Eolas faoi 17 gCúrsa Céime Nua ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh

Eolas faoi 17 gCúrsa Céime Nua ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh-image

Monday, 19 November 2007

Beidh Lá Oscailte OÉ Gaillimh ar siúl ó 9am – 3pm Déardaoin, an 29 Samhain. Táthar ag súil go dtabharfaidh na mílte mac léinn dara leibhéal as ar fud na hÉireann – i dteannta a dtuismitheoirí agus múinteoirí – cuairt ar OÉ Gaillimh don Lá Oscailte. Beidh eolas le fáil faoi 17 gcúrsa céime nua a bheidh san áireamh ar an bhfoirm CAO don chéad uair in 2008. Tá athrú ag teacht ar na céimeanna traidisiúnta sna Dána agus tá seacht gcéim nua ceithre bliana á dtairiscint faoin gClár CONNECT – clár atá á reáchtáil ag Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sláinte agus an Léinn Cheiltigh. Tá na cláir CONNECT deartha le cinntiú go n-éiríonn le céimithe poist a fháil trí scileanna ar leith a fhorbairt agus naisc a chruthú leis an saol lasmuigh den champas. I rith an tríú bliain, is féidir a rá gur tumoideachas a bheidh i gceist. D'fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh sa tréimhse seo: obair tionscadail-bhunaithe, socrúcháin oibre sa phobal, conas portfóilió a ullmhú, cleachtadh cruthaitheach, tréimhse staidéir thar lear, foghlaim seirbhíse nó socrúcháin oibre laistigh d'Eagraíochtaí Neamhrialtasacha. Seo a leanas na seacht gcéim nua atá á dtairiscint trí chlár CONNECT: B.A. le Staidéar Leanaí (GY110); B.A. le Scríbhneoireacht Chruthaitheach (GY111); B.A. le Staidéar Scannán (GY112); B.A. le Staidéar ar Chearta Daonna (GY113); B.A. leis an Léann Éireannach (GY114); B.A. le Staidéar Amharclannaíochta agus Taibhithe (GY115); agus B.A. le Léann na mBan (GY116). I measc na gclár eile a bheidh á dtairiscint ag Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sláinte agus an Léinn Cheiltigh tá B.A. sa Mhatamaitic agus san Oideachas (GY109) agus beidh dhá chúrsa céime á dtairiscint go hiomlán trí mheán na Gaeilge – B.A. (Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin) (GY107) agus B.A. (Riarachán Gnó) (GY108). Tá cúrsa nua trí bliana – Céim B.A. sa Tráchtáil le Cuntasaíocht (GY207) – á thairiscint ag Coláiste na Tráchtála, agus tá Baitsiléir Nua Eolaíochta i mBainistíocht Tionscadal agus Foirgníochta (GY410) á thairiscint ag Coláiste na hInnealtóireachta. Más spéis leat cúrsaí eolaíochta tá ceithre chéim nua á dtairiscint: Fisic le Fisic Fheidhmeach (GY315); Fisic le Fisic Mhíochaine (GY316); Fisic le Réaltfhisic (GY317); agus Ceimic Bhithchógaisíochta (GY318). Cúrsa eile nach mór a lua freisin is ea go mbeidh an chéad chlár fochéime cosliachta sa tír á thairiscint ag Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte – Baitsiléir Eolaíochta sa Chosliacht (GY504). Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Tá beagán le cois 10 seachtaine fágtha ag mic léinn leis an bhfoirm CAO a chomhlánú agus tugann an Lá Oscailte a bhíonn againne anseo san Ollscoil deis do mhic léinn níos mó a fhoghlaim faoin raon cúrsaí atá ar fáil anseo in OÉ Gaillimh. Deis atá ann freisin níos mó a fhoghlaim faoin gcineál saoil a bhíonn ag mic léinn anseo san Ollscoil, go háirithe faoin bhfeabhas atá tagtha ar áiseanna spóirt agus cultúir, ár nIonad Spóirt agus Linn Snámha nua, mar aon leis an Ionad Cultúrtha". Beidh léachtóirí agus mic léinn ar fáil i rith an lae le ceisteanna a fhreagairt faoi na himeachtaí a bhíonn ar siúl ag mic léinn in OÉ Gaillimh. Beidh réamhléachtaí ar siúl i rith an lae ó na coláistí seo a leanas - Dána, Dlí, Innealtóireacht, TF, Tráchtáil, Eolaíocht agus Leigheas, Altranas agus Eolaíochtaí Sláinte. Beidh seastáin freisin le heolas faoi sheirbhísí do mhic léinn, cúrsaí iontrála, cóiríocht, obair dheonach agus forbairt gairme. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó Mary Coyle ag 091 492814 nó mary.coyle@nuigalway.ie nó féach ar láithreán gréasáin na hOllscoile ag http://www.nuigalway.ie/openday/. - críoch -

