€400 million 'Campus of the Future' plans unveiled at NUI Galway

€400 million 'Campus of the Future' plans unveiled at NUI Galway-image

Monday, 4 December 2006

A major €400 million development project, announced today at NUI Galway, will put the campus firmly on the international stage in terms of facilities and research. The capital investment project will see almost 20 large infrastructural projects undertaken on the 260-acre campus, continuing the dramatic re-orientation of the campus to face the River Corrib. The planned development marks a significant investment in the future of education and research at NUI Galway that will bring huge benefits to the Western Region as a whole. Commenting on the plan, President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, who unveiled the 'Campus of the Future' exhibition today, said: "This ambitious development plan responds not only to a growth of 40% in student numbers over the last six years but also to our role in supporting indigenous, high-value industries in Ireland. Already, we are home to the National Centre for Biomedical Engineering Science and the Digital Enterprise Research Institute, which are world-class facilities. We also have the Moore Institute which is undertaking pioneering research in the Humanities and Social Sciences. Our plans will build on this success and take every facet of the University to the highest class in terms of services, facilities and research, making us comparable to the best internationally." The €400 million investment package will be financed by University resources and a combination of government and private philanthropic funding. Flagship projects will include a new Sports Centre; a Cultural Centre; a state of the art Engineering building; a Human Biology building and an expansion of the Clinical Sciences Institute; and a Law School which will be linked to jury rooms and a court room to be developed by the courts as part of a pioneering strategic collaboration. Work on some of the new infrastructure projects has already begun with plans for further development to commence on other buildings next year. The 'Campus of the Future' programme commits to enhancing the University's physical infrastructure, while at the same time preserving and nurturing all that is excellent in the current campus. Development will harmonise the natural and built environments, preserving – and where possible adding to – existing walkways and open spaces. The aim is to create a riverside amenity which will be of enormous benefit not only to students and staff, but also to the broader community of the city and region. Dr Ó Muircheartaigh continued: "In charting the future direction for NUI Galway, we have set out a vision in which the continual enhancement of 'the student experience' is enshrined as a core principle. Students are at the very heart of what the University is about and these planned developments are designed to further that ethos. Although the campus is currently home to 15,000 students, the atmosphere remains one of friendliness, inclusion and acceptance of diversity. With the support of students, staff, alumni and the local community, we aim to retain all that is unique and wonderful about our campus and embrace the future with confidence." Commenting on the impact of investment of this scale on Galway City, Dr Ó Muircheartaigh said: "The plans reflect the importance of a strong university to the region as a whole and NUI Galway is central to ongoing development as our high quality students attract and retain national and multi-national investment. This programme is great news for Galway City. Dramatic changes are underway and we will be consulting and including the public on individual projects at every appropriate stage." Highlights of the proposed developments fall into two broad categories of student facilities and teaching facilities: Services and Facilities A €21 million 6,500sqm Sports Centre Complex which will include a 25m swimming pool, gym, weights room, handball and squash courts, climbing wall, sports hall with three basketball courts, an aerobics/dance studio and multi-purpose activity spaces. The Cultural Centre which will consist of a multipurpose hall, a dance studio, a rehearsal and performance space, recording facilities, an exhibition room, a photographic studio and a new space for the University's Flirt FM Radio Station. Major improvements in infrastructure and mobility management including the building of a new entrance on Newcastle Road, internal roads and services, parking and transport initiatives, and a new crèche. Teaching and Research The development of a 14,000sqm Engineering Building which will house the University's five Engineering Departments in one location. The building is scheduled to open in 2009 and will be the largest single capital project undertaken in the University's history, at a cost in excess of €50 million. A new Human Biology Building, which will incorporate the Pharmacology & Therapeutics, Anatomy and Physiology Departments. In a central location, it will build on the established relationship between NUI Galway and UCHG Hospital allowing further collaborative research projects. Given the envisaged increases in the number of medical places required at NUI Galway, there is a proposal to increase significantly the size of the existing Clinical Sciences Institute to provide sufficient teaching, laboratory, library and staff accommodation space. The Law School will have 8,000sqm of accommodation and will be a pioneering strategic collaboration with the courts. It is intended to include lecture theatres, law libraries, jury rooms and a court room in the overall complex. The development of a 5,000sqm building for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, consisting of a mix of offices, language laboratories, seminar rooms, lecture halls, libraries, Irish language archives, recording facilities and general exhibition space. The 'Campus of the Future' exhibition is open to members of the general public, as well as staff and students, at the Orbsen Building in NUI Galway, 10am-4pm, Mon-Fri, until 15 December. Thorough local consultation will take place on a project by project basis. Information is also available at http://www.nuigalway.ie/campusofthefuture/ - ends -

