Over €6m sanctioned by Ó Cuív for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway

Over €6m sanctioned by Ó Cuív for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway-image

Monday, 10 December 2007

Éamon Ó Cuív T.D., Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, has sanctioned a grant of €6m for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, National University of Ireland, Galway and for the university's sub-centres operating in the Gaeltacht. This grant is being provided to enable the Acadamh to develop and promote its Irish language measures. The Minister said that the Acadamh greatly enhances the Irish langauge educational opportunities available to Gaeltacht and Irish language communities and that it has a very positive impact on the social, economic and cultural lives, as well as on the language, of those communities in general. With regard to language planning, the activities of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge greatly assist the various Gaeltacht communities through the courses it provides in that area and through the research and consultancy services it provides to various organisations. NUI Galway has set out a challenging approach to third level education through Irish in its Strategic Plan. Third level accredited courses will be offered fully through Irish in various locations within and outside the Gaeltacht. Minister Ó Cuív said that third level education through Irish is dealing with the erosion of rural communities and reinforcing the status and profile of the Irish language. "New language-friendly employment is promoted. The Acadamh has a central role in supporting the community development process and in developing a language-centred Gaeltacht infrastructure," according to the Minister. He added that he is delighted to provide this assistance, especially in the context of course delivery costs through Irish being higher than course delivery costs through English.

>> Read full story about Over €6m sanctioned by Ó Cuív for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway

Deontas de €6m Ceadaithe ag Ó Cuív d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoi

Deontas de €6m Ceadaithe ag Ó Cuív d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoi-image

Monday, 10 December 2007

Tá deontas ar fiú €6m thar tréimhse trí bliana ceadaithe ag Éamon Ó Cuív T.D., an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus na fo-ionaid ollscoile atá ag feidhmiú sa Ghaeltacht. Cuireadh an deontas seo ar fáil mar chúnamh dóibh chun a gcuid beartais ar mhaithe leis an nGaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn. Dúirt an tAire go gcuireann an tAcadamh go mór leis na deiseanna oideachais trí mheán na Gaeilge atá ar fáil do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge agus go mbíonn tionchar thar a bheith dearfach acu ar shaol sóisialta, eacnamaíoch, cultúrtha agus teanga na bpobal sin trí chéile. I gcás na pleanála teanga, cuidíonn gníomhaíochtaí Acadaimh na hOllscolaíochta Gaeilge go mór le pobail éagsúla sa Ghaeltacht, trí na cúrsaí a chuireann siad ar fáil sa réimsí sin agus trí na seirbhisí taighde & comhairleacht a chuireann siad ar fáil d'eagraíochtaí éagsúla. Tá cur chuige dúshlánach leagtha amach ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh don ollscolaíocht trí Ghaeilge ina Plean Straitéiseach. Beidh cúrsaí creidiúnaithe tríú leibhéal á dtairiscint go hiomlán trí Ghaeilge in ionaid éagsúla laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Dúirt an tAire Ó Cuív go bhfuil an ollscolaíocht Ghaeilge ag dul i ngleic le creimeadh an phobail tuaithe agus ag láidriú staid agus próifíl na Gaeilge. "Cuirtear fostaíocht nua chun cinn atá teanga-chairdiúil. Tá ról lárnach ag an Acadamh ag tacú leis an bpróiséas forbartha pobail agus ag cruthú bonneagar Gaeltachta atá teanga lárnaithe," a deir an tAire. Dúirt sé go raibh áthas air an cúnamh seo a chur ar fáil go háirithe i gcomhthéacs costais seachadtha chúrsaí trí Ghaeilge a bheith níos airde ná costais chúrsaí a sheachadtar trí Bhéarla.