>> Read full story about Eolas faoi 17 gCúrsa Céime Nua ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh

An tUachtarán agus toscaireacht ó OÉ Gaillimh le haghaidh a thabhairt ar an tSín

An tUachtarán agus toscaireacht ó OÉ Gaillimh le haghaidh a thabhairt ar an tSín-image

Monday, 19 November 2007

Tabharfaidh an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus toscaireacht ionadaithe acadúla ó choláistí ollscoile agus ionaid taighde éagsúla aghaidh ar an tSín inniu. Caithfidh an toscaireacht 5 lá sa tSín agus is é atá mar aidhm leis an gcuairt seo naisc a chruthú agus a neartú trí chuairt a thabhairt ar 17 n-institiúid sa tSín agus meamraim thuisceana agus comhaontuithe comhpháirtíochta a shíniú idir OÉ Gaillimh agus na hinstitiúidí sin. * Ní hamháin gur príomhghné de straitéis idirnáisiúnta OÉ Gaillimh é naisc oideachais níos láidre a fhorbairt leis an tSín, ach is príomhghné de Straitéis Áise Rialtas na hÉireann é freisin (1999-2009). I measc cuid de na buntáistí a bhaineann leis na naisc seo tá earcaíocht, comhoibriú agus socrúcháin oibre do chéimithe sa réimse taighde agus forbartha. Seo a leanas a bhí le rá ag Anna Cunningham, Uasal, An Stiúrthóir um Ghnóthaí Idirnáisiúnta in OÉ Gaillimh, "Tosaíocht straitéiseach atá ag OÉ Gaillimh mic léinn idirnáisiúnta Mháistreachta agus Ph.D. den scoth a mhealladh chuig OÉ Gaillimh. Tá an t-ádh orainn go bhfuil naisc cruthaithe againn cheana féin le cuid de na hollscoileanna is iomráití sa tSín. Is é atá mar aidhm leis an gcuairt seo na naisc seo a bhunú go foirmiúil agus tuilleadh deiseanna cómhalartacha a chruthú do mhic léinn iarchéime, tuilleadh deiseanna comhthaighde san áireamh." I rith na cuairte tabharfaidh an tOllamh William Schabas ó Ionad na hÉireann um Chearta an Duine páipéar ag an Chinese Academy of Social Sciences (CASS). Tá sé beartaithe ag OÉ Gaillimh comhaontú foirmiúil a shíniú le CASS. I measc na n-institiúidí eile a shíneoidh comhaontuithe foirmiúla le OÉ Gaillimh beidh Hong Kong University of Science & Technology agus Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao. Beidh nasc foirmiúil ann idir an Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao agus Institiúid Mhuireolaíochta Mháirtín Uí Riain, OÉ Gaillimh. Lena chois sin, is é an tAmbasadóir Declan Kelleher a sheolfaidh an Alumni