>> Read full story about €400 million 'Campus of the Future' plans unveiled at NUI Galway

Pleananna ar fiú €400 milliún iad do 'Champas na Todhchaí' fógartha ag OÉ Gailli

Pleananna ar fiú €400 milliún iad do 'Champas na Todhchaí' fógartha ag OÉ Gailli-image

Monday, 4 December 2006

04 Nollaig 2006: Cinnteoidh mórthionscadal forbartha ar fiú €400 milliún é, tionscadal a d'fhógair OÉ Gaillimh inniu, go mbeidh clú agus cáil ar champas na hOllscoile ar fud na cruinne i dtéarmaí áiseanna agus taighde. Tabharfar faoi os cionn 20 mórthionscadal infrastruchtúir ar an gcampas 260 acra mar chuid den tionscadal infheistíochta caipitil seo, ag leanúint leis an athrú treo atá ag tarlú ar an gcampas, is é sin ag iompú i dtreo Abhainn na Gaillimhe. Infheistíocht shuntasach i dtodhchaí an oideachais agus an taighde in OÉ Gaillimh í an fhorbairt ar fad atá beartaithe, infheistíocht a chruthóidh buntáistí suntasacha don Iarthar trí chéile. Le linn dó a bheith ag labhairt faoin bplean, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, a sheol taispeántas 'Campas na Todhchaí' inniu: "Is ann don phlean forbartha uaillmhianaí seo d fhonn freastal ar mhéadú 40% sa líon mac léinn atá againn le sé bliana anuas agus an ról atá againn féin tacú le tionscail dhúchasacha, ardluacha in Éirinn. Cheana féin tá an tIonad Náisiúnta um Eolaíocht Innealtóireachta Bithmhíochaine mar aon le hInstitiúid Taighde na Fiontraíochta Digití tógtha againn, agus is cinnte gur áiseanna den scoth atá iontu. Chomh maith leis sin tá Institiúid de Móra againn, institiúid atá i mbun taighde ceannródaíoch a dhéanamh sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta. Cuirfidh ár bpleananna le rath den chineál sin agus cinnteofar go mbeidh gach uile ghné den Ollscoil ar an gcaighdeán is airde i dtéarmaí seirbhísí, áiseanna agus taighde, ionas go mbeimid ar chomhchéim leis na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr. " Acmhainní na hOllscoile agus meascán de mhaoiniú rialtais agus de mhaoiniú daonchairdis, príobháideach a sholáthróidh an pacáiste infheistíochta €400 milliún. I measc na dtionscadal mór atá beartaithe tá Ionad Spóirt nua; Ionad Cultúir; foirgneamh Innealtóireachta nua-aimseartha; foirgneamh Bitheolaíochta Daonna agus leathnú ar an Institiúid Eolaíochta Cliniciúla; agus Scoil Dlí a bheidh nasctha le seomraí giúiré agus seomra cúirte atá le forbairt ag na cúirteanna mar chuid de chomhoibriú straitéiseach ceannródaíoch. Tá tús curtha le hobair cheana féin ar chuid de na tionscadail nua infrastruchtúir agus tá sé beartaithe tús a chur le hobair ar fhoirgnimh eile an bhliain seo chugainn. Tá clár 'Campas na Todhchaí' tiomanta d infrastruchtúr fisiceach na hOllscoile a fheabhsú, agus gach scoth-thréith de chuid an champais reatha a chaomhnú agus a chothú. Tabharfaidh an fhorbairt an timpeallacht nádúrtha agus na foirgnimh uile le chéile, agus áit ar féidir caomhnófar na bealaí siúlóide agus spásanna nádúrtha atá ann. Is é atá mar aidhm leis an tionscadal seo áiseanna cois abhann a chruthú, áiseanna do mhic léinn agus do chomhaltaí foirne, ach freisin do phobal na cathrach agus go deimhin an ceantar mórthimpeall ar an ollscoil. Chomh maith leis sin, dúirt an Dr Ó Muircheartaigh, "Le linn dúinn cinntí a dhéanamh maidir le treo OÉ Gaillimh sa todhchaí, shocraíomar an fhís a bheadh againn, is é sin fís ina dtugtar tús áite 'd'eispéireas na mac léinn'. Gan mic léinn ní bheadh Ollscoil againn agus tá na forbairtí ar fad atá le déanamh deartha le cur leis an éiteas sin. Cé go bhfuil 15,000 mac léinn ag freastal ar an gcampas faoi láthair, is léir fós gur campas cairdiúil atá againn, agus áirimid agus glacaimid le héagsúlacht ar an gcampas seo. Le tacaíocht ó mhic léinn, comhaltaí foirne, alumni agus an pobal áitiúil, tá sé mar aidhm againn na nithe sainiúla agus iontacha a bhaineann lenár gcampas a choinneáil agus aghaidh a thabhairt ar an todhchaí go muiníneach. " Bhí an méid seo le rá ag an Dr Ó Muircheartaigh nuair a labhair sé faoin tionchar a bheadh ag infheistíocht chomh mór leis seo ar Chathair na Gaillimhe: "Tugann na pleananna léargas ar an tábhacht a bhaineann le hollscoil rafar a bheith againn sa cheantar seo trí chéile agus tá ról lárnach ag OÉ Gaillimh i bhforbairt leanúnach mar go meallann agus go gcoimeádann ár sármhic léinn infheistíocht náisiúnta agus ilnáisiúnta. Is cinnte gur dea-scéal atá sa chlár seo do Chathair na Gaillimhe. Tá athruithe suntasacha á ndéanamh agus beimid ag dul i gcomhairle leis an bpobal agus ag lorg tuairimí ón bpobal faoi thionscadail ar leith nuair a bheidh sé sin feiliúnach". Tá idir áiseanna do mhic léinn agus áiseanna teagaisc san áireamh sna forbairtí atá beartaithe againn: Seirbhísí agus Áiseanna Ionad Spóirt 6,500 méadar cearnach ar luach €21 milliún. San áireamh san Ionad Spóirt seo beidh linn snámha 25 méadar, giomnáisiam, seomra meáchan, cúirteanna liathróid láimhe agus scuaise, balla dreapadóireachta, halla spóirt le trí chúirt leadóige, stiúideo aeróbaice/damhsa agus spásanna gníomhaíochta ilchuspóireacha. San áireamh san Ionad Cultúir beidh halla ilchuspóireach, stiúideo damhsa, spás do réamhchleachtadh agus taibhiú, áiseanna taifeadta, seomra taispeántais, stiúideo grianghraf agus spás nua do Flirt FM, Stáisiún Raidió na hOllscoile. I measc na bhfeabhsuithe móra atá beartaithe in infrastruchtúr agus bainistíocht gluaiseachta tá bealach isteach nua a thógáil ar Bhóthar an Chaisleáin Nua, bóithre agus seirbhísí inmheánacha a fheabhsú, tús a chur le tionscnaimh pháirceála agus iompair, mar aon le crèche nua a thógáil. Teagasc agus Taighde Tá Foirgneamh Innealtóireachta 14,000 méadar cearnach le tógáil, foirgneamh ina mbeidh cúig Roinn Innealtóireachta na hOllscoile. Tá an foirgneamh seo le hoscailt in 2009 agus beidh sé seo ar an tionscadal caipitil is mó riamh san Ollscoil, foirgneamh a chosnóidh sa bhreis ar €50 milliún. Tá Foirgneamh Bitheolaíochta Daonna nua le tógáil ina mbeidh an Roinn Cógaseolaíochta & Teiripice, Roinn na hAnatamaíochta agus Roinn na Fiseolaíochta. Tá an foirgneamh seo le tógáil in ionad lárnach agus cuirfidh sé leis an ngaol atá bunaithe le fada an lá idir OÉ Gaillimh agus Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, rud a chinnteoidh go mbeidh níos mó tionscadal taighde ar siúl eadrainn. Bunaithe ar an méadú a bhfuil súil leis sa líon áiteanna do mhic léinn leighis atá ag teastáil in OÉ Gaillimh, tá moladh déanta cur go mór le méid na hInstitiúide Eolaíochta Cliniciúla chun a dóthain spáis a chur ar fáil do theagasc, saotharlanna, leabharlann agus comhaltaí foirne. Beidh 8,000 méadar cearnach de chóiríocht sa Scoil Dlí agus comhoibriú straitéiseach ceannródaíoch a bheidh ann i gcomhar leis na cúirteanna. Táthar ag súil go mbeidh léachtlanna, leabharlanna dlí, seomraí don ghiúire agus seomra cúirte san fhoirgneamh nua seo. Tá foirgneamh 5,000 méadar cearnach le tógáil d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. San áireamh san fhoirgneamh seo beidh oifigí, saotharlanna teanga, seomraí seimineár, léachtlanna, leabharlanna, cartlanna Gaeilge, áiseanna taifeadta agus spás ginearálta do thaispeántais. Tá tuilleadh faisnéise faoin bhforbairt atá beartaithe ar fáil don phobal in Áras Oirbsean in OÉ Gaillimh, ó 10am-4pm, gach lá as seo go ceann coicíse. Beimid ag dul i gcomhairle leis an bpobal áitiúil faoi na tionscadail éagsúla de réir a chéile. Tá faisnéis le fáil ar http://www.nuigalway.ie/campusofthefuture/ freisin - críoch - Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le: Michelle Ní Chróinín, Oifigeach Preasa & Faisnéise, OÉ Gaillimh 091-493361 nó 086-8168268 Nótaí do na hEagarthóirí Tionscadal Méadair chearnacha Foirgneamh Innealtóireachta 14,000 Scoil Dlí 8,000 Ionad Spóirt na hOllscoile 6,500 Tionscadail na hInstitiúide Eolaíochta Cliniciúla 6,000 Foirgneamh na Bitheolaíochta Daonna 6,000 Leathnú na Leabharlainne 6,000 Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge 5,000 Ionad Tráchtála 3,500 Ionad Cultúir 2,760 Leathnú Áras Dán na Mílaoise 2,500 Eolaíochtaí Matamaiticiúla 1,600 Domhaneolaíocht & Aigéaneolaíocht 1,565 Cothú Sláinte 1,400 Oideachas 1,300 Oideachas Aosach 1,000

