DERI Galway presents research results to wider industry in the Silicon Valley

DERI Galway presents research results to wider industry in the Silicon Valley-image

Monday, 14 May 2007

The Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway will play a significant role in the Semantic Technologies Conference in San Jose, from 20 – 24 May 2007. DERI will provide several technology presentations to a mostly industrial audience at the conference which will focus on industry-ready semantic technology solutions. "DERI Galway's leading role in semantic solutions is confirmed again - not only in Europe, but also in the Silicon Valley. Our innovative solutions continue to generate considerable industrial interest," says Prof. Stefan Decker, director of DERI. The presentations by DERI include work by researcher Eyal Oren, who will speak about this work on ActiveRDF, which bridges the gap between the new data formats of the Semantic Web and the mainstream approach of object-oriented programming. ActiveRDF, an open-source innovation from DERI which has triggered world-wide interest, allows existing developers to use Semantic Web data within their familiar tools and development approaches. In particular, ActiveRDF integrates the popular Web development framework Ruby on Rails and "puts the Semantic Web on Rails." Mr Oren will also present DERI s ongoing work on Semantic Business Process Integration which improves business-to-business integration, a multi-billion dollar market. Sebastian Kruk, who specialises in e-learning research, will present a semantic digital library, JeromeDL, which can turn a humble reader of digital content into a knowledge contributor, knowledge that can be used by other users, not only of this particular digital library. He will explain why systems like JeromeDL, which adapt semantic web and social networking technologies to knowledge organization systems in digital libraries domain, are the corner stones of the future Internet. Mr Kruk will also present how JeromeDL can support future solutions in e-learning, web archiving and e-government. The DERI team will also present other technologies at the conference where they will show how knowledge can be shared and filtered using Semantic Web 2.0 technologies; how to develop ontologies in a collaborative way using MarcOnt Portal; as well as explaining the role semantics play in digital content repositories. DERI is currently the largest applied research organisation in the world developing the next generation of internet technology - the Semantic Web. Founded in 2003 with CSET (Centre for Science and Engineering Technology) funding from Science Foundation Ireland, it has since grown to over 100 people and has acquired significant additional research funding from sources such as the European Union Framework Programmes, Enterprise Ireland and Science Foundation Ireland. Science Foundation Ireland s investment in DERI represents one of its largest investments in the software area, signalling the importance of the Semantic Web. SFI is greatly encouraged by the world class results such as this being produced by the DERI researchers. END

>> Read full story about DERI Galway presents research results to wider industry in the Silicon Valley

Cartlann Bhunaitheoir CLG bronnta ar Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, OÉ Gailli

Cartlann Bhunaitheoir CLG bronnta ar Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, OÉ Gailli-image