Chapter i mBéising in Ambasáid na hÉireann. Seo a leanas a bhí le rá ag an Uachtarán Ó Muircheartaigh agus é ar tí imeacht chun na Síne, "Is deis iontach é an cuairt stairiúil seo ar an tSín do OÉ Gaillimh cur leis an ngaolmhaireacht láidir atá idir ár n-ollscoil féin agus an tSín cheana féin. Le breis agus 70 alumni sa tSín, is í OÉ Gaillimh an ollscoil Éireannach leis an líon is mó céimithe bunaithe sa tSín. Deis a bheidh sa cuairt seo cur leis na naisc reatha agus naisc nua a fhorbairt leis an tSín – ionas gur féidir na naisc seo a neartú agus cur leo. Ciallóidh sé seo go mbeidh comhoibriú níos fearr ann sa mhalairt oideachais, sa taighde agus forbairt, mar aon le tuiscint níos fearr ar ghnéithe cultúrtha." Tabharfaidh an Dr Louis de Paor, Stiúrthóir Ionad an Léinn Éireannaigh agus an tOllamh Kevin Barry, Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh cuairt ar Nanjing University agus Fudan University agus é mar aidhm acu mic léinn Mháistreachta agus Ph.D. a mhealladh chun seal a chaitheamh i mbun staidéir in Ionad an Léinn Éireannaigh. Tá mac léinn amháin ó Nanjing University i mbun staidéir in Ionad an Léinn Éireannaigh faoi láthair. Tá an mac léinn seo ag fáil urraíochta ó Chomhairle Scoláireachta na Síne, agus tá sí i mbun taighde dhochtúireachta ar shaothar Roddy Doyle. Dúirt an tOllamh Barry, "D'fhonn na malairtí idir na hollscoileanna seo a bhunú tá ranganna Sínise á gcur ar fáil in OÉ Gaillimh anois. Tá 30 mac léinn cláraithe faoi láthair agus beirt léachtóirí ó Bhéising atá i mbun na ranganna seo. Sa bhliain acadúil amach romhainn in OÉ Gaillimh, tá sé beartaithe deis a thabhairt do mhic léinn atá i mbun cúrsaí sna Dána agus sa Tráchtáil staidéar a dhéanamh ar an tSínis." Le linn don Uachtarán a bheith ag labhairt ag seoladh Alumni Chapter, mheabhraigh sé do alumni agus d'aíonna araon, go bhféadfaí cur leis na naisc idir OÉ Gaillimh agus Béising mar go mbeidh triúr mac léinn agus alumni amháin ó OÉ Gaillimh ag glacadh páirte sna Cluichí Oilimpeacha a bheidh ar siúl an bhliain seo chugainn i mBéising. I measc na gcineálacha spóirt atá i gceist tá ráibeáil (Paul Hession, 110 & 200m), iomramh (Alan Martin, Cormac Folan) agus siúl 20km (Olive Loughnane). CRÍOCH

>> Read full story about An tUachtarán agus toscaireacht ó OÉ Gaillimh le haghaidh a thabhairt ar an tSín

