NUI Galway Offers University Places to Unemployed as Part of Government's Labour

NUI Galway Offers University Places to Unemployed as Part of Government's Labour-image

Thursday, 6 August 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway will offer a total of 68 undergraduate and postgraduate university places to the unemployed under a new initiative announced by the Minister for Education, Batt O'Keeffe T.D.. As part of a Government plan to retrain those who have recently become unemployed, the University is delighted to announce the provision of places on the following postgraduate courses for the academic year starting September 2009: Postgraduate Diploma in Enterprise Management Postgraduate Diploma in International Business Masters in Business Information Systems Masters in Accounting Postgraduate Diploma in Technology Commercialisation A nominal fee of €350 will be charged for Diploma programmes and €500 for Masters programmes with all other tuition and registration fees waived for successful applications under this scheme. The announcement follows last weeks allocation by Minister O'Keeffe of free places on part-time undergraduate programmes across the country which include 25 free places on the modular BSc in Science and Technology Studies and linked programmes in the area of Medical Device Science and Environmental Sustainability at NUI Galway. The programmes approved at NUI Galway under this scheme respond to the ongoing up-skilling and re-training needs of specific sectors of the regional economy, namely business, medical devices, services and ICT, while also building upon the University's research and teaching strengths in these areas. Seamus O'Grady, Director of Adult & Continuing Education at NUI Galway, said: "While addressing key future skills needs, the approved programmes also provide students with an opportunity to update and improve their skills and redirect their careers". "The programmes aim to provide essential technical, management and entrepreneurial skills for students, but will also develop students' professional development skills of critical thinking, communication, and decision-making – essential for employees in industry and core to the success of Ireland's future economic growth," added O'Grady. Eligible applicants, as set out by the Higher Education Authority, include those in receipt of unemployment benefit or allowance for six months or more as of 04 September 2009, or those who have been awarded Statutory Redundancy from their most recent job. Those interested in the undergraduate or postgraduate courses should attend one of three information sessions to be held in the Aula Maxima, NUI Galway on Tuesday, 18 August, Thursday 20 August and Wednesday 26 August between 4 and 6pm. Course lecturers and career advisers will be available at each session to advise on course choice. The closing date for postgraduate applications is Thursday, 27 August, 2009. Interested applicants can visit the Adult Education website on http://www.nuigalway.ie/adulteducation/freeplaces for contact details regarding programme co-ordinators, course content and delivery dates. Áiteanna ar fáil in OÉ Gaillimh do dhaoine dífhostaithe mar chuid de