>> Read full story about Pleananna ar fiú €400 milliún iad do 'Champas na Todhchaí' fógartha ag OÉ Gailli

January 2005

NUI Galway announces Alumni Awards

NUI Galway announces Alumni Awards-image

Monday, 17 January 2005

The annual NUI Galway Alumni Awards will be presented at the University's sixth annual Gala Banquet, which will take place at the Radisson SAS Hotel on Saturday 5th March 2005. The theme of this year's Banquet is the University's mission in international education and the event will focus on NUI Galway's role as an international force for change in improving educational opportunities for students from developing countries. The centrepiece of the Gala Banquet is the presentation of the Alumni Awards, which celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual excellence and achievements among the more than 50,000 graduates worldwide. "The awards reflect the outstanding success of our graduates across diverse areas of activity from business and the arts to science, law and medicine", says Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway. "Our global community of graduates are excellent ambassadors for their Alma Mater and the recipients of the Alumni Awards are a particular inspiration for our current students. The Alumni Awards programme is a wonderful opportunity to recognise the standard of excellence achieved by our graduates worldwide." Alumni Awards will be presented to the following: NUI Galway Award for Law, Public Service and Government: Cardinal Wilfrid Napier, South Africa (BA 1964) Bank of Ireland Award for Business and Commerce: Declan Kelly (BA 1989), President & CEO of Financial Dynamics – USA Hewlett-Packard Award for Literature, Communications and the Arts: John Coll, (BSc 1979), Sculptor Medtronic Vascular Award for Healthcare and Medical Science: Prof Orla Conneely, BSc 1977, MSc 1981, PhD 1983. Professor, Molecular and Cellular Biology, Baylor College of Medicine Seavite Award for Natural Science: Prof Frank Imbusch, BSc 1956, MSc 1958 Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge (Hewlett-Packard Award for Irish): Daithí Mac Cárthaigh BA/MA/LLB 1989/1995/1997; called to the Bar in 1998 TBD Award for Engineering, IT and Mathematics: Anne Butler BE 1976, Senior Consultant with TES Consulting Engineers Tickets for the Gala Banquet on the 5th March cost €150 each or a table of 10 for €1,500. For further information, please telephone 091 495266 or Email: gala@nuigalway.ie Ends