'Schooling in a Changing Ireland' Seminar at NUI Galway

'Schooling in a Changing Ireland' Seminar at NUI Galway-image

Monday, 19 November 2007

A seminar on 'Schooling in a Changing Ireland' will be given from 1-2pm on Tuesday, 20 November at NUI Galway by Fr. Harry Bohan, founder of The Céifin Centre for Values-led Change. The free public event is part of the University's Community Knowledge Initiative (CKI) Keynote Seminar Series which seeks to address pertinent issues facing the wider national and international community. Founded by Fr. Harry Bohan in 1998, the Céifin Centre is based in Shannon, Co. Clare. The Centre focuses on a search for values in modern day Ireland. Céifin's main aim is to generate the capacity for debate on social change issues by facilitating a number of activities and programmes including conferences, lectures, workshops and research projects. The seminar will address some of the challenges facing schools in Ireland today, at primary and secondary level. According to Fr. Harry, "In our time, the greatest revolution taking place in Ireland is not with state or church but with family life. We have moved in a short period of time from the extended family to the nuclear family, to various definitions of family life. According to CSO figures 20% of families in the Dublin area could now be regarded as traditional families. Adolescents now spend less that 5% of their time with parents and less than 2% with other adults. This means a generation of young Irish people are growing up alone". He continued: "Traditionally, values were taught by parents at home and by teachers in the classroom. Now we have a society where parents often cannot afford to be at home, where the dynamic of home life revolves around TV and video games. The implications for schools and schooling are enormous. The question must now be asked: who is rearing the next generations? Finding answers to this question could be one of the great challenges facing our society". Previous speakers in CKI's seminar series have included former Taoiseach Dr. Garret FitzGerald, Michael D. Higgins, T.D., Mary Davis, Chair of the Taskforce on Active Citizenship, and Alan Kerins of the Alan Kerins African Projects. The seminar will be held in the Siobhán McKenna Theatre in the Arts Millennium Building at NUI Galway. For further information, telephone the CKI office on 091 493823. ENDS

>> Read full story about 'Schooling in a Changing Ireland' Seminar at NUI Galway

SFI awards €4.3 million funding for NUI Galway biomaterials research

SFI awards €4.3 million funding for NUI Galway biomaterials research -image

Friday, 16 November 2007

The Minister for Enterprise, Trade and Employment, Micheál Martin T.D., has announced Science Foundation Ireland (SFI) research investment awards amounting to €87 million across a number of groundbreaking industry-academic projects. Among the projects is the Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB), which was awarded just over €4.3 million from SFI with an additional €1.7 million to be provided by industrial partners. NFB is led by Professor Abhay Pandit of the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at NUI Galway. Biomaterials are synthetic materials which are placed within the body for therapeutic reasons. Their effectiveness can be greatly increased by combining them with therapeutic agents such as genes. NFB will develop new technologies to carry therapeutic genes and other agents to specific target sites. These will include coatings for medical devices, tissue repair scaffolds and also programmable nanospheres which carry a therapeutic agent to a specific location via the bloodstream. The new technology has applications linked to several important diseases, including cardiovascular disease, disc repair, spinal cord and nerve damage. "This is a tremendous opportunity for us to develop critical mass in the area of next generation biomaterials. With the establishment of this strategic research cluster we are now poised to make substantial impact on the world stage for biomaterials research. We see this funding as seed money to establish a world-class centre of excellence in biomaterials research in the coming years," reports Professor Abhay Pandit of NUI Galway. The network brings together leading researchers from national and international institutions. The team is competitive internationally by virtue of their broad expertise, their track record of collaboration, and the benefit of international collaborations with outstanding institutions and individuals. Industrial partnerships with a number of key companies in the medical device field have been established and will be critical to bringing materials developed in this project to market. Speaking at the announcement of the funding allocation at SFI, Professor Frank Gannon, Director General SFI, said, "These research award recipients and the teams that they have assembled are of world-class calibre. I believe that the initiatives to be undertaken by SFI over the coming seven years will provide a cornerstone for Ireland s future economic development, with Centres for Science and Engineering Technology (CSETs) and Strategic Research Clusters (SRCs) playing a key role". Professor Nicholas Canny, Vice President for Research at NUI Galway commented, "The award by SFI of the grant of €4.3m is a tribute both to the quality research record that Professor Abhay Pandit and his colleagues have established at NUI Galway for several years, and to the high-calibre collaborative network that Abhay has been able to forge because of his international scholarly reputation." ENDS

>> Read full story about SFI awards €4.3 million funding for NUI Galway biomaterials research

Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007

Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007-image

Thursday, 15 November 2007

Solar variability and climate: conjecture, politics and science The 2007 Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture entitled Solar Variability and Climate Change, will be delivered by Professor Joanna Haigh, Professor of Atmospheric Physics, Imperial College London on Thursday, 22 November, 2007 at 8.30 p.m. in the O'Flaherty Lecture Theatre, NUI Galway. Joanna Haigh is Professor of Atmospheric Physics and Head of the Space and Atmospheric Physics group at Imperial College London. Her talk will outline the chequered history of solar-climate studies, assess what is known about variations in the Sun and review the evidence for a solar influence on climate. It will conclude with a discussion of recent research that is trying to unravel some of the complex physical mechanisms involved. Professor Gerard Jennings of the Environment Change Institute at NUI Galway commenting ahead of Professor Haigh's lecture said, "Natural variations in the sun's energy, as measured from spacecraft over the past 30 years, are too small to account for the observed rapid rise in global mean temperatures. This is consistent with the extensive body of scientific evidence which supports the view that it is extremely likely that human activity has a substantial warming influence on climate." Professor Haigh's scientific interests include: radiative transfer in the atmosphere, climate modelling, radiative forcing of climate change and the influence of solar irradiance variability on climate. She has published widely on these topics in the scientific literature and also contributed to numerous items in the written and broadcast popular media. This public lecture is jointly organised by NUI Galway and the Royal Irish Academy. While admission is free, tickets are limited and are available through the Press and Information Office at 091-493361 or by email at info@nuigalway.ie. Alternatively, tickets can be booked through the Royal Irish Academy at www.ria.ie. ENDS

>> Read full story about Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007

Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007-image

Thursday, 15 November 2007

Solar variability and climate: conjecture, politics and science Is í an tOllamh Joanna Haigh, Ollamh le Fisic Atmaisféarach ag an Imperial College, Londain, a thabharfaidh Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún 2007 – léacht dar teideal Solar Variability and Climate Change – Déardaoin, an 22 Samhain 2007 ag 8.30 p.m. i dTéatar Uí Fhlaitheartaigh, OÉ Gaillimh. Is Ollamh le Fisic Atmaisféarach agus Ceann an Ghrúpa um Fhisic Spáis agus Atmaisféarach san Imperial College, Londain í Joanna. Déanfaidh sí cur síos ar chúlra corrach an staidéir ghrianaeráide, tabharfaidh sí léargas ar a bhfuil ar eolas againn faoi athruithe sa Ghrian agus déanfaidh sí athbhreithniú ar thionchar na gréine ar an aeráid. Cuirfear clabhsúr leis an léacht le plé ar thaighde a rinneadh le déanaí – taighde a bhfuil sé mar aidhm léi léargas a thabhairt ar chuid de na meicníochtaí fisiciúla casta atá i gceist. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Gerard Jennings ón Institiúid um Athrú Comhshaoil in OÉ Gaillimh agus é ag tagairt do léacht an Ollaimh Haigh, "Ní leor athruithe i bhfuinneamh na gréine – arna thomhas ag spásárthaí le 30 bliain anuas – le míniú a thabhairt ar an méadú sciobtha atá tagtha ar mheánteocht an domhain. Tagann an méid seo leis an bhfianaise eolaíoch a thacaíonn leis an dearcadh gur dócha gur bhfuil nasc idir gníomhaíocht dhaonna agus téamh aeráide." I measc na n-ábhar eolaíoch ar spéis leis an Ollamh Haigh tá: aistriú radantach san atmaisféar, samhaltú aeráide, fórsáil radantach d'athrú aeráide agus an tionchar atá ag athrú ionradantas gréine ar aeráid. Tá go leor foilsithe aici faoi na hábhair seo sa litríocht eolaíoch agus is iomaí píosa scríofa agus craolta a raibh baint aici leo freisin. Tá an léacht phoiblí seo á heagrú ag OÉ Gaillimh i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann. Cé go bhfuil saorchead isteach, níl ach méid áirithe ticéad ar fáil. Tá méid áirithe ticéad le fáil ón Oifig Preasa agus Faisnéise ag 091-493361 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@nuigalway.ie. Is féidir ticéid a chur in áirithe freisin ach teagmháil a dhéanamh le hAcadamh Ríoga na hÉireann ag www.ria.ie. CRÍOCH