Scéim an Rialtais chun Obair a Mhúscailt (View in English) Cuirfidh OÉ Gaillimh 68 áit fochéime agus iarchéime ar fáil san Ollscoil do dhaoine dífhostaithe faoi thionscnamh nua a d'fhógair an tAire Oideachais, Batt O'Keeffe T.D. Mar chuid de phlean an Rialtais athoiliúint a chur orthu siúd a chaill a bpost le gairid, tá an-áthas ar an Ollscoil áiteanna a fhógairt ar na cúrsaí iarchéime seo a leanas don bhliain nua acadúil a thosóidh i Meán Fómhair 2009: Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Fiontair Dioplóma Iarchéime i nGnó Idirnáisiúnta Máistreacht i gCórais Faisnéise Gnó Máistreacht i gCuntasaíocht Dioplóma Iarchéime i dTráchtálú Teicneolaíochta Gearrfar táille €350 ar Dhioplómaí agus €500 ar Mháistreachtaí ach ní ghearrfar aon táille eile teagaisc ná clárúcháin orthu siúd a gheobhaidh áit faoin scéim seo. D'fhógair an tAire O'Keeffe áiteanna saor in aisce ar chláir fochéime pháirtaimseartha ar fud na tíre an tseachtain seo caite. Beidh 25 áit díobh sin ar an BSc modúlach i Staidéar Eolaíochta agus Teicneolaíochta agus nascfaidh sé cláir sna réimsí Eolaíocht na bhFeistí Leighis agus Inmharthanacht Comhshaoil in OÉ Gaillimh le chéile. Léiríonn na cláir atá ceadaithe in OÉ Gaillimh faoin scéim seo an gá atá le scileanna nua agus athoiliúint in earnálacha áirithe de gheilleagar an réigiúin, go háirithe gnó, seirbhísí, feistí leighis agus ICT, agus, ag an am céanna, cuirfear le láidreachtaí taighde agus teagaisc na hOllscoile sna réimsí céanna. Dúirt Seamus O'Grady, Stiúrthóir an Oideachais Aosaigh & Leanúnaigh in OÉ Gaillimh: "Agus scileanna tábhachtacha don todhchaí á soláthar, gheobhaidh na mic léinn an deis a scileanna a fheabhsú agus a ngairmeacha a thabhairt i dtreo nua ar na cláir seo." "Is é aidhm na gclár, scileanna riachtanacha teicniúla, bainistíochta agus fiontraíochta a thabhairt do mhic léinn, agus, ag an am céanna, scileanna forbartha gairmiúla na mac léinn a fhorbairt i smaointeoireacht chriticiúil, cumarsáid, agus cinnteoireacht – scileanna atá riachtanach d'fhostaithe sa tionscal agus atá riachtanach d'fhorás eacnamaíoch na tíre amach anseo," a dúirt O'Grady. Is iad na hiarratasóirí atá incháilithe don scéim seo, de réir an Údaráis um Ard-Oideachas, iad siúd atá ag fáil sochar nó liúntas dífhostaithe le sé mhí nó níos faide faoin 4 Meán Fómhair 2009, nó iad siúd a fuair iomarcaíocht reachtúil óna bpost deiridh. Ba chóir dóibh siúd, ar mian leo tabhairt faoi chúrsa fochéime nó iarchéime, freastal ar cheann de na trí sheisiún eolais a bheidh ar siúl san Aula Maxima, OÉ Gaillimh Dé Máirt, an 18 Lúnasa, Déardaoin, an 20 Lúnasa agus Dé Céadaoin, an 26 Lúnasa idir 4 agus 6pm. Beidh léachtóirí na gcúrsaí agus comhairleoirí gairme i láthair ag na seisiúin chun comhairle a chur orthu maidir leis na cúrsaí. Is é an spriocdháta do na hiarratais iarchéime Déardaoin, an 27 Lúnasa 2009. Féadfaidh iarratasóirí breathnú ar láithreán gréasáin an Oideachais Aosaigh – www.nuigalway.ie/adulteducation/freeplaces – chun sonraí teagmhála a fháil do chomhordaitheoirí na gclár, chun ábhar na gcúrsaí agus spriocdhátaí a fheiceáil. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Offers University Places to Unemployed as Part of Government's Labour

