February 2014

Taoiseach Opens €30 Million NUI Galway Biomedical Science Building Hosting 300 Scientists

Taoiseach Opens €30 Million NUI Galway Biomedical Science Building Hosting 300 Scientists -image

Monday, 3 February 2014

From cell structure to spinal scaffolding collaboration across key disciplines aims to bring together researchers with biomedical insights to enrich society An Taoiseach Enda Kenny TD has opened NUI Galway’s €30 million Biomedical Science building that will bring together 300 scientists and researchers. This collaborative approach aims to build on the University’s role at the heart of Galway’s vibrant medtech sector; one of five global hubs in a market worth €95 billion annually in the EU. The Biomedical Science Building, funded under the Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI) and co-funded under the European Regional Development Fund will create a platform for discovery, development and delivery. It will build on the output of NUI Galway’s cluster of world-leading biomedical research groups in areas such as regenerative medicine and stem cell research, cancer biology (particularly breast and prostate cancer) biomechanics and biomaterials. Speaking at the opening, An Taoiseach Enda Kenny TD said “I'm delighted to be here for the opening of this new Biomedical Science building at NUIG.  This development will help build on Ireland's reputation as a location for the medtech sector.  Already 250 medical technology companies based in Ireland export €7.9bn worth of product annually and employ 25,000 people, and the Government sees this sector as a key driver of economic growth.” “The Action Plan for Jobs has delivered on the aim of establishing a Health Innovation Hub and will continue to work with industry to turn more good ideas into good jobs and commercial returns.  By bringing the best and brightest together in such an innovative setting there is also real potential here for ground-breaking research to the benefit of humanity" he added. NUI Galway President, Dr Jim Browne said “This building will see innovation in action. Located in Galway, close to nine of the world’s ten leading medtech companies, researchers at the Biomedical Science building will work on the science which will address some of today’s most pressing biomedical challenges. It is a tangible expression of this University’s commitment to providing the human and intellectual capital needed by the medtech sector here in Ireland.” Dr Browne noted the generous support of Bank of Ireland for the project. A spokesperson for Bank of Ireland said “We are pleased to have played a key role in bringing this very important project to fruition given its importance to the ongoing development of NUI Galway’s faculties and capabilities.  We are confident that this will in turn play a role in supporting the development of key related sectors in the West.” NUI Galway Vice-President for Research, Professor Lokesh Joshi said "This new development is the result of excellence and success in biomedical research in NUI Galway for the past decade. It marks the beginning of a new era to find synergies among different groups and will enable us to continue to compete successfully for funding from European and other sources. It will also help researchers focus on translating their research into products for societal benefit." Since the early 2000s the University has developed a complementary range of interdisciplinary research centres and initiatives including: National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) www.ncbes.ie Regenerative Medicine Institute (REMEDI)  www.remedi.ie Network of Excellence in Functional Biomaterials (NFB) www.nfb.ie Applied Glycosciences Research Cluster (AGRC) /www.agrc.ie/ Centre for Chromosome Biology (CCB) www.chromosome.ie/ Apoptosis Research Centre (ARC) www.apoptosis.ie/ BioInnovate Ireland  www.bioinnovate.ie MeTRIC www.metricireland.ie/ These initiatives have resulted in a world-class clinical, research and people infrastructure at NUI Galway.  For example, in the last 10 years the University has made over 60 permanent appointments - strategically focussed in the area of biomedical engineering science – across the Colleges of Medicine, Science, Engineering and Business.  In addition many hundreds of research students and post-doctoral researchers continue to be attracted to Galway, representing very significant human capital for Ireland and the medtech sector. Through a spirit of discovery and delivery NUI Galway seeks to advance the boundaries of biomedical research and contribute to the international scientific community's quest for knowledge.  In so doing, the research outputs will advance clinical trials to improve the quality of life of patients and stimulate enterprise creation, generate high-end sustainable employment and add value to the national economy.  -ends- Osclaíonn an Taoiseach Foirgneamh Eolaíochta Bithleighis €30 milliún in OÉ Gaillimh ina mbeidh 300 Eolaí ag obair ó thús deiridh ar thionscadail Ó struchtúr ceall go scafall dromlaigh, tá sé mar aidhm ag comhoibriú i measc príomhdhisciplíní taighdeoirí le léargais bhithleighis a thabhairt le chéile chun leasa an tsochaí D’oscail an Taoiseach Enda Kenny TD foirgneamh Eolaíochta Bithleighis, ar fiú €30 milliún é, in OÉ Gaillimh a thabharfaidh 300 eolaí agus taighdeoir le chéile. Tá sé mar aidhm ag an gcur chuige comhoibríoch seo cur le ról na hOllscoile i gcroílár earnáil bhríomhar leighis-teicneolaíochta na Gaillimhe; ceann de chúig ionad domhanda i margadh ar fiú €95 billiún é go bliantúil san AE. Cruthóidh an Foirgneamh Bithleighis Eolaíochta, atá maoinithe faoin gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) agus cómhaoinithe faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, ardán d’fhionnachtain, forbairt agus seachadadh. Cuirfidh sé leis an aschur ó bhraisle OÉ Gaillimh de ghrúpaí taighde bithleighis ardchaighdeáin i réimsí cosúil le leigheas athghiniúnach agus taighde gascheall, bitheolaíocht ailse (go háirithe ailse bhrollaigh agus phróstataigh), bithmheicnic agus bithábhair. Ag labhairt dó ag an oscailt, dúirt an Taoiseach Enda Kenny TD, “Táim thar a bheith sásta a bheith anseo d’oscailt an Fhoirgnimh nua Bithleighis Eolaíochta seo in OÉ Gaillimh. Cuirfidh an fhorbairt seo le cáil na hÉireann mar shuíomh don earnáil leighis-teicneolaíochta.  Tá 250 cuideachta leighis-teicneolaíochta lonnaithe in Éirinn cheana féin agus iad ag easpórtáil luach €7.9bn de tháirgí gach bliain agus cuireann siad fostaíocht ar fáil do 25,000 duine, agus tuigeann an Rialtas go bhfuil an earnáil seo ina príomhacmhainn d’fhás eacnamaíoch.” “Mar thoradh ar an bPlean Gníomhaíochta do Phoist tá Gorlann Nuálaíochta Sláinte bunaithe agus leanfar den obair leis an tionscal ionas go mbeidh poist agus torthaí tráchtála againn mar thoradh ar smaointe maithe eile.  Trí na daoine is fearr agus is éirimiúla a thabhairt le chéile i suíomh chomh nuálach, tá féidearthachtaí dáiríre ann do thaighde ar thús cadhnaíochta ar mhaithe leis an gcine daonna”, a dúirt sé. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, “Beidh an nuálaíocht ag feidhmiú san fhoirgneamh seo. Lonnaithe i nGaillimh, in aice le naoi gcinn de na deich gcuideachta leighis-teicneolaíochta is fearr sa domhan, beidh taighdeoirí san fhoirgneamh Bithleighis Eolaíochta ag obair ar an eolaíocht a thabharfaidh aghaidh ar chuid de na dúshláin bhithleighis is mó atá faoi chaibidil sa lá atá inniu ann. Is léiriú inláimhsithe é ar thiomantas na hOllscoile seo ar an gcaipiteal/riachtanas daonna agus intleachtúil a chur ar fáil a theastaíonn ó earnáil an bhithleighis anseo in Éirinn.” Dúirt an Leas-Uachtarán um Thaighde in OÉ Gaillimh, an tOllamh Lokesh Joshi “Tá an fhorbairt nua seo mar thoradh ar shárchaighdeán agus rath an taighde bithleighis in OÉ Gaillimh le deich mbliana anuas. Cuireann sé tús le ré nua chun sinéirgíochtaí a aimsiú i measc grúpaí éagsúla agus cuirfidh sé ar ár gcumas maoiniú a fháil ó fhoinsí Eorpacha agus ó fhoinsí eile. Cuideoidh sé freisin le taighdeoirí díriú ar a gcuid taighde a aistriú isteach i dtáirgí ar mhaithe leis an bpobal.” Ó thús an chéid seo tá réimse comhlántach ionad agus tionscnamh taighde idirdhisciplíneach forbartha ag an Ollscoil lena n-áirítear: An tIonad Náisiúnta um Eolaíocht Innealtóireachta Bithmhíochaine (NCBES) www.ncbes.ie Institiúid an Leighis Athghiniúnaigh (REMEDI)  www.remedi.ie Gréasáin Feabhais do Bhithábhair Fheidhmeacha (NFB) www.nfb.ie Braisle Taighde Gliceolaíochtaí Feidhmeacha (AGRC) /www.agrc.ie/ An tIonad do Bhitheolaíocht Chrómasóim (CCB) www.chromosome.ie/ An tIonad Taighde Apaptóise (ARC) www.apoptosis.ie/ BioInnovate Ireland  www.bioinnovate.ie MeTRIC www.metricireland.ie/ Mar gheall ar na tionscnaimh seo tá infreastruchtúr cliniciúil, taighde agus daonna ar ardchaighdeán in OÉ Gaillimh.  Mar shampla, le deich mbliana anuas tá breis is 60 ceapachán buan déanta ag an Ollscoil - dírithe go straitéiseach ar réimse na heolaíochta innealtóireachta bithleighis - i gColáistí an Leighis, na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus an Ghnó.  Chomh maith leis sin mealltar na céadta mac léinn taighde agus taighdeoirí iardhochtúireachta go Gaillimh, rud a chiallaíonn go bhfuil líon suntasach daoine ar fáil anseo don earnáil bhithleighis. Trí spiorad fionnachtana agus seachadta déanann OÉ Gaillimh iarracht teorainneacha an taighde bithleighis a leathnú agus cur le hiarracht an phobail eolaíochta idirnáisiúnta eolas a chuardach.  Mar thoradh air seo, cuirfidh na haschuir thaighde le trialacha cliniciúla chun caighdeán saoil a fheabhsú d’othair agus chun fiontar a chruthú, fostaíocht inmharthana ardleibhéil a chur ar fáil agus luach a chur leis an ngeilleagar náisiúnta.  -críoch-  