Thursday, 10 May 2007

Ag searmanas speisialta san Ollscoil, bronnadh Cartlann Mhíchíl Chíosóig, cartlann ina bhfuil ábhar oifigiúil agus pearsanta a bhaineann le bunaitheoir CLG, Mícheál Cíosóg agus a theaghlach, ar Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, OÉ Gaillimh. B'iarleabharlannaí de chuid OÉ Gaillimh, Patricia O'Connell nach maireann, neacht chéile le Mícheál Cíosóg, a thug an chartlann don Leabharlann. I measc na n-ábhar: Leabhar oifigiúil Chlub Iománaíochta Chathair Bhaile Átha Cliath, ó bunaíodh é i 1883 – sonraí faoi bhallraíocht, miontuairiscí agus cuntais an chlub nua, a raibh Cíosóg ina Leas-Uachtarán air, agus socruithe do chluichí iománaíochta i bPáirc an Fhionnuisce ag tús 1883; Cuntas Mhíchíl Chíosóig ar a chuairt ar Chontae an Chláir, Meitheamh 1902; litir chuig a chlann mhac sa tréimhse chéanna; leabhar urnaithe a thug sé dá bhean Margaret i 1880; nótaí faoina ghinealas, agus nóta dá chlann ina measc; grianghraif de Mhícheál, Margaret agus a gclann. Labhair an Leabharlannaí Marie Reddan faoi thábhacht na cartlainne. "Cuirfidh Cartlann Chíosóig go mór le stóras OÉ Gaillimh maidir le hathbheochan chultúr na hÉireann ag deireadh an naoú céad déag. Is bailiúchán den scoth é seo agus cuirfidh sé go mór leis an ábhar atá againn ó Bhailiúchán Stiofáin Bhairéid (an chéad Chisteoir ar Chonradh na Gaeilge) agus bailiúchán de pháipéir nuachta na hOllscoile ó dheireadh an naoú céad déag, ina bhfuil The Celtic Times." Rugadh Mícheál Cíosóg (1847 – 1906) sa Charn taobh thoir de Bhoirinn. Mhúin sé i gCora Finne, Loch Cútra, Coláiste Cholmáin, Iúr Cinn Trá, Coláiste na Carraige Duibhe agus i scoileanna eile i mBaile Átha Cliath, i gCill Chainnigh agus i gCill Dara, sular bhunaigh sé a scoil féin. I 1884, bhunaigh sé Cumann Lúthchleas Gael, chun iománaíocht agus peil Ghaelach a athbheochan agus chun an lúthchleasaíocht a fhorbairt. Bhí baint ag an gCíosógach le gluaiseacht athbheochana na Gaeilge freisin, agus scríobh sé go rialta do thréimhseacháin éagsúla. Bhunaigh sé The Celtic Times, páipéar seachtainiúil faoi chluichí dúchasacha agus faoi chultúr na hÉireann. Seachas an tairbhe a bheadh ann do thaighdeoirí maidir le heolas faoi fhórsaí cultúrtha sa tréimhse sin agus, go háirithe, imeachtaí roimh bhunú CLG i 1884, tugann cartlann Mhíchíl Chíosóig léargas níos fearr dúinn ar phearsantacht Chíosóig, an fear príobháideach teaghlaigh. Níl ábhar mar seo ó pheann Chíosóig féin le fáil in aon áit eile, ach in OÉ Gaillimh, agus bronnta orainn ag a theaghlach féin. Tá an Ollscoil fíorbhuíoch as an gcartlann seo a bhronn Patricia O'Connell ar Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, áit ar chaith sí riar maith dá saol. Bhí trí leabhar scríofa ag Patricia féin faoi Choláistí Éireannacha ar an Mór-Roinn. Faraor, bhásaigh Patricia i mí na Nollag 2006. CRÍOCH

>> Read full story about Cartlann Bhunaitheoir CLG bronnta ar Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, OÉ Gailli

GAA founding father's archive presented to James Hardiman Library, NUI Galway

GAA founding father's archive presented to James Hardiman Library, NUI Galway-image

Wednesday, 9 May 2007

The Cusack Archive, containing unique official and personal material relating to the founder of the GAA, Michael Cusack and his family, has been presented to the James Hardiman Library, NUI Galway at a special reception at the University. The archive was donated by a former librarian at NUI Galway, the late Patricia O'Connell, who was a niece-in-law of Michael Cusack. Material includes: the official Minute-book of the Dublin Hurling Club, from its foundation in 1883 - giving membership, minutes and accounts for the fledgling club, of which Cusack was Vice-President, and also arrangements for hurling matches in the Phoenix Park in early 1883; Michael Cusack's diary of his visit to Clare in June 1902; a letter to his sons on the same occasion; a prayer book presented by him to his wife Margaret in 1880; notes tracing his ancestry, including a note from him for his children; photographs of Michael, Margaret and their children. Librarian Marie Reddan highlighted the significance of the donation. "The Cusack Archive adds substantially to NUI Galway's holdings on the revival of Irish culture in the later nineteenth century. It is a unique collection and complements existing material from the Stiophán Bairéad Collection (the first Treasurer of the Gaelic League) and the University's newspaper holdings from the later nineteenth century, which include The Celtic Times." Michael Cusack (1847 – 1906) was born in the parish of Carron on the eastern fringe of the Burren. As a teacher, he taught in Corofin, Lough Cútra, St Colman's College, Newry, Blackrock College and other schools in Dublin, Kilkenny and Kildare, before founding his own academy. In 1884 he founded the GAA, aiming to revive hurling and Gaelic football and to develop athletics. Cusack was also involved in the Irish language revival movement, and was a regular contributor to various periodicals, as well as founding The Celtic Times, a weekly newspaper devoted to 'native games' and Irish culture. Aside from its value for researchers into the cultural forces at work in that seminal period and in particular the events leading up to the foundation of the GAA in 1884, the Michael Cusack Archive affords an unparalleled insight into the personality of Cusack, the private family man. It is furthermore unique in constituting the only known surviving material in Cusack's own hand, donated to NUI Galway directly from his family. The University is deeply appreciative of this generous and valuable donation from Patricia O'Connell to the James Hardiman Library to which she devoted so much of her life. Unfortunately, Patricia herself, who was a distinguished author of three books on the Irish Colleges on the Continent, passed away in December 2006. ENDS