>> Read full story about NUI Galway announces Alumni Awards

Soroptimist International inaugurate Educational Bursary at

Soroptimist International inaugurate Educational Bursary at-image

Thursday, 6 January 2005

The Galway branch of Soroptimist International has inaugurated an international scholarship in NUI Galway. The scholarship, valued at €1,250 was presented today (6 January) to BA International student Ms Elaine Scahill, Scoil na Gaeilge. The bursary will be presented annually to a student entering the third year (Year Abroad) of the University's BA International programme. Elaine, from An Cheathrú, Rua, Connemara. is spending her study abroad year in the University of Brest, Brittany. In this first year of the bursary, Erasmus Students in the Faculty of Celtic Studies were invited to apply for the scholarship and to submit a 400-word personal statement in either Irish or English on the theme of 'Joy of Achievement,' this being one of the Soroptimists ideals. Speaking at the presentation of the Scholarship, Professor John Marshall, Dean of the Faculty of Arts said: "We are delighted to acknowledge this enlightened initiative by Soroptimist International of Galway and look forward to developing a strong partnership with this organisation whose ideals are the advancement of international understanding, goodwill and peace." At the end of her Erasmus period abroad when she returns to Ireland and as part of the conditions of the Scholarship, Elaine Scahill will write and present a 1,000-word essay on Women Survivors of War . Ann Mitchell of the Galway branch of Soroptimist International explains that this topic was chosen because the current Soroptimist International project is Project Independence: Women Survivors of War. "The project aims to help women who have suffered the traumas of war, genocide and other horrors to reclaim their lives," she said. "The project aims to raise more than $1.2 million over the next four years to assist women survivors of war in Afghanistan, Bosnia and Rwanda". Ends

>> Read full story about Soroptimist International inaugurate Educational Bursary at

February 2005

NUI Galway Engineering students making a difference to their communities

NUI Galway Engineering students making a difference to their communities-image

Monday, 28 February 2005

Engineering students at NUI Galway have shown that there's more to the life of a student than passing exams and having a good time. As part of the new Engineering in Society module offered to third-year Biomedical and Mechanical Engineering students, participants developed devices for the physically impaired, provided assistance with mathematics to school children and helped out in voluntary organisations, including Oxfam, Amnesty International and Enable Ireland. A poster exhibition entitled Engineering in Society and Community Outreach, describing their work takes place this week in the Arts Millennium Building. The Engineering in Society module is an intrinsic part of the academic programme taken by all 60 students in the third-year Biomedical and Mechanical Engineering programme. It is designed to encourage students to commit some of their time and energy to the benefit of local communities and individuals outside the family. This module is also supported by Lorraine McIlrath, Staff Developer, Centre for Excellence in Learning and Training (CELT),who described the work undertaken by the Engineering students "as a massive achievement and a great inspiration to staff and students locally and nationally". "This is a wonderful opportunity for the students to put something back into their communities", said Professor Abhay Pandit, co-ordinator of the initiative. " 'Service Learning,' where students use their skills to improve the lives of others is commonplace in American universities but is a relatively new concept in Ireland. In our programme, students were asked to identify a need in their locality and volunteer twenty hours of assistance towards assisting with that need." The students used their engineering skills directly in two of the projects. In one, a simple can-opening device was designed for people suffering from severe arthritis, which made many every-day tasks including opening cans extremely difficult. "By making life a little easier for arthritis sufferers, we felt that we had put something back into the community by using our practical engineering skills," said student Rory Duggan. Niamh Mahony and Ciaran Costello designed a device to help people who suffer from arthritis or broken bones, to put on their shoes. "It's a simple device," said Niamh, "but it helps to relieve the pain of putting on a shoe and it also provides an element of independence the sufferer hitherto did not enjoy." Ends