>> Read full story about Taoiseach Opens €30 Million NUI Galway Biomedical Science Building Hosting 300 Scientists

Actor Cillian Murphy Highlights the Importance of Youth Having a Voice at Special Screening for Teenagers & Young Adults

Actor Cillian Murphy Highlights the Importance of Youth Having a Voice at Special Screening for Teenagers & Young Adults-image

Tuesday, 4 February 2014

Event hosted by Prof Pat Dolan of the UNESCO Child and Family Research Centre at NUI Galway  Actor Cillian Murphy appeared as a special guest of the UNESCO Child and Family Research Centre at NUI Galway for a screening and discussion of the film Broken at the weekend.  The actor, a patron of the Centre, was interviewed by young researchers in a post-screening discussion on how young people interpret the film’s portrayal of family, relationships and community. The UNESCO Centre, part of NUI Galway’s new Institute for the Social Sciences, undertakes research, education and training in the area of Family Support and Youth Development with an emphasis on prevention and early intervention for children and young people experiencing adversity. Core themes such as empathy, resilience and the importance of social support highlighted in Broken are among the areas of expertise of the UNESCO Centre. The Centre is committed to promoting child and youth engagement in policy, programme design and services. According to Director and UNESCO Chair Professor Pat Dolan “Understanding how young people access sources of informal support such as nuclear family, friends and community networks is critical to the development of strength-based practice and policy. The special screening of the movie Broken, starring Cillian Murphy  provided an opportunity for a group of young people from diverse backgrounds to share their perspective on issues that affect their lives”.   Speaking at the event on Friday 31 January, Cillian highlighted the importance of youth having a voice in Ireland. “Learning from research which is young person led is key to supporting them better.  As Patron, I am delighted to assist the UNESCO Child and Family Research Centre in this task”. -Ends-  