>> Read full story about GAA founding father's archive presented to James Hardiman Library, NUI Galway

Cúrsa Teilfíse i nGaoth Dobhair

Cúrsa Teilfíse i nGaoth Dobhair-image

Tuesday, 8 May 2007

Tá ag éirí go hiontach leis na mic léinn a d'fhreastail ar an Dioplóma i Scileanna Teilifíse in Ionad na hOllscoile i nGaoth Dobhair le 4 bliana anuas. Le déanaí, bhuaigh an clár Siúlach Scéalach, a léirigh mic léinn an chúrsa agus mic léinn an Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach, (An Cheathrú Rua), an léiriúchán teilifíse i nGaeilge is fearr ag comórtas SMEDIA i mBaile Átha Cliath. Taifeadadh an clár faisnéise i nGaeltacht Ghaoth Dobhair ag tús na bliana. Tá an cúrsa seo ag tosú arís i mí Mheán Fómhair i gcomhpháirtíocht le hÚdarás na Gaeltachta agus tá an tIonad i nGaoth Dobhair ag glacadh le hiarratais anois. Ní bheidh táillí le híoc chun freastal ar an chúrsa seo agus íocfar liúntas cothabhála leis na rannpháirtithe. Tá iarmhic léinn ó chúrsa Ghaoth Dobhair ag obair le comhlachtaí teilifíse ar fud na tíre agus tá ag éirí go geal leo. Tagann mic léinn as gach cearn den tír le freastal ar an chúrsa seo agus baineann siad sult agus tairbhe as. Duine acu sin, Séamus Ó Súilleabháin as Cúil Aodha i gCo. Chorcaí: "Bhain mé an-sult as an gcúrsa agus as an am a chaith mé i nGaoth Dobhair. Chuaigh an bhliain thart róghasta". Tá Séamus ag obair mar eagarthóir le Nemeton anois thíos i bPort Láirge agus tá dúil bhreá aige ann. Dúirt sé freisin: "Tá suim mhór agam i spórt agus is minic a bhím ag déanamh eagarthóireachta ar chláracha peile. Mar sin de, ní bhíonn deacracht ar bith agam ag éirí ar maidin le dul ag obair" Duine eile a rinne an cúrsa ná Fiona Ní Chléirigh as Gaoth Dobhair. Mar chuid den chúrsa, chuaigh Fiona amach ar thaithí oibre le Telegael, comhlacht leiriúcháin, An Spidéal, Co. na Gaillimhe, agus anois tá post lánaimseartha aici leo i mBéal Feirste. "Tá dúil bhreá agam sa phost. Ós rud é go raibh trealamh den scoth againn ar an chúrsa bhí mé ábalta teacht isteach ar an dóigh a n-oibríonn achan rud san ionad oibre. Tá mé breá ábalta tabhairt faoi eagarthóireacht, grafaicí agus meascadh fuaime anois." Rinne Louise Ní hAnachaí as Baile Átha Cliath an cúrsa anuraidh agus dúirt sí: "Chuidigh an cúrsa liom áit a fháil sa 4ú bliain den chúrsa céime sa chumarsáid in Institiúid Teicneolaíochta Thamhlacht. Ní raibh le déanamh agam ach bliain amháin agus fuair mé Céad Onóracha sa chéim i mbliana." Chun bróisiúr a fháil, cuir glaoch ar an Ionad ag (074) 9531919. Críoch