Special Maths Exam at NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance

Special Maths Exam at NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance-image

Wednesday, 5 August 2009

(Leagan Gaeilge) With just one week to go to the Leaving Cert results, the College of Engineering and Informatics at NUI Galway has announced details of its annual Special Entrance Maths Examination. The exam, which will take place on Wednesday, 19 August, is aimed at students who achieve the points for undergraduate Engineering Degree courses at NUI Galway but do not have the maths requirement. For more than 20 years, NUI Galway has provided this special entrance exam to help applicants who did not achieve the required grade C3 or better in Higher Level Mathematics. Those who took Lower Level Maths in the Leaving Cert may also apply for the exam. Students who pass this examination will be deemed to have satisfied the maths requirement and providing they have the necessary points, will receive an additional CAO offer at Round 2. This year, in a new initiative, NUI Galway will hold an intensive preparatory course for applicants intending to sit the exam. The free course will run from Thursday, 13 August to Tuesday, 18 August. As well as preparing students for the special examination, lecturers will demonstrate the significant relevance of mathematics across the engineering programmes and will highlight the applicability of mathematics to some illustrative engineering examples. Professor Padraic O'Donoghue, Dean of Engineering and Informatics at NUI Galway, says: "Mathematics is central to the teaching of Engineering. Every year we have prospective students who have an aptitude for maths, but on the day of the Leaving Cert did not have a good exam. These are the students we are targeting with our Special Entrance Maths Examination, to provide a second chance for them to prove their capabilities in this important subject". NUI Galway has seen soaring demand for its Engineering programmes, in particular for new courses such as Energy Systems Engineering, which is designed in response to a growing demand for professional engineers to work in the energy sector. There is also demand for Engineering Innovation, which aims to create a new type of electronic engineer with skills in innovation and entrepreneurship essential to delivering the Smart Economy . "Ireland's 'Smart Economy' will require graduates of a very high calibre. This exam, allows quality students who have scored well on points a second chance. Over the years we have seen some high-calibre students study here with us, graduate and go to have very successful careers because this special exam provided that opportunity. This exam is in keeping with NUI Galway s policy of providing additional entry opportunities to students", added Professor Padraic O'Donoghue. Applications for the Special Maths Examination will be accepted at the admissions office reception desk up to 9am the morning of exam. Those interested in the revision maths course and the examination should visit http://www.nuigalway.ie/engineering/specialmaths.html Tugann Scrúdú Speisialta Matamaitice in OÉ Gaillimh an Dara Seans do Mhic Léinn na hArdteistiméireachta (View in English) Beidh torthaí na hArdteistiméireachta amuigh faoi cheann seachtaine, agus tá Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh i ndiaidh an Scrúdú Speisialta Iontrála Matamaitice a fhógairt arís i mbliana. Beidh an scrúdú ar siúl Dé Céadaoin, an 19 Lúnasa, agus tá sé dírithe ar mhic léinn a fhaigheann na pointí chun cúrsa céime san Innealtóireacht a dhéanamh in OÉ Gaillimh ach nach bhfuil an riachtanas matamaitice acu. Le breis agus scór bliain anuas, tá an scrúdú speisialta iontrála seo á reáchtáil ag OÉ Gaillimh chun cabhrú le hiarratasóirí nach bhfuil grád C3 nó níos airde bainte amach acu sa pháipéar Ardleibhéil Matamaitice. Féadfaidh siad siúd a rinne an páipéar Gnáthleibhéil Matamaitice san Ardteistiméireacht an scrúdú a dhéanamh chomh maith. Má fhaigheann mac léinn pas sa scrúdú seo beidh an riachtanas matamaitice sásaithe aige/aici agus gheobhaidh sé/sí tairiscint eile ón CAO i mBabhta 2 má bhíonn na pointí riachtanacha aige/aici. I mbliana, den chéad uair, beidh dianchúrsa ullmhúcháin ar siúl in OÉ Gaillimh dóibh siúd ar mian leo an scrúdú a dhéanamh. Beidh an cúrsa saor in aisce ar siúl idir Déardaoin, an 13 Lúnasa agus Dé Máirt, an 18 Lúnasa. Chomh maith le mic léinn a ullmhú don scrúdú speisialta, léireoidh léachtóirí an tábhacht a bhaineann le matamaitic i gcláir innealtóireachta agus an úsáid is féidir a bhaint as matamaitic i samplaí innealtóireachta. Dúirt an tOllamh Padraic O'Donoghue, Déan na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh: "Tá Matamaitic lárnach i dteagasc na hInnealtóireachta. Gach bliain, ní éiríonn chomh maith sin ar an lá le mic léinn Ardteistiméireachta, cé go bhfuil luí acu leis an matamaitic. Táimid ag díriú ar na mic léinn sin leis an Scrúdú Speisialta Iontrála Matamaitice, chun an dara seans a thabhairt dóibh a gcumas a léiriú san ábhar tábhachtach seo". Tá éileamh as cuimse ar chláir Innealtóireachta OÉ Gaillimh, go háirithe ar chúrsaí nua cosúil le hInnealtóireacht Córas Fuinnimh, a cuireadh ar fáil le freastal ar an méadú ar an éileamh atá ar innealtóirí gairmiúla le hoibriú in earnáil an fhuinnimh. Tá éileamh chomh maith ar Nuálaíocht Innealtóireachta, cúrsa a chuirfidh cineál nua innealtóirí leictreonacha ar fáil a mbeidh scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta acu, scileanna atá riachtanach chun an 'Geilleagar Glic' a chothú. "Teastóidh céimithe den scoth chun Geilleagar Glic na hÉireann a bhaint amach. Tugann an scrúdú seo an dara seans do mhic léinn den scoth a bhfuil na pointí faighte acu. In imeacht na mblianta bhí mic léinn ar ardchaighdeán linn, agus d'éirigh leo poist mhaithe a bhaint amach de bhrí gur thug an scrúdú speisialta seo an deis sin dóibh. Tagann an scrúdú seo le polasaí OÉ Gaillimh deiseanna breise a thabhairt do mhic léinn áit a fháil ar chúrsaí" a dúirt an tOllamh Padraic O'Donoghue. Glacfar le hiarratais ar an Scrúdú Speisialta Matamaitice san Oifig Iontrála go dtí 9am maidin an scrúdaithe. Tá eolas breise maidir leis an dianchúrsa matamaitice le fáil ar http://www.nuigalway.ie/engineering/specialmaths.html -Crioch-