>> Read full story about Deontas de €6m Ceadaithe ag Ó Cuív d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoi

Spórt Roghnaithe mar Théama Ceiliúrtha an Mhórfhéasta Ollscoile

Spórt Roghnaithe mar Théama Ceiliúrtha an Mhórfhéasta Ollscoile -image

Tuesday, 4 December 2007

Tá na sonraí is déanaí maidir le naoú Mórfhéasta bliantúil OÉ Gaillimh fógartha – imeacht a bheidh ar siúl in Óstán an Radisson SAS Dé Sathairn, an 1 Márta 2008. Díreoidh téama Mhórfhéasta 2008 ar thiomantas na hOllscoile do chúrsaí spóirt anseo ar an gcampas. Measann formhór na mac léinn anseo go gcuireann comhaltacht agus/nó rannpháirtíocht i gcúrsaí spóirt go mór leis an am a chaitheann siad in OÉ Gaillimh. Is iomaí buntáiste a bhaineann le comhaltacht agus/nó rannpháirtíocht i gcúrsaí spóirt – sláinte, folláine, comhluadar agus forbairt phearsanta – mar aon le háis úsáideach chun cothroime a bhaint amach idir an saol oibre agus an saol acadúil. Dúirt an tOllamh Ger Hurley, Leas-Uachtarán um Thionscnaimh Straitéiseacha agus Gnóthaí Seachtracha, OÉ Gaillimh, "Is é atá mar aidhm againn anseo in OÉ Gaillimh rogha spóirt a sholáthar don uile dhuine agus spreagadh a thabhairt do mhic léinn leas a bhaint as na hacmhainní atá le fáil ar an gcampas – is léir anois go bhfuil feabhas mór ag teacht ar an hacmhainní atá ar fáil de bhrí go bhfuil Ionad Spóirt nua á fhorbairt i láthair na huaire. Tá an bhéim a leagtar ar rannpháirtíocht mac léinn i gcúrsaí spóirt ag teacht le héiteas OÉ Gaillimh – is é sin gurb é an phríomhfhreagracht atá orainn leas agus folláine ár mac léinn." Dúirt an tOllamh Hurley, "bunaithe ar théama Mhórfhéasta 2008, trí urraíocht fhlaithiúil ó Aer Arann, tá ar ár gcumas an t-ochtú duais a bhronnadh – Duais Alumni Aer Arann d'Éachtaí agus Ceannaireacht Spóirt." Ceann de bhuaicphointí an imeachta, atá anois ar mhórimeacht náisiúnta agus ceann de phríomhimeachtaí sóisialta Iarthar na hÉireann, é bronnadh na nDuaiseanna Alumni gach bliain. Ceiliúrann na duaiseanna seo an tábhacht a bhaineann le hoideachas OÉ Gaillimh ar feadh an tsaoil agus tugann sé aitheantas d'fheabhas agus d'éachtaí daoine aonair i measc 65,000 céimí na hOllscoile atá scaipthe ar fud an domhain. Seo a leanas liosta de bhuaiteoirí na n-ocht nduais alumni atá le bronnadh ag Mórfhéasta 2008: Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge Gráinne Seoige, Craoltóir Duais TBD don Innealtóireacht, an Teicneolaíocht Faisnéise agus an Mhatamaitic John Ryan, Cathaoirleach an Bhoird, Macrovision Corporation Duais Bhanc na hÉireann don Ghnó & an Tráchtáil Brian Joyce, Cathaoirleach, Clancourt Holdings; Stiúrthóir, Kingspan Duais Seavite don Eolaíocht Dúlra An Dr Peter Heffernan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoras na Mara Duais AIB don Litríocht, an Chumarsáid & na hEalaíona Julian Gough, Úrscéalaí agus Ceoltóir Duais OÉ Gaillimh don Dlí, an tSeirbhís Phoiblí agus an Rialtas Séamus Brennan, An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta Duais Medtronic don Chúram Sláinte agus an Eolaíocht Mhíochaine An Dr Frank Giles, Príomhoifigeach na Roinne Haemaiteolaíochta agus na hOinceolaíochta Leighis sa San Antonio Cancer Institute Duais-Aer-Arann-d'Éachtaí-agus-Ceannaireacht-Spóirt Joe McDonagh, Iar-Uachtarán CLG & Sáriománaí Sinsearach -Críoch-