>> Read full story about Actor Cillian Murphy Highlights the Importance of Youth Having a Voice at Special Screening for Teenagers & Young Adults

NUI Galway Postgraduate Open Day to Highlight Career Opportunities

NUI Galway Postgraduate Open Day to Highlight Career Opportunities-image

Tuesday, 4 February 2014

NUI Galway will host the Spring Postgraduate Open Day on Tuesday, 11 February, from 12 noon to 4pm in the Bailey Allen Hall, Áras na Mac Léinn. The Open Day will showcase over 400 of NUI Galway’s full-time and part-time postgraduate programmes, including taught and research masters, as well as doctoral research options. With one of the broadest portfolios of postgraduate teaching and learning in the country, NUI Galway’s Postgraduate Open Day will give potential students the opportunity to meet and hear from academic staff and current students. With over 70 stands will offer information on the wide range of programmes, how to apply and fund your study, careers and day to day student life at NUI Galway.  Irish graduates are ranked first in Europe in terms of how employers rank graduates, and postgraduate study boosts employability. The number of PG in employment has grown consistently in recent years. NUI Galway’s well-established links with industry allow you to take the first step in building your career. Valerie Leahy, Postgraduate Recruitment Officer at NUI Galway, comments: “A postgraduate qualification broadens your skills-set, increases your specialist knowledge, and can improve your job prospects: over 93% of NUI Galway graduates are currently employed or are in further study within six months of graduating.” To view NUI Galway’s suite of new and unique postgraduate programmes and to book your place at the Open Day visit www.nuigalway.ie/about-us/open-days/  or simply call in on the day! To apply for an NUI Galway postgraduate course visit www.pac.ie/nuigalway. -Ends-  

>> Read full story about NUI Galway Postgraduate Open Day to Highlight Career Opportunities

NUI Galway Student Entrepreneurs Compete For €20,000 Prize Fund

NUI Galway Student Entrepreneurs Compete For €20,000 Prize Fund -image

Tuesday, 4 February 2014

NUI Galway’s Students’ Union Enterprise Awards competition is now entering its second stage as six finalists battle it out for a €20,000 investment fund to turn their ideas into reality. Now in its fourth year, the competition seeks to promote entrepreneurship and innovation among the students of NUI Galway in both social and business enterprise. Each of the six finalists, all NUI Galway students, will receive investment capital of €500 to develop their initial ideas further. A series of workshops hosted by members of the business community over the coming weeks will let the finalists develop their ideas ahead of the final judging session in March. Galway City and County Enterprise Board, Online Marketing in Galway, Hammond Good Solicitors, Gareth Williams Accountant and Starlight Solutions are just some of the groups providing workshops. Sean Kearns, President of NUI Galway Students’ Union, said: “We have been overwhelmed by the number and standard of entries to the NUI Galway Students’ Union Enterprise Awards again this year. The entrants are testament to the exceptional initiative and creativity of students in social and business enterprise. At a time when real innovation and flair is needed, students are leading the way in creating the big ideas that will help fuel our recovery. The Students’ Union is delighted with the support that the Awards have received from the local business community and the University.” The final six projects are: NUI Galway Student Managed Investment Fund Operating a real-life financial portfolio under the guidance of industry experts and alumni, the NUI Galway Student Managed Investment Fund is an organisation managed by students, for the benefit of both the participants and the University as a whole. Behind the project are: Martin Weitbrech, final-year BSc Financial Mathematics and Economics student from Co. Donegal; Conor Hanniffy, Masters in International Finance student from Athlone, Co. Westmeath; Shane Reilly, final-year BSc Financial Mathematics and Economics student from Castlebar, Co. Mayo; and Maurice Kelter a final-year BComm student from Tralee, Co. Kerry. Student Talks 'Student Talks' is an online knowledge platform for students to communicate their ideas, connect with other students, and find out about courses and careers. Student Talks was created by Brian Slattery from Dublin who has just completed his PhD in Psychology. Shuffleupagus Margaret Tallott has developed Shuffleupagus which is a simple game for everyone who is learning Irish. Margaret is from Belmullet, Co. Mayo and is in the fourth year of her PhD with the Department of Management at the University. MyStudySheets™ MyStudySheets™ provides downloadable, course-specific study aids in mathematics to second and third-level students, aiming to radically improve student grasp of key concepts. MyStudySheets™ was developed by brothers Enoch and Issac Burke from Castlebar, Co. Mayo. Enoch is currently in his second year of a BA degree and Isaac is in his second year of a PhD in Pure Mathematics. QuisineReader QuisineReader seeks to revolutionise the way we collect and redeem customer loyalty points through a visually striking user friendly application. Nathan Regan and Fergal Walsh are both final-year Mechanical Engineering students from Galway. They have developed QuisineReader with Gearoid O'Connor, a final-year Computer Science and Information Technology student, also from Galway. The Big Yellow Thing The Big Yellow Thing is an artistic project that aims to create modern and exclusive apparel for students, staff, visitors and alumni of all National Universities of Ireland. Michelle Campion from Tuam, Co. Galway developed The Big Yellow Thing and is studying a MSc in Neuropharmacology. The winners will be announced at an awards ceremony dinner on Saturday, 29 March in the College Bar, NUI Galway. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Student Entrepreneurs Compete For €20,000 Prize Fund