>> Read full story about Special Maths Exam at NUI Galway Offers Leaving Cert Students Second Chance

The Crime of Crimes - New Law Book on Genocide by NUI Galway Human Rights Expert

The Crime of Crimes - New Law Book on Genocide by NUI Galway Human Rights Expert-image

Tuesday, 4 August 2009

The latest book by Professor Bill Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, addresses the 'crime of crimes' - genocide. Genocide in International Law: The Crime of Crimes, 2nd edition (Cambridge University Press, 2009) consists of a major revision of the first edition, which was published by Professor Schabas in 2000. The new book reviews the very important case law on genocide since 2000, the substantial academic contributions and the political developments, such as recognition of the doctrine of the responsibility to protect. The book was launched at NUI Galway recently by Professor David Scheffer, who served as the first United States Ambassador-at-Large for War Crimes Issues during President Bill Clinton's second term in office. Professor Sheffer said of the book: "Future generations of lawyers will accord the name Schabas the same high honour we accord all those titans of our legal curriculum, scholars who educate not only us mere mortals, but also the judges who rely on their insights and wisdom to decide hard cases". Professor Schabas has participated in numerous international human rights missions on behalf of non-governmental organisations such as Amnesty International and the International Federation of Human Rights, to Rwanda, Burundi, South Africa, Kenya, Uganda, Sudan, Cambodia and Guyana. In 2002, the President of Sierra Leone appointed him to the country s Truth and Reconciliation Commission upon the recommendation of Mary Robinson, the then United Nations High Commissioner for Human Rights. In his preface to the new book, Professor Schabas writes: "There has probably been more legal development concerning the crime of genocide in the eight years since the first edition of this book was completed than in the five preceding decades". He adds: "Crowning this fertile period, in February 2007 the International Court of Justice issued its major ruling on the subject, a long-awaited conclusion to a case filed by Bosnia and Herzegovina against the Federal Republic of Yugoslavia in 1993". Professor Schabas teaches at the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, which has become internationally recognised in the field of human rights teaching, research and advocacy. This has enabled the institution to attract high quality students to its acclaimed MA programmes and doctoral research. Reflecting the growing interest in this field, the University has also now developed a Bachelor of Arts with Human Rights. -ends-

>> Read full story about The Crime of Crimes - New Law Book on Genocide by NUI Galway Human Rights Expert