>> Read full story about Spórt Roghnaithe mar Théama Ceiliúrtha an Mhórfhéasta Ollscoile

Sport celebrated as theme of University Gala Banquet

Sport celebrated as theme of University Gala Banquet -image

Tuesday, 4 December 2007

Details have been announced of NUI Galway's ninth annual Gala Banquet, which will take place at the Radisson SAS Hotel on Saturday, 1 March, 2008. The theme of the 2008 Gala Banquet will focus on the University's commitment to and long history of sport on campus. The majority of students find their membership and/or involvement in sport significantly enhances their NUI Galway experience, with many benefits in terms of health, physical fitness, camaraderie and personal development and a useful aid in balancing the pressures of academic life. Professor Ger Hurley, Vice President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway, said, "Our intention at NUI Galway is to offer sport for all and to encourage all students to benefit from the resources which are provided on campus – facilities which are continually being improved as is evident with the development of the new Sports Centre. The emphasis placed on involving students in sport underlines the ethos of NUI Galway - that our students and their wellbeing are our primary responsibility." Professor Hurley added, "given the theme of Gala Banquet 2008, this year we have, through the generous sponsorship of Aer Arann, added an eighth award – the Aer Arann Alumni Award for Sports Achievement and Leadership." One of the highlights of the evening, which has established itself as a premier national event and one of the key social occasions in the West of Ireland, is the presentation of the annual Alumni Awards. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual excellence and achievement among the University's more than 65,000 graduates worldwide. The winners of the eight alumni awards to be presented at Gala 2008: Duais Hewlett Packard don Ghaeilge Gráinne Seoige, Craoltóir TBD Award for Engineering, IT & Mathematics John Ryan, Chairman of the Board, Macrovision Corporation Bank of Ireland Award for Business & Commerce Brian Joyce, Chairman, Clancourt Holdings; Director, Kingspan Seavite Award for Natural Science Dr Peter Heffernan, CEO of the Marine Institute AIB Award for Literature, Communication & the Arts Julian Gough, Novelist and Musician NUI Galway Award for Law, Public Service & Government Seamus Brennan, Minister for Arts, Sport and Tourism Medtronic Award for Healthcare & Medical Science Dr Frank Giles, Chief of the Division of Haematology and Medical Oncology at the San Antonio Cancer Institute Aer Arann Award for Sports Achievement and Leadership Joe McDonagh, Former GAA President & Champion Senior Hurler -ENDS-