Orbsen Therapeutics Shortlisted For Prestigious Innovation Award

Orbsen Therapeutics Shortlisted For Prestigious Innovation Award-image

Wednesday, 5 February 2014

Irish company Orbsen Therapeutics, the spin out company from REMEDI at NUI Galway is shortlisted for the Irish Times InterTradeIreland Innovation Awards 2014 NUI Galway startup company, Orbsen Therapeutics, have been shortlisted as finalists in the prestigious all-island Irish Times InterTradeIreland Innovation Awards 2014. This competition open to all companies on the island of Ireland, recognises excellence in groundbreaking product or services innovation. The overall winner of the award will be announced in Dublin in April. Orbsen Therapeutics, an Irish company and the spin out company from REMEDI (Regenerative Medicine Institute) at NUI Galway, is seeking to develop innovative therapies for a range of diseases using Orbsen’s proprietary adult stem cell. The company is working with partners from all over the world to develop and commercialise its stem cell technologies, and now employs 12 people in Galway. Mr Brian Molloy, CEO Orbsen Therapeutics said, “We are delighted to be shortlisted for the Innovation Awards 2014. Innovation is at the heart of what we do in Orbsen and we benefit hugely from the close relationship we have with the Research Institute and with NUI Galway. Over the past two years we have attracted over €20 million in research funding into Orbsen and into our network of 22 international and domestic collaborators. NUI Galway has been and will continue to be our primary collaborator on these grants as we move closer to the clinic and the development of new and innovative therapies.” Dr. Stephen J. Elliman, Head of Research at Orbsen added, “Our unique stem cell isolation technologies give Orbsen Therapeutics, and indeed Ireland, the opportunity to become a leading global player in the Stem Cell Therapeutics space. We already have a number of early phase clinical trials that will start enrolling over the coming two to three years, and these have all been funded under the EU FP7 programme.” Dr Jacinta Thornton, Acting Director, Ignite Technology Transfer Office, NUI Galway said “I would like to congratulate Orbsen Therapeutics on being shortlisted for this award. Since their inception, they have worked very closely with NUI Galway, in particular with REMEDI the world-leading centre for regenerative medicine, collaborating in research projects and winning large grant awards together. With the opening of the Centre for Cell Manufacturing Ireland (CCMI), Ireland’s first centre for stem cell manufacturing at NUI Galway, we are confident of further collaborative success together as Orbsen seeks to bring their products to the clinic.” For further information on Orbsen Therapeutics visit www.orbsentherapeutics.com -Ends-    

>> Read full story about Orbsen Therapeutics Shortlisted For Prestigious Innovation Award