>> Read full story about NUI Galway Engineering students making a difference to their communities

Early data from NUI Galway underpins case for stem cell treatment in heart disea

Early data from NUI Galway underpins case for stem cell treatment in heart disea-image

Friday, 25 February 2005

-Stem cell treatments to be performed in Ireland in less than ten years- Researchers at NUI Galway have commenced research into adult stem cell therapies for heart disease, arthritis and spinal cord injury at a new €19 million Regenerative Medicine Institute (REMEDI) which was officially opened today (Friday) by the Minister for Enterprise, Trade and Employment, Minister Micheál Martin, TD. REMEDI is the leading centre in Ireland doing stem cell research and one of a limited number of centres in Europe combining the technologies of stem cell and gene therapy to regenerate and repair tissue. Researchers at NUI Galway have said that stem cell therapy has enormous potential for the treatment of many incurable diseases including heart disease, arthritis and neurological disorders such as spinal cord, Parkinsons Disease and Alzheimer's. Early data suggests that delivery of stem cells to the heart following heart attack enables regeneration of the damaged tissue and some restoration of function. Dr. Frank Barry, REMEDI scientific director and stem cell expert explains, "Adult stem cell treatment is likely to have a dramatic effect on patient recovery and provides us with the potential of treating previously incurable diseases. We are very excited about early data which suggests that stem cell therapy will be potentially effective in repairing heart tissues. Other research into arthritis also underpins the case for stem cell therapy. Stem cell delivery into arthritic joints stimulates a significant amount of repair of damaged tissues and prevents the sort of degenerative changes that you see associated with arthritis. There is still a great deal of work to be done before these therapies become widely available but I believe that stem cell treatments will be performed in Ireland in less than ten years." REMEDI was established in 2004 through a Science Foundation Ireland (SFI) Centre for Science Engineering and Technology (CSET) award and industry funding totalling €19 million. REMEDI is supported by industry partners Medtronic and Charles River Laboratories. REMEDI is initially employing 36 researchers in the National Centre for Biomedical Engineering Science at NUI Galway, the only centre in the country that contains a state of the art facility for generation of products for human gene therapy research. Referring to the strong links NUI Galway has forged with industry, Minister Martin said: "Ireland remains at the forefront of the medical devices sector in Europe. This sector will continue to be a major employer and economic contributor in this country but it is a challenge for the Irish government, industry and other stakeholders to increase the level of research being carried out in both indigenous and multinational companies. We must continue to forge the links between academia and industry. NUI Galway has played an important role in forging these links in the West of Ireland and providing industry in this region with access to a pool of highly qualified graduates". A total of €4 million has been contributed to the research programme by REMEDI partners in particular Medtronic, the world's largest medical devices company and Charles River Laboratories. Commenting on the importance of academic links and the West of Ireland as a location, Gerry Kilcommins, Vice President of Operations & General Manager of the Medtronic Galway site, added, "Medical technology has become one of the country s largest industry sectors and Ireland is recognised as a global centre of excellence for the development and manufacture of medical devices. Medtronic s location in the West of Ireland, amongst a cluster of the world s leading medical technology companies, provides us with access to highly trained research and development experts and third level institutions, like NUI Galway, allowing Medtronic to increase our level of R&D activity with highly commendable results." Professor Tim O'Brien, Director of REMEDI, Professor of Medicine at NUI Galway and a clinician at University College Hospital Galway with expertise in gene therapy research, added: "What we are talking about here is translational research – bringing the discoveries made in the lab to the clinic and the patient. This is a complicated process in which the interest of patients and the public must always be central. Our research will lead to new methods of clinical practice in the future, less dependent on invasive procedures, with the potential of curing currently intractable diseases." In welcoming the opening of REMEDI, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said that continued funding of world-class research programmes was vital for Irish universities to remain internationally competitive and also central to sustaining Ireland's economic progress. He said that NUI Galway was committed to furthering its reputation as a research centre of excellence and that REMEDI, through its partnership involving scientists, clinicians and engineers working together in academic centres and industry, exemplified this commitment. Ends