>> Read full story about Sport celebrated as theme of University Gala Banquet

Clár B.A. seolta i nGaoth Dobhair - B.A. sa Riarachán Gnó

Clár B.A. seolta i nGaoth Dobhair - B.A. sa Riarachán Gnó-image

Tuesday, 4 December 2007

Tá clár céime nua agus nuálaíoch – clár a bheidh á reáchtáil trí mheán na Gaeilge – seolta ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Beidh an clár seo ar siúl in ionad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall agus is i mí Mheán Fómhair 2008 a chuirfear tús leis. D'fhógair Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh sonraí an chláir nua seo ag an searmanas bronnta a bhí ar siúl i nGaoth Dobhair i mbliana. Dúirt sé go raibh áthas air a bheith i nGaoth Dobhair ag searmanas bronnta do mhic léinn an Acadaimh don tríú bliain as a chéile agus go raibh áthas air a fhógairt "go mbeidh céim iomlán ollscoile á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge den chéad uair riamh i nGaoth Dobhair an bhliain seo chugainn. Tá áthas ar leith orainn go bhfuil ar ár gcumas an B.A. sa Riarachán Gnó a thairiscint i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Is éard atá ar bun againn i ndáiríre acmhainní an dá institiúid a úsáid chun clár maith céime trí mheán na Gaeilge a sholáthar san Iarthuaisceart." Tharraing an tUasal Paul Hannigan, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn aird ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú idir an dá institiúid tríú leibhéal seo chun an clár nua seo a fhorbairt. "Tá cáil bainte amach ag Scoil Ghnó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn as feabhas na gcúrsaí gnó a chuirtear ar fáil agus tá os cionn 1,000 mac léinn ag freastal ar ár gcúrsaí fochéime agus iarchéime anois. Tá ceann de na ceantair Ghaeltachta is mó sa tír i nDún na nGall agus tá an-áthas orainn a bheith ag comhoibriú le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh chun cúrsa nua céime sa ghnó a sholáthar trí mheán na Gaeilge." Dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta – atá ag tabhairt tacaíochta don chúrsa – gur léargas eile fós é an tacaíocht atá á soláthar don chlár seo ar thiomantas an Údaráis d'fhorbairt gheilleagrach agus theangeolaíoch na Gaeltachta. "Is léir dúinn ar fad gur fágadh na tionscail thraidisiúnta déantúsaíochta ar leataobh agus go ndearnadh damáiste do chúrsaí fostaíochta sa Ghaeltacht dá bharr. Ní mór dúinn anois a bheith san iomaíocht sa timpeallacht dhomhanda – áit a mbraitheann dul chun cinn ar leibhéil níos airde eolais agus scileanna. Cabhróidh tionscnaimh cosúil leis an gcúrsa céime seo le muintir na Gaeltachta déileáil leis na dúshláin nua seo, agus ní hamháin tionscail ardleibhéil a mhealladh ach gnóthaí a bhunú iad féin." Dúirt Éamonn Mac Niallais, Riarthóir Ionad Ghaoth Dobhair, "Cúrsa ceithre bliana atá anseo agus is é atá mar aidhm againn na scileanna praiticiúla agus anailíseacha a theastaíonn le feidhmiú i ngnó agus timpeallacht riaracháin dhátheangaigh a thabhairt dár gcéimithe." "Le blianta beaga anuas, tá méadú as cuimse tagtha ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in eagraíochtaí atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh den Ghaeltacht. Is léir mar sin gur féidir le céimithe an chúrsa céime seo a bheith ag súil le deiseanna iontacha fostaíochta amach anseo." Tá tuilleadh eolais faoin B.A. sa Riarachán Gnó le fáil ag www.acadamh.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le hIonad Ghaoth Dobhair ag 074 9531919 nó ríomhphost a sheoladh chuig gaothdobhair@oegaillimh.ie. – Críoch –

>> Read full story about Clár B.A. seolta i nGaoth Dobhair - B.A. sa Riarachán Gnó

BA degree programme launched in Gaoth Dobhair - BA sa Riarachán Gnó (BA in Busin

BA degree programme launched in Gaoth Dobhair - BA sa Riarachán Gnó (BA in Busin-image