>> Read full story about Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Law and Mental Health Conference NUI Galway

Law and Mental Health Conference NUI Galway-image

Wednesday, 14 November 2007

NUI Galway will host a one day conference on the Law and Mental Health on Saturday, November 17. The conference, which runs from 9.30am to 4.30pm, will bring together a number of national and international experts to debate issues of relevance to those who work in the field of mental health and those who suffer from mental illness. Recent reports have found that that up to 20% of suicides can be attributed to workplace bullying and there has been a recent surge in case law dealing with stress related injury at work. At the conference, Ursula Connolly of the Law Faculty at NUI Galway, will address the extent to which employers can be held liable when an employee suffers from mental ill-health due to conditions at work. Shivaun Quinlivan, also of the Law Faculty at NUI Galway, will speak about a related workplace issue, that of discrimination and mental health and the extent to which equality legislation protects those with mental ill-health at work. Professor Phil Fennell, of Cardiff Law School will address how human rights instruments have influenced and shaped law and policy in this area. Dr. Mary Keys, lecturer at the Law Faculty at NUI Galway and member of the Mental Health Commission, stressed the importance of such an event, arguing that "Mental health is an issue for every individual. Our mental wellbeing underpins society, both economically and socially. Despite this critical importance, the mechanisms are still not in place by government to provide the multi-disciplinary approach necessary to support mental health in Ireland. We cannot afford to delay on implementing strategies as set out in the Government's 2006 policy document 'A Vision for Change'. Delays and half-measures will have profound effects on all aspects of society." The event has been organised with the support of the Health Service Executive and the Department of Health and Children. Dr. Jimmy Devins, Minister of State with special responsibility for Disability and Mental Health will open the conference, which will be chaired by Martin Rogan of the Health Service Executive with an opening address by Donncha O'Connell, Dean of Law, NUI Galway. Professor Gerard Quinn, a leading international expert in the field of disability law and a key figure in the drafting of the recently adopted UN Convention on the Rights of People with Disabilities, will act as rapporteur. Further information and registration details are available at http://www.nuigalway.ie/law/mental_health_conference.html or by contacting Ms. Ursula Connolly, Law Faculty, NUI Galway (ursula.connolly@nuigalway.ie, telephone 091-493250). -ends-

>> Read full story about Law and Mental Health Conference NUI Galway

Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair-image

Monday, 12 November 2007

Inniu (12 Samhain), bronnadh Dioplómaí ar 102 mac léinn a chríochnaigh cláir léinn de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar champas de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Ag an ócáid, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh go raibh an-áthas air a bheith ar ais arís i nGaoth Dobhair le cáilíochtaí a bhronnadh ar mhic léinn don tríú bliain as a chéile. "I nGaoth Dobhair, cuireann an tAcadamh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsaí ar fáil i réimsí na cumarsáide, na ríomhaireachta, na Gaeilge, an aistriúcháin agus an bhéaloidis. Seo réimsí faoi leith atá tábhachtach i bhforbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na Gaeltachta. Tríd an bhforbairt atá déanta ar ionad Ghaoth Dobhair agus na cúrsaí atá á soláthar ann tá béim á cur ag an Ollscoil ar dhearcadh dearfach a chruthú don Ghaeilge mar mhóracmhainn forbartha sa Ghaeltacht" a deir an tUachtarán. Ag an bhronnadh dúirt Éamonn Mac Niallais, Riarthóir Ionad Ghaoth Dobhair go bhfuil cúrsaí Dioplóma á gcur ar fáil ag an Acadamh i nGaoth Dobhair agus in ionaid eile san Iarthuaisceart le ceithre bliana anuas agus go bhfuil sé in am anois an chéad chéim chun tosaigh a ghlacadh. "An bhliain seo chugainn cuirfear tús leis an chéad chéim lánaimseartha ollscoile san ionad seo, an B.A. sa Riarachán Gnó. Is cúrsa ceithre bliana atá i gceist agus is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar chéimithe a thabharfaidh na scileanna praiticiúla agus anailíse dóibh atá de dhíth chun dul ag obair i réimse an ghnó agus an riaracháin dhátheangaigh", a deir Éamonn. Le roinnt blianta anuas, tá méadú suntasach tagtha ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in eagraíochtaí a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, agus is cinnte gur forbairt shuntasach é seo don Acadamh san Iarthuaisceart an chéim seo a bheith á cur ar fáil, agus gur deis iontach a bheas ann do mhuintir na Gaeltachta céim Ollscoile agus deiseanna breise fostaíochta a bhaint amach ina gceantar féin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin B.A. sa Riarachán Gnó nó faoi chúrsaí eile an Acadaimh, is féidir dul i dteagmháil le hIonad an Acadaimh ag 074 9531919 nó seol ríomhphost chuig gaothdobhair@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return-image