>> Read full story about Early data from NUI Galway underpins case for stem cell treatment in heart disea

Another first for the Digital Enterprise Research Institute (DERI)

Another first for the Digital Enterprise Research Institute (DERI)-image

Tuesday, 22 February 2005

Students from Presentation College, Galway will be the first secondary school pupils in the west of Ireland to receive courses in web design. These courses are taught as part of the DERI Science Research Online Education Programme. The Digital Enterprise Research Institute (DERI) is based in NUI Galway. The students, with their science teacher Bernie Crawford, recently presented their interim report on Urban Foxes to Councillor Niall O Brolchain at City Hall recently where their project was used at the launch of the Inventory of Wildlife Habitats in Galway city . The research was carried out in conjunction with Dr. Colin Lawton of the Department of Zoology NUI Galway. Councilor O Brolcháin is Chairperson of the Galway City Development Board s Natural Environment & Waterways committee. Once the report is finalised, the students will undertake a web-design course with DERI staff in order to create their own website and tell the world about the urban environment of Galway. Two other schools will also undertake web design courses as part of this programme. They are Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, Co. Galway and Galway Community College, Galway city. Scoil Phobail Mhic Dara s website will be on the Geology of Connemara, while Galway Community College will host a website on "Weaponry and Tactics 1805 - 1918. The students were assisted in their projects by Ronan Hennessey, Department of Geology, NUI Galway and Sgt. Brian Smyth, Defence Forces, Renmore Barracks, Galway. Students and their mentors were only allowed to communicate over the internet. All this activity is just one part of DERI s comprehensive education outreach programmes which are designed to encourage the next generation of scientists and technologists who will be key to Ireland s future economic well being. Ends

>> Read full story about Another first for the Digital Enterprise Research Institute (DERI)

March 2005

Registrar Jim Browne Elected MRIA

Registrar Jim Browne Elected MRIA-image

Wednesday, 16 March 2005

Today (16th March) the Royal Irish Academy elected Professor Jim Browne as a Member of the Royal Irish Academy. Election to membership of the Academy is the highest academic honour in Ireland. Those elected are entitled to use the designation MRIA (Member of the Royal Irish Academy) after their name. The Royal Irish Academy is an all-Ireland, independent, academic body that promotes study and excellence in the sciences, humanities, and social sciences. It is the principal learned society in Ireland and has approximately 412 Members elected in recognition of their academic achievement. Professor Jim Browne is Registrar and Deputy President of the National University of Ireland, Galway. A chartered engineer he holds Bachelor and Master s degrees from NUI Galway and Ph.D. and D.Sc. degrees from the University of Manchester. His research focuses on the modelling, analysis and design of advanced manufacturing systems. He has been particularly active on industrially based research, supported by the EU Framework Programme, national and industrial sources. He has published over 200 papers, 11 books, three in second editions, one translated into French, one into Chinese. He is a Fellow of the Irish Academy of Engineering. For further information, please contact Pauric Dempsey, RIA. 087-6386651 Ends

>> Read full story about Registrar Jim Browne Elected MRIA

NUI Galway to award honorary degrees to distinguished individuals at Los Angeles

NUI Galway to award honorary degrees to distinguished individuals at Los Angeles-image