Tuesday, 4 December 2007

A new and innovative Irish-medium degree programme has been launched by the National University of Ireland, Galway and Letterkenny Institute of Technology (LYIT). The programme will run at the Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge centre in Gaoth Dobhair, Co Donegal starting in September 2008. President of NUI Galway, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, announced the launch of the new programme at this year s conferring ceremony in Gaoth Dobhair. He said he was delighted to be in Gaoth Dobhair conferring graduates of the Acadamh for the third year running and was very pleased to be able to announce that, "Next year the first full-time university degree will be offered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Gaoth Dobhair. We are particularly delighted to be offering the B.A. sa Riarachán Gnó in conjunction with LYIT. In effect we are pooling our resources to provide a very attractive Irish-medium degree programme for the North West." Mr. Paul Hannigan, President of LYIT, also emphasized the importance of the collaboration between both third level institutions in developing this new programme. "The LYIT School of Business has steadily gained widespread recognition for the excellence of its business courses and we currently have over 1,000 students between our undergraduate and postgraduate courses. Donegal has one of the largest Gaeltacht areas in the country and we are delighted to be collaborating with National University of Ireland, Galway in providing a new Irish-medium business course, at degree level." Padraig Ó hAoláin, Chief Executive of Údarás na Gaeltachta who are supporting the programme said that this course was further evidence of the Údaras' commitment to the economic and linguistic development of the Gaeltacht. "We have seen a steady shift away from the traditional manufacturing industries and employment in the Gaeltacht regions has suffered heavily as a result. We have to compete now in a global environment where higher levels of knowledge and skills are the key to success. Initiatives such as this degree course will enable Gaeltacht people to better equip themselves to face these new challenges and to not only attract higher level industries but also to set up in business themselves." Éamonn Mac Niallais, Administrator of Ionad Ghaoth Dobhair, said, "This is a four year course and our aim is to provide our graduates with the practical and analytical skills needed to work in a bilingual business and administration environment. "In recent years there has been a dramatic increase in the employment opportunities that are available in organisations functioning through the medium of Irish, in the Gaeltacht and outside of the Gaeltacht. Graduates of this degree course can therefore realistically expect to have access to excellent employment opportunities." Further information about the B.A. sa Riarachán Gnó can be attained at www.acadamh.ie or by contacting Ionad Ghaoth Dobhair at 074 9531919 or email gaothdobhair@oegaillimh.ie . - Ends –

>> Read full story about BA degree programme launched in Gaoth Dobhair - BA sa Riarachán Gnó (BA in Busin

January 2006

Soap star appointed Singer-in-Residence at Centre for Irish Studies

Soap star appointed Singer-in-Residence at Centre for Irish Studies-image

Tuesday, 31 January 2006

NUI Galway is pleased to announce the appointment of Máire Uí Dhroighneáin as Sean-Nós Singer in Residence at the Centre for Irish Studies. A native of Spiddal, Máire received the Gradam Sean Nós Cois na Life in 2004 in recognition of her contribution to the living tradition, both as a performer and as a teacher. She has also won Comórtas na mBan at the Oireachtas and has been runner-up in Corn Uí Riada, the premier award for sean-nós singing. Máire also has extensive experience as an actress, both on stage and screen and is perhaps best known to television audiences for her portrayal of Máire, the sanctimonious shopkeeper, in the popular RTE soap opera, Ros na Rún. Over the past 17 years, Máire has been involved with An Gaelacadamh, teaching children the songs that were passed on to her and which she is now handing on to a new generation, many of who have gone on to compete successfully at the Oireachtas, and at various fleadhanna ceoil. Máire cites her mother Máire Nic an Ríogh, from An Gleann Mór, Carraroe, as a formative influence on her singing style. "She used to sing while she was working around the house or trying to get us to sleep and those are the first songs I can remember. I had her tormented, asking her to sing the same songs over and over again," she said. Other singers to have influenced Máire include; Pat Phádraic, Máire Chólman Nic Dhonnacha, Máire Áine Nic Dhonncha, Tom Ó Conghaile, Máirtín Phatch Ó Cúláin, Seán Mac Donncha and Seosamh Ó hÉanaí. During her residency, Máire will participate in a series of performances and workshops at the Centre for Irish Studies and other venues throughout Connemara and the Aran Islands. She will also record her own work and that of other singers. Workshops at the Centre for Irish Studies will commence on Tuesday 14 February 2006 at 7.00pm and will run until Easter. The project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and An Chomhairle Ealaíon in association with the Centre for Irish Studies at NUI Galway.