NUI Galway Hosts Ireland’s Largest Student-Run Energy Event

NUI Galway Hosts Ireland’s Largest Student-Run Energy Event-image

Wednesday, 5 February 2014

CEO of Bord na Móna among those looking at issues of national importance currently in the news including Wind Farm Developments and Pylon Network Expansions The 4th Annual Energy Night, Ireland’s largest student-run energy event, will take place at NUI Galway’s New Engineering Building, Thursday 13th February from 4pm-7pm. Last year’s event, ‘Energising Ireland – What are our Options?’ received praise from academia, industry and the public for its engaging and thorough debate on Ireland’s potential future energy sources. This year, Energy Night aims to examine the impact, conflicts and opportunities that arise in local communities through the development of large-scale energy projects of national importance. This is a highly topical subject, which is reflected in the current debates over wind farm development and pylon network expansion. It will discuss the impact of large scale energy projects both economically and aesthetically, conflicts that arise in balancing fiscal benefits with environmental concerns, and how to increase infrastructure in order to reduce CO2 emissions responsibly. Energy Night will look at ‘Energy in Ireland – Local Wellbeing, National Priorities and Global Challenges’ and will commence at 4pm on Thursday 13th February starting with guided tours of NUI Galway’s state-of-the-art, award-winning New Engineering Building, which itself is one of the country’s finest examples of modern, visually striking, energy efficient design. A ‘Careers in Energy’ seminar will follow from 5pm to 6pm. Several speakers from major corporations like ESB International, Enerit and Éire Composites will deliver presentations about their companies and the various employment opportunities available in the energy and energy-related sector. They will highlight career opportunities for future engineers in an indigenous industry with massive growth potential, while offering a unique insight into their career paths and reveal the future of energy in Ireland. From 6pm to 7pm, a ‘Student Energy Research Poster Showcase’ will be held in the Engineering Building’s foyer, and will feature posters highlighting cutting-edge energy research currently underway at NUI Galway and beyond. This includes Offshore Renewable Energy Systems (Wave, tidal and wind), Bioenergy research in the use of plant material as a fuel source, and the reduction of dependence on imported fuels. The main event of the night, a panel discussion on wind energy, ‘Energy in Ireland – Local Wellbeing, National Priorities, Global Challenges’ will begin at 7pm and feature guest speakers Gabriel D’Arcy, CEO of Bord na Móna, Mike de Jong of CREWE (Communities for Responsible Engagement with Wind Energy) and John Fogarty, Chairman of Templederry Community Wind Farm, one of Ireland’s only community-run wind farms. The discussion will include a lengthy Q&A session with active participation from the audience. The event is free of charge with refreshments provided. For more information visit www.nuigenergynight.com or email energy@socs.nuigalway.ie Follow us on twitter at @nuigenergynight or on Facebook. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Hosts Ireland’s Largest Student-Run Energy Event

NUI Galway Awards Business Certificate to 260 Junior Certificate Students

NUI Galway Awards Business Certificate to 260 Junior Certificate Students -image

Thursday, 6 February 2014

Students from across Connacht, who received an A in Junior Certificate Honours Business Studies, were recently presented with Certificates of Achievement by NUI Galway's College of Business, Public Policy and Law. The presentations, in association with the Business Studies Teachers Association of Ireland (BSTAI), were made at a special ceremony at the University which included teachers and parents. This is the fourth year NUI Galway has presented these awards and 260 students received recognition for their achievement at the ceremony. The certificates were awarded to students from over 55 individual schools throughout the counties of Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon and Sligo. Presenting the certificates to each individual winner, Professor Ciaran O’Neill, Dean of the College of Business Public Policy and Law, NUI Galway, said “NUI Galway’s international success is built on a strong and enduring relationship with its hinterland and therefore we see these awards as very important. I congratulate all the students on their achievement and also the work of teachers in helping students achieve their potential. I hope I will also have the pleasure of meeting many of these students again in NUI Galway in the future on one of our business or commerce programmes.”  Jennie Harrington, President, BSTAI said “The BSTAI are delighted to continue its partnership with NUI Galway in hosting this ceremony which celebrates and recognises academic excellence in Business Studies at a young age.  I am confident many of today’s award recipients will build successful careers in the business world.” -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Awards Business Certificate to 260 Junior Certificate Students

