Course Overview


Tá an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe ar dhaoine a bhfuil spéis acu i gcultúr dúchais agus i mbéaloideas na hÉireann. Is é aidhm an chúrsa eolas a roinnt le rannpháirtithe le go bhfaighidh siad léargas ar shaibhreas an chultúir sin. I measc na n-ábhar a chlúdaítear tá:

  • Deasghnátha, nósanna agus tuiscintí traidisiúnta an Bhéaloidis
  • Na hEalaíona Dúchais: Amhránaíocht, ceol & damhsa
  • An Cultúr Ábhartha: Bealaí maireachtála agus ceirdeanna traidisiúnta


Cuirtear an cúrsa ar fáil ar an Idirlíon den chuid is mó, ar bhealach a thabharfaidh deis do rannpháirtithe tabhairt faoi ina n-am féin.

Applications and Selections

Who Teaches this Course

Dónal Ó Droighneáin, MA

Requirements and Assessment

Feilfidh an cúrsa do dhaoine a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu agus fáil acu ar nasc Idirlín. Déantar measúnú ar obair na bhfoghlaimeoirí trí mharcanna a bhronnadh ar aistí, agus ar ghníomhaíochtaí leanúnacha ar líne a bhíonn ar siúl i rith na bliana (fóram plé an chúrsa mar shampla). Ní bhíonn aon scrúdú scríofa foirmiúil le déanamh don chúrsa seo.

Key Facts

Entry Requirements

Ní gá duit aon eolas faoi leith a bheith agat ar an gCultúr Dúchais le páirt a ghlacadh sa chúrsa seo. Mar a luadh roimhe seo buntáiste a bheadh ann caighdeán maith Gaeilge a bheith agat (léamh na Gaeilge ach go háirithe) agus dar ndóigh mar gur ar an Idirlíon a mhúintear formhór an chúrsa bheadh sé tábhachtach go mbeadh fáil agat ar ríomhaire / an tIdirlíon.

Additional Requirements

Duration

Dhá bhliain, páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair

A Level Grades ()

Average intake

25

Closing Date

Next start date

Meán Fómhair

NFQ level

7

Mode of study

Foghlaim chumaisc

ECTS weighting

30

Award

Teastas/Dioplóma

CAO

PAC code

Course Outline

Trí mhodúl in aghaidh na bliana a bhíonn le déanamh ag foghlaimeoirí mar a léirítear thíos.

Bliain 1    
Cúlra & Comhthéacs an Bhéaloidis
Léann an Bhéaloidis in Éirinn agus gnéithe éagsúla den bhéaloideas

Gnéithe de na hEalaíona Dúchais
Amhránaíocht, ceol & damhsa traidisiúnta

Deasghnátha agus Nósmhaireacht Thraidisiúnta
Tuiscintí & nósanna traidisiúnta bainteach le breith agus bás; féilte na bliana; leigheas traidisiúnta

Bliain 2
An Cultúr Ábhartha
Bealaí maireachtála agus ceirdeanna traidisiúnta


An tOsnádúr sa Bhéaloideas
Tuiscintí dúchasacha faoin ‘saol eile’ sa bhéaloideas & a dtábhacht sa phobal traidisiúnta


Seachadadh na nEalaíon Dúchasach
Fás agus forbairtí sna healaíona dúchasacha ó c. 1800 anall; ról na meán; cás-staidéir
    
Aicmí na nAmhrán
Na cineálacha difriúla amhrán traidisiúnta; tréithe, stíleanna agus téamaí

Nóta: A rogha trí mhodúl as na ceithre cinn thuas le piocadh ag rannpháirtithe

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Cé go bhfuil an cúrsa seo dírithe ar gach duine a bhfuil spéis acu san ábhar, bhainfeadh daoine atá ag obair nó ar mhaith leo oibriú i réimsí áirithe tairbhe as freisin, mar shampla:

  • Turasóireacht chultúrtha
  • Forbairt phobail
  • Ealaíona cruthaitheacha
  • Múinteoireacht

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€750 sa bhliain

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

Dónal Ó Droighneáin,
Ionad an Acadaimh, Carna,
Co. na Gaillimhe,
Éire.

T: +353 91 494629
R: donal.odroighneain@oegaillimh.ie

FOIRM IARRATAIS

An Dioplóma sa Chultúr Dúchais 2016


 
  * Eolas riachtanach
*Sloinne:
*Céadainm(neacha):
*Inscne: Bean Fear
*Dáta Breithe:
*Náisiúntacht:
*An tír inar rugadh thú:

Seoladh do chomhfhreagras: (seolfar comhfhreagras chuig an seoladh seo - cinntigh le do thoil, gur féidir teagmháil a dhéanamh leat ag an seoladh seo)


Seoladh Baile: (má tá sé difriúil ón seoladh thuas)
Fón Baile:
Fón Póca:
Ríomhphost:

Oideachas/Cáilíochtaí (cur síos ar aon cháilíocht/leibhéal oideachais atá bainte amach agat):


Cár chuala tú faoin Dioplóma seo? Fógra Raidió Fógra Nuachtáin Focal Béil Suíomh Idirlín Eile
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le do thoil:
Má tá tú faoi mhíchumas nó má tá saindeacracht foghlama agat, moltar duit é seo a chur in iúl trí tic a chur sa bhosca thíos. Tabharfaidh sé seo deis duit leas a bhaint as tacaíocht chuí Ollscoile. (Níl aon dualgas ort é seo a dhéanamh; is é do rogha féin é).