>> Read full story about Soap star appointed Singer-in-Residence at Centre for Irish Studies

St Angela's College, Sligo, becomes a College of NUI Galway

St Angela's College, Sligo, becomes a College of NUI Galway-image

Tuesday, 24 January 2006

St Angela s College, Sligo has become a College of NUI Galway, with effect from January 1, 2006, under a formal Agreement between the College and the University. This is the first occasion on which an independent educational institution has become a College of a Constituent University of the NUI. The Agreement, which is aimed at expanding the provision of University education and research in the North-West, will ensure a much closer strategic and working relationship between the College and the University, while ensuring an appropriate degree of autonomy for the College and preserving its independent and separate legal status and its traditional ethos. Students of St Angela s College will also be registered as students of NUI Galway, and their degrees and other qualifications (which will, as with all students within the NUI system, be degrees and qualifications of the National University of Ireland) will be awarded by NUI Galway. The existing governance structures of the College will remain in place and there will be no change in the position of staff as employees of St Angela s College. There will be appropriate cross-representation of staff on the academic and governing bodies of the partner institutions, including ex officio membership of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority) for the President of St Angela s College, with a view to maximising the joint resources of both, in programme development and research, for the benefit of the North-West region. A joint body is also being established to oversee the implementation of the Agreement, including reciprocal use of library, technology and other facilities as appropriate. The Agreement, which is the outcome of discussions in response to an approach by St Angela s College to NUI Galway in recent years, has been welcomed by the staff and governing bodies of both institutions. It has also received the warm support of the Department of Education and Science (which to date has been the funding body for the College), the Higher Education Authority and the Senate of the National University of Ireland. St Angela s College, which has since 1978 been a Recognised College of the NUI, under the oversight of NUI Galway, has ceased to be a Recognised College since December 31, 2005, in consequence of its new status as a College of NUI Galway. St Angela s College, Sligo was founded in 1952 by the Irish Ursuline Union as a training college for teachers of home economics. While its achievements in that area were recognised in 2003 by its being designated by the Minister for Education and Science as henceforth the sole national centre for the training of teachers of Home Economics, with a consequent growth and diversification of its specialisms within that discipline, its educational provision has expanded far beyond that original remit. Today it offers programmes at Bachelor, Master, Higher Diploma and Diploma levels in a wide range of aspects of Home Economics, Education (including Special Education Needs), Nursing (General and Intellectual Disability), Food, Textiles, Fashion and Design; it also provides an Access course for the socioeconomically disadvantaged and cooperates in the delivery onsite of NUI Galway s BA programme in Economic and Social Studies. It also has an important Food Product Development Centre and has been involved in a variety of cross-Border projects, with educational institutions in Northern Ireland. The College currently has an enrolment of 510 fulltime and 300 part-time students and a staff of 90 fulltime and 21 part-time. The St. Angela's College community of staff and students enjoy a scenic and tranquil setting on the shores of Lough Gill in the heart of Sligo's Yeats Country. The College campus is located a short distance from Sligo City, which is a vibrant and rapidly growing social, cultural and commercial centre, with good road, rail and air access. A subsidised bus service transports students to and from the campus at regular intervals from early morning to late evening. The College has demonstrated its commitment to the modernisation of its facilities and infrastructure, with ongoing investment in upgrading its teaching and learning facilities, specialist laboratories, information and communications technology, and a range of student facilities and support structures. Under its President, Dr. Anne Taheny, St. Angela's is currently constructing a €9 million Nursing and Health Studies building funded by the Department of Health and Children. Also under construction is a €12 million student residence complex, which will be ready for occupation in September, 2006.

>> Read full story about St Angela's College, Sligo, becomes a College of NUI Galway

Coláiste San Aingeal, Sligeach anois ina Choláiste d'Ollscoil na hÉireann, Gaill

Coláiste San Aingeal, Sligeach anois ina Choláiste d'Ollscoil na hÉireann, Gaill-image