Monday, 14 March 2005

National University of Ireland Galway will celebrate the achievements of four outstanding individuals by conferring them with honorary degrees at a formal ceremony in Los Angeles on the 6 May 2005. It is the first time that the University has awarded honorary degrees at a ceremony held outside of Ireland. Degrees will be conferred on the following individuals: Anjelica Huston, for her contribution to cinematic arts, as an actress and director Ray Bradbury, for his outstanding achievements as a novelist, short story writer, essayist, playwright, screenwriter and poet Dolores Hope, as a philanthropist and humanitarian, who has devoted much of her life to the service of others Merv Griffin, for his contribution to American entertainment and popular culture The Honorary Degree ceremony will take place in the presence of Chancellor of the National University of Ireland and former Taoiseach, Dr Garrett Fitzgerald and President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh. The conferring ceremony will be followed by the Huston Gala at the Beverly Hilton hotel, Los Angeles. This will be the culmination of a programme of business, cultural and academic events during the first week of May 2005 to mark the continued growth and influence of the NUI Galway-based Huston School of Film & Digital Media. Dr Ó Muircheartaigh, NUI Galway President said: By hosting this unique Conferring Ceremony and Gala in Los Angeles, we are celebrating both the Huston Film School and the strong links between Ireland and Southern California. The four outstanding individuals who we will honour, all of whom enjoy strong Galway connections, have demonstrated exemplary standards of artistic creativity and humanitarian service and their influence is felt and admired across the world. Rod Stoneman, Director of the Huston School of Film & Digital Media said: Since its launch in 2003, the Film School has been very successful and now attracts graduate students from Ireland and abroad to participate in a range of programmes in our screen writing, film studies and arts administration programmes. These graduates will play a significant role in the film and television industries in the future at regional, national and international levels. The Los Angeles events will bring together celebrities from the world of film and television along with leaders from business and political life and the many graduates of NUI Galway who are living in California. Proceeds from the Huston Gala, which will have a strong entertainment programme with a distinctive Celtic flavour, including a performance from ConTempo, Galway's ensemble-in-residence, will contribute toward the continued development of the Huston Film School. The Huston Film School is named after John Huston, one of the twentieth century's greatest film directors and celebrates the Huston family's links to the west of Ireland and St. Cleran's, the family home in Galway, which is now operated as an exclusive hotel. Ends

>> Read full story about NUI Galway to award honorary degrees to distinguished individuals at Los Angeles

NUI Galway introduces Ireland's first University-wide International Scholarship

NUI Galway introduces Ireland's first University-wide International Scholarship -image

Tuesday, 8 March 2005

-first year of programme secures €250,000 in support from a range of Irish donors NUI Galway today (March 8th 2005) announced that it is to commence a new International Scholarship programme to forge links with developing countries across the globe. The programme, which is the first of its kind in an Irish university, will commence in September 2005 and will enable talented and deserving students from developing countries to pursue their graduate studies at NUI Galway. The announcement of funding for the new programme was made at the University's annual gala banquet at which Cardinal Wilfrid Napier of South Africa was guest of honour. The purpose of the programme is to realise NUI Galway's strategic objective of forging links with a range of the world's developing countries, thus increasing international participation at the University. To date, a total of €250,000 has been raised with support from a range of donors to enable the first 10 international students from South Africa and Sri Lanka, to undertake postgraduate degrees at NUI Galway. The University hopes that continued philanthropic support will sustain further development of the programme at this level over the next five years. As the programme progresses, it will be extended to other developing countries. The International Scholarships will be targeted to developing the capacity of outstanding individuals who can assume leadership roles in their fields of study and whose work will enhance the development of their own society. Announcing the scholarships, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said: "It is my belief that in assisting talented students, whose limited resources might prevent them from fulfilling their educational potential, we will be helping to build the infrastructure and human capital of their own countries. During a time when we, as a University, compete for resources ourselves, we must realise that we are essentially a wealthy society, and that as an institution it behoves us to extend the benefits of a post-graduate education to those who might not otherwise have such an opportunity." Ms Anna Cunningham, Director of International Affairs, NUI Galway, whose office will manage the International Scholarship programme said: "NUI Galway has forged strong links with a number of developing countries and by assisting talented students from these countries, who will return to their native lands on completion of their studies at NUI Galway, we will be contributing in a very meaningful way to the development of those countries." The NUI Galway International Scholarships are being funded by philanthropic support secured by Galway University Foundation. Emphasis will be placed on selecting candidates from communities that lack access to higher education preventing them from reaching their full potential. Ends

>> Read full story about NUI Galway introduces Ireland's first University-wide International Scholarship

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share

Connect with us:

Facebook icon 32px YouTube icon 32px LinkedIn icon 32px RSS Icon 32px

Bookmark and Share