NUI Galway Technology Matched with European Vehicle Experience Could Fuel Clean-Tech Fleet Transport

NUI Galway Technology Matched with European Vehicle Experience Could Fuel Clean-Tech Fleet Transport-image

Thursday, 6 February 2014

Opportunity is there for Ireland to create real jobs in indigenous bioenergy enterprise in two to five years says Technology Leader at the Technology Centre for Biorefining and Bioenergy Speaking at the 13th Annual IrBEA National Bioenergy Conference in Dublin, Mr Bart Bonsall, Technology Leader at Ireland’s Technology Centre for Biorefining and Bioenergy said that, “Using the advanced high-rate, low-temperature anaerobic digestion technology for dilute wastewaters developed by Professor Vincent O’Flaherty and the enzyme-based technology patented by Dr Maria Tuohy and their NUI Galway research groups gives Ireland an advantage in producing biogas more quickly.” Mr Bonsall continued, “On the vehicle side, biogas/Compressed Natural Gas vehicles are widely used in German, Austrian, Italian and Swedish truck and bus fleets. The opportunity is there for Ireland to create real jobs in indigenous bioenergy enterprise in two to five years, if we build the right commercial and regulatory framework for biomethane for fleet transport.” Mr Bonsall will give a presentation to the IrBEA National Bioenergy Conference today (6th February) on ‘Biomethane for transport: a technical and regulatory framework’. This year the conference will take a focused view on Ireland’s bioenergy strategy to meet 2020 targets. Other guest speakers at the conference will include Pat Rabbitte T.D. Minister for Communications, Energy and Natural Resources and Horst Jauschnegg, President of the Austrian Biomass Association along with several others. The 2014 IrBEA National Bioenergy Conference is titled ‘Ireland’s Bioenergy Strategy to Meet Targets for 2020’. It takes place today 6th February at the Louis Fitzgerald Hotel, Newlands Cross, Dublin. For further information on the Technology Centre for Biorefining and Bioenergy and their presentation at today’s conference contact Pádraic Ó hUiginn, Communications Programme Manager, Technology Centre for Biorefining & Bioenergy on +353 (0)87 905 3806 and pohuiginn@tcbb.ie IrBEA’s conference programme is available from the following link: http://www.irbea.ie/images/irbea%20conference%20programme%202014v2.pdf -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Technology Matched with European Vehicle Experience Could Fuel Clean-Tech Fleet Transport

NUI Galway Announce the First Theatre Season to Bring University and City Actors on Stage Together

NUI Galway Announce the First Theatre Season to Bring University and City Actors on Stage Together-image

