flosc orthu a gcuid saineolais agus taithí a roinnt ar scoláirí óga.


Mar chuid den oiliúint dochtúireachta a sholáthraítear do chlár an PhD Struchtúrtha, tá réimse leathan modúl idirdhisciplíneach ar fáil.


Baineann roinnt de na modúil seo go sainiúil leis an disciplín ina n-oibríonn an mac léinn agus déantar  iad a sholáthar chun cur le heolas an mhic léinn ar a shainréimse taighde. Soláthraíonn modúil eile scileanna lárnacha atá riachtanach chun an tionscadal taighde a chur i gcrích. Cabhraíonn NG 523 (Teanga na Nua-Ghaeilge) leis an mac léinn barr feabhais a chur ar a chuid eolais ar cheart na Gaeilge agus ar a scileanna scríbhneoireachta idir bhuncheapadóireacht agus aistriúchán. An líofacht teanga a shealbhóidh an mac léinn i gcaitheamh a tréimhse staidéir, cuirfidh sí go mór lena acmhainn infhostaitheachta in earnáil na Gaeilge.


Chun taithí bhreise a chur ar fáil don mhac léinn agus tacú lena fhorbairt ghairmiúil, beidh sé páirteach sa chomhdháil bhliantúil a eagraíonn Roinn na Gaeilge sa chéad seimeastar den bhliain acadúil agus freastalóidh sé/sí ar sheimineáir thaighde eile de chuid na Roinne.


 


 


 

Programmes available

PhD Struchtúrtha Nua-Ghaeilge lán-aimseartha

Entry requirements

Riachtanais iontrála

Areas of interest

An Dr. Clodagh Downey

Teanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge; filíocht na Meán-Ghaeilge. Ag obair faoi láthair ar staidéar de gach ar chum Cúán Úa Lothcháin agus ar eagrán dá shaothar.

An Dr. Graham Isaac

Teangeolaíocht chomparáideach agus ghinearálta na dteangacha Ceilteach agus na hInd-Eorpaise; sean-teangacha Ceilteacha mhór-roinn na hEorpa; litríocht na Sean- agus na Meán-Bhreatnaise (go háirithe an fhilíocht); na meadarachtaí.

An Dr. Rióna Ní Fhrighil

Prós agus filíocht an 20ú haois; an chritic liteartha; an litríocht taistil; teoiric an aistriúcháin; an teangeolaíocht fheidhmeach; an fhoghlaim ríomhchuidithe.

An Dr. Lesa Ní Mhunghaile

Filíocht an 17-19ú haois; traidisiún na lámhscríbhinní déanacha; oidhreacht Oirialla; na laoithe Fiannaíochta; lucht an chinsil agus saíocht na Gaeilge; An Seabhac agus athbheochan na Gaeilge; an Ghaeilge i gCeanada sa 19ú haois. 

An Dr. Lillis Ó Laoire

Comhthéacs, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir; teoiric léann an bhéaloidis; tionchar an náisiúnachais ar an bhéaloideas; modhanna bailithe an bhéaloidis; an béaloidis sa saol domhandaithe; an t-amhrán in Éirinn agus in Albain; an nualitríocht; an litríocht réigiúnach.

An Dr. John Walsh

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge; sochtheangeolaíocht chomparáideach; reachtaíocht teanga; canúineolaíocht; an Bhreac-Ghaeltacht; meáin chumarsáide agus mionteangacha; teanga agus forbairt shocheacnamaíoch.

An Dr. Jeannine Woods

Scannánaíocht na Gaeilge; an inscne agus an ghnéasúlacht i litríocht agus dioscúrsa na Gaeilge agus na hÉireann; an chritic iarchoilíneach agus chultúrtha, teoiric an taibhléirithe

 

Find out more

Dr Jeannine Woods

E: Jeannine.woods@nuigalway.ie

T: +353 91 493960

PAC code

GYG12


Tábhachtach : bíodh iarratas déanta faoi lár mhí Iúil 2010 má tá rún agat tosú i Meán Fómhair 2010.

Current project

Téacs.

Fees for this course

EU: €4,275 p.a. 2014/15 inclusive of levy

Non-EU: €13,250 p.a. 2014/15

Mic léinn reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Sonraí/cúrsa an mhic léinn reatha

"..."

An nuacht is déanaí

Aingeal Ní Chualáin: ’Siocracha Peaca: Gnéas agus Gnéasúlacht i bPróslitríocht Chonnacht sa Ré Iar-Chadhnach.’

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Réamheolaire Iarchéime