>> Read full story about Cúrsa Teilfíse i nGaoth Dobhair

Ghana-bound NUI Galway students raise €65,000 to aid home building project

Ghana-bound NUI Galway students raise €65,000 to aid home building project-image

Thursday, 3 May 2007

Sr Avril O'Regan, Chaplaincy NUI Galway, accepts a cheque for €3,000 from the NUI Galway Alumni Association Board toward the Ghana Project, which has raised over €65,000 to fund a team of 21 students who will travel to Ghana next week. The students will spend two weeks in the western African country helping local people build their own homes. They will work and live on the construction site with the homeowners' families during their stay. The trip is organised by the NUI Galway Chaplaincy, part of the University's Student Services, in conjunction with Habitat for Humanity Ghana, which has already built over 4,000 homes in Ghana. Also pictured are Mr Peter Mannion, Students' Union Education Officer, NUI Galway; Catherine Hickey-O Maolain, Vice Chair of the NUI Galway Alumni Association Board and Ailíse McMahon, from Bray, County Wicklow, a fourth year Arts student and member of the Ghana Project. The mission of NUI Galway Alumni Association Board is to nurture an active and mutually beneficial relationship between NUI Galway and all its graduates throughout the world. ENDS

>> Read full story about Ghana-bound NUI Galway students raise €65,000 to aid home building project

Galway students to compete in REMEDI schools debate final

Galway students to compete in REMEDI schools debate final-image

Thursday, 3 May 2007

Secondary school students from Athenry and Spiddal are to battle it out in this year's final of the REMEDI schools debate competition at NUI Galway on Wednesday, 9 May 2007. The motion for this year's final is: The current situation whereby most Irish hospitals do not facilitate cord blood collection is unacceptable. Arguing in favour of the motion will be Jack Rawlings and Catherine O'Keefe, Transition Year students at Presentation Secondary School, Athenry. Arguing against the motion will be fifth year students Ciara Ní Ghabhain and John Gerard O'Gnímh, representing Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal. Prizes include a Galway Crystal trophy for the winning school, while the successful students will be presented with iPods. The runners up will also receive a Galway Crystal trophy for their school and personal prizes of iPOD shuffles. Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI, and one of the world's leading experts in stem cell research, will chair the judging panel. A total of eight schools across the city and county participated in this year's competition, which is part of the Galway Region Outreach (GRO) programme. GRO is an innovative outreach programme aimed at secondary schools in the region facilitated jointly by REMEDI and the National Centre for Biomedical Engineering Sciences (NCBES) at NUI Galway. It promotes science, engineering and technology to students and encourages them to consider a career in these fields. The aim of the competition is to stimulate discussion among young people on the ethical and societal issues raised by developments in biomedical sciences. ENDS

>> Read full story about Galway students to compete in REMEDI schools debate final

Daltaí ó Ghaillimh le páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas díospóireachta scoilea

Daltaí ó Ghaillimh le páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas díospóireachta scoilea-image