Monday, 10 February 2014

NUI Galway Theatre Season allow students the opportunity to bring theatre into Galway city for all to enjoy, while having a major impact on their future careers As part of the ongoing development of Drama and Theatre Studies at NUI Galway, the university today announced the inaugural NUI Galway Theatre Season. From February to April of this year, NUI Galway Drama students will be working with Galway’s leading theatre companies and artists to stage both classic and brand new plays. These will include a new street theatre performance devised by Macnas, the Irish premiere of a play by the author of the West End hit musical adaptation of Charlie and the Chocolate Factory, and many other exciting events.  Performances will happen both on campus and at venues around the city. The opening production will be an adaptation of the Spanish classic Yerma by Frederico Lorca. Produced in association with Core Theatre College, this play runs at the Mick Lally Theatre, Druid Lane from 13-15 February. Future productions include the Irish premiere of David Greig’s Monster in the Hall at Nun’s Island Theatre from 26-29 March and the Greek tragedy Electra (adapted by Irish dramatist Frank McGuinness) at The Cube Theatre, NUI Galway from 9-11 March. The season concludes on 2 April with a public performance by first year students with Macnas. The season also includes the inaugural NUI Galway Theatre Residency, an annual event that will see a major Irish theatre company visiting Galway for a week of workshops, public lectures, and performances. The first Theatre Residency will be conducted by Brokentalkers, the Dublin-based group whose Have I No Mouth is currently completing a successful run in New York, where it was praised in The New York Times for being “Gentle and forlorn, angry and yearning”. Speaking at the launch of the season, NUI Galway’s Professor of Drama and Theatre Studies, Patrick Lonergan said that this development marks an important stage in the evolution of Drama at the university. “Our first theatre season gives our students an opportunity to work with great Galway companies, directors and actors, and it allows us to bring theatre into our city for all to enjoy. Performing in professional venues, and working with professional artists, our students will gain invaluable skills and practical experiences that will have a major impact on their future careers.” This is the first time that NUI Galway has produced a season of plays, but Professor Lonergan states that this development will continue into the years ahead. “As Drama grows at this university, so too will the number of productions we’ll stage each year. We want our productions to become an intrinsic and essential part of the Galway theatre scene, making sure that the university and our students are at the heart of Galway’s cultural life. With the recent launch of the Druid Academy at NUI Galway, our activities will expand significantly in the years ahead. This season marks an important first step for us.” Tickets for Yerma available at the Socs Box on 091 492852 or Town Hall Theatre 091 569777. Tickets for Electra available at the Socs Box, and tickets for The Monster in the Hall available at Galway Arts Centre 091 565886. Brokentalkers will give a Public Lecture at the Siobhan McKenna Theatre, NUI Galway on 25 February from 5pm-7pm. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Announce the First Theatre Season to Bring University and City Actors on Stage Together

NFB Researcher Recipient of Two Prestigious Travel Grants

NFB Researcher Recipient of Two Prestigious Travel Grants-image

Monday, 10 February 2014

Dr Manus Biggs, a Science Foundation Ireland investigator with NUI Galway’s Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB) is the recent recipient of two travel grants. Both travel grants will support his research to improve the design of implanted microelectrodes being used for the treatment of neurodegenerative disorders. Implantable, electrically stimulating systems consisting of a number of electrodes that transmit signals via electrical conduction in bodily fluids are currently being investigated to treat neurodegenerative diseases. Implanted electrodes work reasonably well for short term applications, but have had limited success over longer implantation times. Currently, the inflammatory response around the electrode interface increases to such an extent that there is neural loss and instability of the electrodes at the implantation site. To address this problem, Dr. Biggs’s research aims to improve long-term function by using conducting polymers to coat the implanted electrodes. Dr Biggs’ Ireland-France Ulysses research funding is designed to support new research collaborations between Irish and French researchers, after James Joyce’s famous novel to celebrate the Joycean links between Ireland and France. The funding will help establish a new collaboration with Professor Dulce Papy-Garcia at the University of Paris, an expert in the glycobiology of neurodegeneration. The use of Dr Biggs’s neuroelectrode technology to treat Parkinson’s disease is of high interest for the French research team and a new collaboration with Dr Biggs will allow the group to get new insights using biomaterials for the treatment of neurodegeneration. Dr Biggs’ Royal Irish Academy Mobility grant that will support continuing research with Dr Mathew Dalby at the Centre for Cell Engineering, and Dr Nikolaj Gadegaard at the James Watt Nanofabrication Centre, both at the University of Glasgow. The University of Glasgow is one of the few places in the world that can fabricate the high-resolution structures needed for Dr Biggs’s research. He also hopes the collaboration will provide a springboard for future student work placements. Professor Abhay Pandit, Director at NFB, said: “The two travel awards are further indication of the relevance of NFB’s research within Europe and the importance of NFB’s translational research programmes. We will continue to initiate collabatory research, with partners from outside of Ireland and look towards funding opportunities within Horizon 2020. -Ends-

>> Read full story about NFB Researcher Recipient of Two Prestigious Travel Grants

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share