Monday, 12 November 2007

A new research report published by Galway City Partnership and the One Parent Family Research Steering Group has found that those parenting alone want to return to work but face significant barriers in their efforts to access employment, training and education. The research, undertaken in Galway City and County by the NUI Galway Child and Family Research Centre, was launched today in Galway by Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív T.D. Dr Michelle Millar who headed the research team from the Child and Family Research Centre at NUI Galway said, "The research clearly shows a willingness on the part of these parents to work outside the home. Yet their decision to do so is affected both by their concerns surrounding how going out to work will impact on their children, and being able to find suitable, part time flexible employment. Also the lack of affordable and accessible childcare, and the poverty trap created by the rent supplement mean that for many of those who parent alone, finding work that leaves them financially better off is extremely difficult." The research is the first of its kind in Ireland and took place in the context of major proposed policy changes. The Government Discussion Paper: Proposals for Supporting Lone Parents suggests that policy changes are likely to involve major reform in welfare support for those parenting alone. The proposals would incorporate conditionality in payment, with those parenting alone expected to begin connecting to the labour market as their children approach the upper age limit for payment of the Parental Allowance. Speaking at the launch, Elaine Harvey, Chair of the One Parent Family Research Steering Group said, "The parents view themselves, first and foremost, as primary carers for their children, and because of their circumstances, affordable childcare and a flexible attitude from employers are just as important as getting an actual job. It is clear from the research that those parenting alone want to work – the challenge for all of us is to identify with parents their individual blocks to employment, education and training, and then to develop realistic pathways to overcoming the obstacles identified. We believe that this activation process should be voluntary and note that 46% of those who participated in the survey had looked for work in the past 12 months." Minister Ó Cuív said, "Lone parents face many challenges in today s society of which returning to the workplace is just one. This research will help inform policy makers and indeed employers about the particular challenges facing lone parents and ways in which they can be helped." The research was undertaken to address the lack of reliable information about the reality of life for those parenting alone in Galway City and County. It included interviews and questionnaires with parents, policy makers and service providers and found that poverty and child wellbeing will only be addressed if the family's financial situation improves as a result of going back to work. Declan Brassil, Galway City Partnership Manager said, "One of the primary barriers is the lack of flexible employment which will result in increased income. Parents encounter difficulties in securing flexible, high quality, well paid employment which is part-time and family friendly, and takes account of school hours and school holidays. This is even more difficult for those parents located in rural areas. The report recommends that employers should be consulted in order to understand the demand for flexible, part-time work and that local employers be encouraged to engage with the One Parent Family Research Steering Group." The report found that additional, affordable, community based childcare facilities should be provided, and creative ways in which care can be provided outside the home for older children and young adolescents need to be explored and fostered. Parents want to engage in training and education but it needs to be at a time that suits them and their children, with a preference for part-time courses run locally while children are in school. Parents living in rural areas need training to take place locally. Education and training providers should explore the possibility of including work placement or supervised work experience which would support individuals in their role as parents. Some parents found dealing with organisations and agencies quite difficult as they were not forthcoming with information about entitlements and services, although a number of participants spoke of having a positive experience when dealing with statutory service providers. The report recommends that a booklet and internet site containing information for those parenting alone be published, and distributed by the Department of Social and Family Affairs (DSFA) to all those currently in receipt of One Parent Family Payment (OPFP). The booklet and site should contain information regarding benefits, entitlements, education and training opportunities, supports for re-entering the labour market, and all relevant contact details for agencies who work with those parenting alone. Locally based support groups in Galway City and County should be established where those parenting alone can support one another in a non-judgmental and positive environment. Differences between the experiences of urban and rural lone parents were also found. These centred largely around access and mobility as many jobs, services and educational programmes are based in Galway City and larger towns in County Galway making it more difficult for lone parents living in rural areas. It also found that social support networks are vital, with grandparents and other family members playing an important support role for many lone parents. The survey was sent to the 3,144 recipients of the One Parent Family Payment in Galway City and County and 676 (22%) were returned. Ends