Thursday, 3 May 2007

Glacfaidh daltaí meánscoile ó Bhaile Átha an Rí agus An Spidéal páirt i gcraobhchomórtas díospóireachta scoileanna REMEDI in OÉ Gaillimh, Dé Céadaoin, 9 Bealtaine 2007. Is é rún na díospóireachta i mbliana: The current situation whereby most Irish hospitals do not facilitate cord blood collection is unacceptable. Beidh Jack Rawlings and Catherine O'Keefe, Daltaí Idirbhliana ó Choláiste na Toirbhirte, Baile Átha an Rí, ag argóint ar son an rúin. Beidh Ciara Ní Ghabhain agus John Gerard O'Gnímh, daltaí ón gcúigiú bliain i gColáiste Chroí Mhuire, An Spidéal, ag argóint i gcoinne an rúin. I measc na nduaiseanna atá ann don scoil a bhuann tá trófaí Galway Crystal, agus bronnfar iPod an duine ar na daltaí a n-éiríonn leo. Is é an tOllamh Frank Barry, Stiúrthóir REMEDI, agus ceann de mhór-eolaithe an domhain ar thaighde gascheall, a bheidh ina chathaoirleach ar phainéal na moltóirí. Ghlac ocht scoil as ar fud chathair agus chontae na Gaillimhe páirt sa chomórtas seo i mbliana. Is cuid de chlár For-Rochtana Réigiún na Gaillimhe (GRO) an comórtas seo. Clár nuálach for-rochtana é GRO atá dírithe ar mheánscoileanna sa réigiún le páirtíocht ó REMEDI i gcomhar leis an Ionad Náisiúnta um Eolaíocht Innealtóireachta Bithmhíochaine (NCBES) in OÉ Gaillimh. Tá sé mar aidhm ag an GRO eolaíocht, innealtóireacht agus teicneolaíocht a chur chun cinn i measc daltaí agus iad a spreagadh le tabhairt faoi ghairm bheatha sna réimsí seo. Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas díospóireacht faoi na ceisteanna eiticiúla agus na ceisteanna i measc na sochaí a bhaineann le forbairtí sna heolaíochtaí bithmhíochaine a spreagadh i measc daoine óga. CRÍOCH

>> Read full story about Daltaí ó Ghaillimh le páirt a ghlacadh i gcraobhchomórtas díospóireachta scoilea

NUI Galway student targets national award with research on water quality

NUI Galway student targets national award with research on water quality-image

Tuesday, 1 May 2007

NUI Galway PhD student Sandra Galvin from the Department of Bacteriology will bring the topical issue of water quality to the annual Science Speak competition in the RDS on Thursday, 3 May, 2007 where she will compete with students from the six other Irish Universities to claim the coveted national title. Compered by RTE's Pat Kenny, the contest rates the speakers' ability to communicate their research to a non-scientific audience. The judging panel, which includes Irish Times Science Editor Dick Ahlstrom, Peter Brabazon of Discover Science and Engineering, and RTE broadcasters John Creedon, Éanna Ní Lamhna and Kathriona Devereux, will determine the winner as the person best able to communicate their area of research and how it can affect peoples' everyday lives. Sandra's presentation, 'Water water everywhere - is it safe to drink?' is especially topical given the current national debate about water quality arising from the problems with water quality in the Galway region. It is based on her PhD research project which examines how to detect antibiotic resistant bacteria in water and in sewage and asks what is the significance of this issue for human health. The work is funded by the Environmental Protection Agency. Sandra's work involves analysing various water bodies around Ireland including hospital effluent, outflow from a wastewater treatment plant, source water, drinking water, sea water, river water and lake water. "The effect the environment has on our health is of increasing concern worldwide," says Sandra. "Given the current climate of water quality issues in Ireland, this research further highlights the importance of increased monitoring and assessment of our water supplies." Originally from Askeaton, in County Limerick, Sandra holds a BSc in Microbiology from UCC. Now in her second year of a PhD at the Department of Bacteriology, NUI Galway, she is one of a team of researchers involved in the 'Enhancing Human Health Through Improved Water Quality' project, led by the Environmental Change Institute at NUI Galway. Science Speak is an annual competition organised by the seven Irish Universities; NUI Galway, University of Limerick, University College Cork, University College Dublin, Trinity College Dublin, Dublin City University and NUI Maynooth. Each finalist, a postgraduate student, qualified for the national final through individual competitions in their respective university. Science Speak is a joint initiative organised by the Irish Times and the RDS in association with the Irish Universities Promoting Science. The event is sponsored by Wyeth Biotech and the Discover Science & Engineering Programme. ENDS

>> Read full story about NUI Galway student targets national award with research on water quality

