PhD Struchtúrtha Nua-Ghaeilge lán-aimseartha

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies,
Scoil na dTeangacha, na Litríochta agus na gCultúr

Course overview

Íoslódáil Treoirlínte do PhD Struchtúrtha (comhad PDF) anseo‌  .Is féidir taighde dochtúireachta a dheanamh i réimse leathan ábhar sa Nua-Ghaeilge idir bhéaloideas, chanúineolaíocht, logainmeolaíocht agus litríocht. Cuimsíonn an litríocht gach tréimhse ó ré na Gaeilge clasaicí anuas go dtí an litríocht chomhaimseartha. Tá saineolaithe cruthanta ar an bhfoireann teagaisc a bhfuil taighde ceannródaíoch foilsithe acu i ngach aon cheann de na réimsí thuasluaite, agus flosc orthu  a gcuid saineolais agus taithí a roinnt ar scoláirí óga.


Mar chuid den oiliúint dochtúireachta a soláthraitear do chlár an PhD Struchtúrtha, tá réimse leathan modúl idirdhisciplíneach ar fáil.


Baineann roinnt de na modúil seo go sainiúil leis an disciplín ina n-oibríonn an mac léinn agus déantar  iad a sholáthar chun cur le heolas an mhic léinn ar a shainréimse taighde. Sa chúrsa NG525, Irisí agus Nuachtáin na Nua-Ghaeilge, mar shampla, déantar staidéar ar stair na n-irisí agus na nuachtán Gaeilge ó thus na hAthbheochana go dtí an lá atá inniu ann, ag díriú ach go háirithe ar na cinn is mó a d’imir tionchar ar chinniúint na Gaeilge. Breathnaítear freisin ar stair na colúnaíochta Gaeilge sna nuachtáin logánta agus náisiúnta Bhéarla sa tréimhse chéanna.


Baineann roinnt de na modúil seo go sainiúil le tráchtas an mhic-léinn, sa mhéad go soláthraíonn siad scileanna lárnacha atá riachtanach  chun an togra taighde a chur i gcrích go paiteanta. Cabhraíonn  NG 523, Teanga na Nua-Ghaeilge, leis an an mac léinn barr feabhais a chur ar a chuid eolais ar cheart na Gaeilge agus ar a scileanna scríbhneoireachta idir bhuncheapadóireacht agus aistriúchán. Ina theannta sin déantar cúram de cheart agus de stíl na teanga i ngach aon dréacht a scríobhann an mac léinn chun cabhrú leis an tsaoráid sin teanga is dual do thráchtas dochtúireachta a bhaint amach.  An líofacht teanga a shealbhóidh an mac léinn i gcaitheamh a tréimhse staidéir, cuirfidh sí go mór lena acmhainn infhostaitheachta in earnáil na Gaeilge.


Cuirfear le deiseanna infhostaitheachta an mhic léinn trí oiliúint chineálach a sholáthar, ms, Ceardlanna Gairmeacha, Litearthacht ríomhairí.


Chun taithí bhreise a chur ar fáil don mhac léinn agus tacú lena fhorbairt ghairmiúil, ceapfar é ar bhord stiúrtha na comhdhála bliantúla a eagraíonn Roinn na Gaeilge sa chéad seimeastar den bhliain acadúil agus tá sé de dhualgas ar an mac léinn páipéar a chur i láthair ag an gcomhdháil sin.

Programmes available

PhD Struchtúrtha Nua-Ghaeilge lán-aimseartha

Entry requirements

Riachtanais iontrála

Areas of interest

An Dr. Gearóid Denvir
Litríocht an 20ú haois idir fhilíocht, phrós agus litríocht dhioscúrsúil; Litríocht an 19ú haois; an litríocht bhéil; an tsochtheangeolaíocht; an chritic chultúrtha.

 

 An Dr. Graham Isaac
Filíocht na Sean- agus na Meán-Bhreatnaise; teangeolaíocht chomparáideach na dteangacha Ceilteacha agus na hIndo-Eorpaise; seanteangacha Ceilteacha mhór-roinn na hEorpa;
teangeolaíocht ghinearálta.  

 

An Dr. Lillis Ó Laoire 
Comhthéacs, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir, foirmeacha traidisiúnta ina measc; teoiric léann an bhéaloidis; tionchar an náisiúnachais ar an bhéaloideas; modhanna bailithe an bhéaloidis; an béaloideas sa saol domhandaithe; an t-amhrán in Éirinn agus in Albain; an nualitríocht; an litríocht réigiúnach.  

 

An Dr. John Walsh
Sochtheangeolaíocht; pleanáil agus polasaí teanga; an Ghaeltacht chomhaimseartha; staidéar comparáideach ar theagmháil teangacha; meáin chumarsáide i mionteangacha.


An Dr. Clodagh Downey
Teanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge go ginearálta; filíocht na Meán-Ghaeilge; litríocht dinnseanchais na Meán-Ghaeilge; litríocht mheánaoiseach a bhaineann le rithe agus le ríogacht.An Dr. Feargal Ó Béarra
Forbairt stairiúil na Gaeilge; Teanga agus Litríocht na Meán-Ghaeilge; Lebor na hUidre; An Nua-Ghaeilge Mhoch agus Chlasaiceach; Tromdhámh Guaire; Léann na Lámhscríbhinní; Cré na Cille; An Ghaeilge Nua.

 

Researcher profiles

Find out more

An tOllamh Gearóid Denvir
E gearoid.denvir@oegaillimh.ie
T +353 492 560

PAC code

GYG12


Tábhachtach : bíodh iarratas déanta faoi lár mhí Iúil 2010 má tá rún agat tosú i Meán Fómhair 2010.

Current project

Téacs.

Fees for this course

EU: €4,275 p.a. 2014/15 inclusive of levy

Non-EU: €13,250 p.a. 2014/15

Mic léinn reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Sonraí/cúrsa an mhic léinn reatha

"..."

An nuacht is déanaí

Aingeal Ní Chualáin: ’Siocracha Peaca: Gnéas agus Gnéasúlacht i bPróslitríocht Chonnacht sa Ré Iar-Chadhnach.’

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Réamheolaire Iarchéime