Tuesday, 24 January 2006

Tá Coláiste San Aingeal, Sligeach ina Choláiste d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ó Eanáir 1, 2006, faoi Chomhaontú foirmiúil idir an Coláiste agus an Ollscoil. Seo an chéad uair go mbeidh institiúid oideachais neamhspleách mar Choláiste ag aon Chomhollscoil de chuid Ollscoil na hÉireann. Is í aidhm an Chomhaontaithe ná an soláthar ollscolaíochta agus taighde san Iarthuaisceart a leathnú, agus ciallóidh sé go mbeidh gaol oibre agus straitéiseach i bhfad níos dlúithe idir an Coláiste agus an Ollscoil. Ag an am céanna, cinnteoidh sé go mbeidh féinriail chuí ag an gColáiste agus go gcaomhnófar an stádas dlíthiúil neamhspleách agus leithleach atá ag an gColáiste agus go gcoinneofar a éiteas traidisiúnta slán. Clárófar mic léinn Choláiste San Aingeal ina mic léinn freisin d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus is ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a gheobhaidh said a gcéimeanna agus a gcáilíochtaí eile (ar céimeanna agus cáilíochtaí iad d'Ollscoil na hÉireann, mar is amhlaidh i gcás na mac léinn uile i gcóras Ollscoil na hÉireann). Fanfaidh struchtúir rialaithe an Choláiste mar atá agus ní bheidh aon athrú i stádas na foirne mar fhostaithe Choláiste San Aingeal. Beidh crosionadaíocht chuí ón fhoireann ar choistí acadúla agus rialaithe a chéile – agus ballraíocht ex officio ag Uachtarán an Choláiste ar Údarás na hOllscoile mar chuid di sin – é sin chun an leas is fearr a bhaint as a gcomhacmhainní, i bhforbairt chlár acadúil agus sa taighde, ar mhaithe le réigiún an Iarthuaiscirt. Bunófar comhchoiste freisin le maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmiú an Chomhaontaithe, agus socrófar go mbeidh a n-áiseanna leabharlainne, teicneolaíochta agus eile i gcomhar acu de réir mar is cuí. Thángthas ar an gComhaontú tar éis do Choláiste San Aingeal teacht chun cainte faoi le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh le blianta beaga anuas, agus tá fáilte mhór curtha roimhe ag foireann agus údaráis rialaithe an dá institiúid. Tá tacaíocht láidir tugtha dó freisin ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta (óna bhfuair an Coláiste a maoiniú go dtí seo), ag an Údarás um Ardoideachas agus ag Seanad Ollscoil na hÉireann. Bhí Coláiste San Aingeal ina Choláiste Aitheanta ag Ollscoil na hÉireann ó 1978, faoi mhaoirseacht Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ach tá sí éirithe as bheith ina Coláiste Aitheanta ó Nollaig 31, 2005, de bhun an stádais nua atá gnóthaithe aici anois mar Choláiste d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bunaíodh Coláiste San Aingeal, Sligeach i 1952 ag Aontas Ursulach Éireann mar choláiste oiliúna do mhúinteoirí Eacnamaíochta Baile. Is aitheantas ar ar bhaineadar amach sa réimse sin gur ainmnigh an tAire Oideachais agus Eolaíochta i 2003 an Coláiste mar an t-aon ionad náisiúnta feasta um oiliúint mhúinteoirí Eacnamaíochta Baile, rud a chuir le líon na mac léinn agus na speisialtachtaí sa chlár sin. Mar sin féin, ní taobh leis an ngort sin amháin a d'fhan an Coláiste le roinnt blianta siar, rud is léir ó na cláracha Bunchéime, Mháistir, Ard-Dioplóma agus Dioplóma atá á soláthar aici i réim mhór gnéithe den Eacnamaíocht Bhaile, Oideachas (Riachtanais Speisialta Oideachais ina measc), san Altranas (Ginearálta agus Míchumas Intleachta), sa Bhia, agus i dTeicstílí, Faisean agus Dearadh. Tá cúrsa Rochtana á chur ar fáil aici freisin dóibh siúd faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch agus comhoibríonn sí le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh lena clár BA siúd sa Léann Eacnamaíoch agus Sóisialta a chur ar fáil ar an gcampas sin. Tá Ionad tábhachtach um Fhorbairt Tháirgí Bia aici freisin agus bíonn baint aici le tionscnaimh éagsúla trasteorann i bpáirt le hinstitiúidí oideachais i dTuaisceart Éireann. Faoi láthair tá 510 mac léinn lánaimseartha agus 300 páirtaimseartha, chomh maith le foireann de 90 lánaimseartha agus 21 páirtaimseartha, ag an gColáiste. Suíomh den scoth ar bhruach Loch Gile i gcroílár Dúiche Yeats i Sligeach, atá ag coláiste San Aingeal, achar gearr ó Chathair Shligigh. Tá seirbhís thráthrialta bhus, le cabhair airgid ón gColáiste, ann le mic léinn a thabhairt ó mhoch maidne go deireanach tráthnóna chuig an gcampas ón chathair agus ar ais. Cathair bheoga í Sligeach atá ag fás go tapaidh mar ionad sóisialta, cultúrtha agus tráchtála agus seirbhís mhaith bhóthair, thraenach agus aeir aici. Tá gach dícheall déanta ag an gColáiste cóir nua a chur ar na háiseanna agus ar an infreastruchtúr atá aici, rud is léir ón infheistíocht atá déanta agus á déanamh le feabhas a chur ar na háiseanna teagaisc agus foghlama, na saotharlanna speisialaithe, an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide agus ar na háiseanna agus struchtúir tacaíochta do na mic léinn. Faoin Uachtarán, an Dr. Anne Taheny, agus le maoiniú ón Roinn Sláinte agus Leanaí, tá foirgneamh €9 m don Altranas agus Léann Sláinte á thógáil faoi láthair ag an gColáiste. Tá ollionad cónaithe do mhic léinn, a bheas réidh i Meán Fómhair 2006, á thógáil freisin faoi láthair ar chostas €12 m.