>> Read full story about Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway-image

Monday, 12 November 2007

Sports Scholarships 2007/2008 Sports Scholarships amounting to over €100,000 have been presented to the recipients of this year's NUI Galway Sports Scholarships Scheme. Now in its tenth year, the scheme supports the University's student athletes who excel in their respective sporting fields and gives them the opportunity of developing their sporting prowess whilst studying at NUI Galway. At a special ceremony in the University, 82 students were presented with awards by the NUI Galway's Vice-President for Physical Resources Keith Warnock. Fourteen athletes, who are already on sports scholarships and still studying at the University, received €2,000 again this year. A further 13 students received scholarships (worth €2,000) for the first time, while an additional 50 students benefited to the tune of €1,000 each, under the University's Bursary scheme. This year's Scholarship winners include Niamh Fahy from Killanin, Co Galway - current Galway Ladies Gaelic Football Star and Irish Senior Ladies Soccer International; Niamh Kilkenny, Ballinasloe, Co. Galway - Galway Senior Camogie star; David Conway, Ballickmoyler Co. Laois - Gaelic Football player; David Duffy, Mullingar, Co. Westmeath – all Ireland Gaelic Football Fresher winner; David Kenny, Birr, Co. Offaly – up and coming Hurling star; Fiona Carroll, Athenry, Co. Galway - Golf's rising young star; and Liam Molloy, Newcastle, Galway – Rowing International. In addition to these awards, two students, Mark Ronaldson, Shrule, Co. Mayo and Chris Barrett, Ballina, Co. Mayo, received Gaelic Football scholarships sponsored by Cadbury's as part of their sponsorship of the Cadbury All-Ireland U21 Football Championship. A further three scholarships, sponsored by Galway United and Sports Med West were awarded to Michael Creane from Sligo town; Jack O' Doherty, Letterkenny, Co. Donegal; and Vinny Carrigan from Castlebar, Co. Mayo. NUI Galway Sports and Recreation Officer, Tony Regan says the Sports Scholarship Scheme initiative encourages students to participate at the highest levels in sport, "The Sports Scholarship Scheme gives a tremendous boost to the sporting ethos of NUI Galway. Over the years, the scheme has supported some excellent athletes with many recipients representing the University with distinction at national and international level. These have included the likes of Paul Hession, current Irish record holder at 60, 100 & 200 metres, Eadaoin Ní Challarain, double Olympic representation in 2000 and 2004, as well as current Olympian Oarsmen, Cormac Folan and Alan Martin." He added, "We would like to congratulate our awardees who represent a cross section of the most outstanding sporting talent in this country and wish them every success in their future sporting endeavors with the University and indeed further a field". This year's selection of athletes came from across the academic disciplines and represents a wide variety of sports including Athletics, Basketball, Boxing, Camogie, Cycling, Gaelic Games, Golf, Hockey, Kayaking, Rowing, Rugby, Soccer, Surfing, Swimming and Windsurfing. -ends-

>> Read full story about Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share