NUI Galway set world record with Internet technology

NUI Galway set world record with Internet technology-image

Tuesday, 1 May 2007

Internet researchers at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway have made a major technological breakthrough in the Semantic Web, a machine readable version of the web which enables more efficient internet searching. Current internet technology means that users must filter search results and decide what is relevant. The Semantic Web enables the computer to filter information and also powers the intelligent transfer, sharing and negotiation of information between computer systems. The Semantic Web Search Engine developed at DERI is able to answer queries with more than 7 billion RDF statements in fractions of a second - the largest number reported so far anywhere in the world. An RDF statement is the entity that makes the Semantic Web semantic. Possible application areas include Social Network Applications and Analysis, eHealth applications, Web Search, location based services, and financial searches. "The importance of this breakthrough can not be overestimated" says Professor Stefan Decker, Director of DERI. "These results enable us to create web search engines that really deliver answers instead of links. The technology also allows us to combine information from the Web, for example the engine can list all partnerships of a company even if there is no single web page that lists all of them." Andreas Harth and Aidan Hogan, key researchers on the Semantic Web Search Engine project, have been working on the project for about three years. "I am excited about the prospects ahead," says Mr Harth. "We are currently working on realising inferencing - making the web truly intelligent - and we have results already." DERI is currently the largest applied research organisation in the world developing the next generation of internet technology – the Semantic Web. DERI was founded in 2003 with CSET (Centre for Science and Engineering Technology) funding from Science Foundation Ireland. It has since grown to over 100 people and has acquired significant additional research funding from sources such as the European Union Framework Programmes, Enterprise Ireland and SFI. ENDS

>> Read full story about NUI Galway set world record with Internet technology

Former NUI Galway Dean to deliver 30th annual Markievicz memorial lecture

Former NUI Galway Dean to deliver 30th annual Markievicz memorial lecture-image

Tuesday, 1 May 2007

The trend towards increasing outflows of people as well as the more evident inflows from other countries should be welcomed as part of Ireland's changing pattern of migration, according to a former Dean of Commerce at NUI Galway, Professor Roy Green, who will deliver the 30th Annual Countess Markievicz Memorial lecture on Tuesday, 8 May 2007. The 'Building the Innovative Capability of Organisations' lecture, organised by the Irish Association for Industrial Relations (IAIR), with the support of Medtronic and GMIT, will take place at Áras Moyola, NUI Galway from 6.30 – 7.30pm. Prof. Green is Dean of the Macquarie Graduate School of Management, one of Australia's leading business schools. Prof. Green argues that, like Australia, Ireland too must adopt a positive view of the trend for graduates to look for work abroad as well as at home, as many of these graduates are likely to return with enhanced skills and experience. Prof. Green, who was responsible for establishing the Centre for Innovation & Structural Change and J E Cairnes Graduate School of Business & Public Policy during his six years at NUI Galway, believes Countess Markievicz herself was one of the first examples of a migrant who contributed massively to the Irish nation. "The first phase of immigration comprised Irish expatriates from the less than halcyon days of the 1980s, who were forced to leave by the economic circumstances of the time and only now have the opportunity to return to senior positions in universities, public agencies and international firms, as well as professional s and skilled workers from a wide range of other countries, especially the new member states of the EU, who also want to contribute to the Irish economic transformation and build a new life here for themselves and their families," says Prof. Green. "With only a slight stretch of the imagination, you might say that London-born Constance Markievicz was an early prototype for this group, as were James Connolly, who was Scottish and New York native Eamon de Valera. "Unlike Joyce Beckett Shaw and the Massachusetts Kennedy clan, whose life and work were conducted abroad, the new generation will be gone one day but back the next, as a sophisticated, Blackberry wielding, Armani and Prada-clad globalised community, which according to AT Kearney's Globalisation Index, belongs to one of the most globalised economies in the world." Professor Green concludes that business schools have a major part to play in "preparing the next generation of leaders in our societies, through their management of organisations in both the public and private sectors, and that leadership in the future will no longer be about 'command and control', but releasing people's talent and creativity, more often than not in cross-functional, problem-solving teams, collaborative networks and 'communities of knowledge'". The lecture is free and open to the public. Further information is available from Dr Noel Harvey, Chairman of the IAIR on 091 742127 or Nuala Donohue, Department of Management, NUI Galway on 091 493771. The Irish Association for Industrial Relations was established in 1972 in response to a growing need to develop and exchange knowledge on industrial relations at the national level, providing a forum for discussion and research. Membership is drawn from management, trade unions, academics, students and others interested in industrial relations and related topics. ENDS

>> Read full story about Former NUI Galway Dean to deliver 30th annual Markievicz memorial lecture

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share