>> Read full story about Coláiste San Aingeal, Sligeach anois ina Choláiste d'Ollscoil na hÉireann, Gaill

NUI Galway Postgraduate Studies Fair

NUI Galway Postgraduate Studies Fair-image

Monday, 23 January 2006

This year's annual Postgraduate Studies Fair at NUI Galway, which will showcase over 150 programmes on offer at the University, will take place on Monday 6th February, from 1.30 pm–6.30 pm. The popular exhibition takes place in the main Sports Hall of Áras na Mac Léinn (Student Centre). The Postgraduate Studies Fair will give prospective postgraduate students the opportunity to check out their options for next year. Academic staff will be available at over 60 stands which will also be staffed by personnel from Postgraduate Admissions Offices, the Adult Education Office, and the Careers Service, who will provide advice and answer any administrative queries. This year, due to popular demand, the Fair will be supplemented with talks on research and funding, a careers presentation, and postgraduate students will give a talk on "What it means to be a Postgrad". Valerie Leahy, Postgraduate Admissions Officer at the University, said students considering continuing their studies could not afford to miss this year's Fair. "For graduates already in employment who may want to supplement their qualifications with a part-time postgraduate degree or diploma, this exhibition is an ideal opportunity to find out about the many options available in postgraduate studies," she said. "Postgraduate study pays, as it enables the individual to specialise in a particular area and improve their employment prospects. Indeed well over a third of Irish graduates are now topping up their basic degree with a postgraduate qualification." John Hannon, Senior Careers Advisor at NUI Galway said postgraduate students have an excellent track record in terms of employment. "NUI Galway's most recent Postgraduate Students Survey shows that 75% of postgraduates are now in employment, while a further 17% are in further education and training." NUI Galway currently offers over 100 taught programmes and over 50 programmes which can be completed by research. The University also offers a number of postgraduate courses taught through Irish and online distance learning is available in certain disciplines.

>> Read full story about NUI Galway Postgraduate Studies Fair

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share