Over 90% of NUI Galway Grads in Employment

Over 90% of NUI Galway Grads in Employment-image

Tuesday, 4 August 2009

(Leagan Gaeilge) Preliminary figures from the annual first destination survey of NUI Galway's 2008 Graduates' Survey indicates that nearly 91% of the University's graduates entered employment or further study on completion of their degree. The data contained in the preliminary report is an annual survey of almost 4,000 graduates on NUI Galway full-time programmes. The survey is conducted nine months after graduation and gives an invaluable insight into employment opportunities and further study trends. The survey found that the proportion of primary degree graduates seeking employment is 3.7%. The numbers of primary degree graduates entering further study is, as expected, up on last year, to nearly 51%. John Hannon, Head of the Career Development Centre in NUI Galway, commented: "At a time when national unemployment figures approach 12%, we are delighted to see that NUI Galway graduates have particularly high standing among employers. Graduates are our future leaders and their energy, skills, knowledge and contribution to enterprise and innovation will help bring us back on the road to economic recovery". Mr Hannon added: "NUI Galway statistics are very positive when compared to the national average. However, we cannot forget how challenging the current economic climate is for graduates who are looking for employment. Students who take postgraduate diplomas, masters and PhDs not only enhance their learning; they gain additional evidence of transferable skills that improve employability such as problem-solving, teamwork, communication and leadership". The University is particularly proactive in supporting those looking to improve their employability. NUI Galway will offer a total of 68 free university places to the unemployed under a new initiative announced by the Minister for Education, Batt O'Keeffe T.D. as part of a Government plan to help improve the work-place skills of the unemployed and assist them with returning to work. Os cionn 90% de Chéimithe OÉ Gaillimh i bhFostaíocht (View in English) De réir shuirbhé bliantúil OÉ Gaillimh ar Chéimithe na bliana 2008 tá beagnach 91% de chéimithe na hOllscoile i bhfostaíocht nó i mbun breis-staidéir i ndiaidh a gcéime. Tháinig na réamhfhigiúirí seo ó shuirbhé bliantúil ar bheagnach 4,000 céimí ar chláir lánaimseartha in OÉ Gaillimh. Rinneadh an suirbhé naoi mí i ndiaidh bhronnadh na gcéimeanna agus tugann sé léargas ar dheiseanna fostaíochta agus staidéar breise. De réir an tsuirbhé, níl ach 3.7% de chéimithe ag lorg fostaíochta. Tá líon na gcéimithe atá i mbun breis-staidéir méadaithe ó anuraidh, mar a bheifí ag súil leis, go beagnach 51%. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: "Agus líon na ndaoine dífhostaithe ag beagnach 12%, tá an-áthas orainn go bhfuil tóir ag fostóirí ar chéimithe OÉ Gaillimh, agus gan ach aon trian den ráta náisiúnta dífhostaithe againn anseo. Is iad na céimithe a bheidh i gceannas amach anseo agus is é a gcuid fuinnimh, scileanna, eolais, fiontraíochta agus nuálaíochta a chinnteoidh go dtiocfaidh geilleagar na tíre chuici féin". Dúirt Hannon: "Tá staitisticí OÉ Gaillimh an-dearfach i gcomparáid leis an gcuid eile den tír. Mar sin féin, ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar chomh dúshlánach atá rudaí anois do chéimithe atá ag lorg fostaíochta. Ní hamháin go gcuireann iarchéimeanna, dioplómaí, máistreachtaí agus dochtúireachtaí le foghlaim an mhic léinn, ach foghlaimíonn siad scileanna inaistrithe, cosúil le fadhbréiteach, obair foirne, cumarsáid agus ceannaireacht, a chuireann le hinfhostaitheacht". Tá an Ollscoil ag tacú go gníomhach leo siúd ar mian leo a bheith níos infhostaithe. Cuirfidh OÉ Gaillimh 68 áit san iomlán saor in aisce ar fáil do dhaoine dífhostaithe faoi thionscnamh nua a d'fhógair an tAire Oideachais, Batt O'Keeffe T.D., mar chuid de phlean an Rialtais scileanna na ndaoine dífhostaithe a fheabhsú agus cabhrú leo filleadh ar an obair. -Críoch-

>> Read full story about Over 90% of NUI Galway Grads in Employment

September 2009

NUI Galway Begins Research Project to Control Growth of 'Giant Rhubarb'

NUI Galway Begins Research Project to Control Growth of 'Giant Rhubarb'-image

Wednesday, 30 September 2009

NUI Galway is undertaking a research project to establish the extent of the infestation in Connemara of the alien plant species Gunnera tinctoria or 'giant rhubarb' as it is commonly known. The project is investigating the best methods of controlling the growth or eradicating the plant completely and is calling on local people to report sightings of infestation. Previously 'giant rhubarb' was seen as a structurally beautiful plant however, in recent years this botanical wonder has been growing out of control. A native of Chile, it can grow up to two metres tall and as it multiplies can dominate entire landscapes. Because of its size it overshadows native flora and poses a serious threat to the rich biodiversity of Connemara. Gunnera tinctoria spreads so rapidly and extensively as each plant produces up to 250,000 seeds which are dispersed by birds. It also spreads by underground rhizomes and just a small fragment of the root can sprout a whole new plant. Dumping of garden waste and movement of soil from infested sites are thought to be the main means of spreading the plant. Gunnera tinctoria thrives in the damp acid soils found in parts of Connemara and Achill Island. It also favours disturbed ground and is common at roadsides, building sites, quarries and can even be found in National Parks. Maria Corcoran, who is undertaking the study with the Applied Ecology Unit at NUI Galway, said: "This plant is actually not related to rhubarb. However, it seems to relish the terrain, climate and soil of Connemara. The cost of treating and removing infestations can be substantial, therefore it is important that its occurrence is recorded and every effort is made to control it. If the spread of Gunnera tinctoria is not checked, the damage it will cause to the biodiversity of the region will be irreversible". The project is being run by NUI Galway in association with the biodiversity project 'People and Nature'. If anyone has any information as to areas where the plant might be growing, or for more information on the project, please contact Maria Corcoran at galwaygiantrhubarb@gmail.com or 086 1683089, or contact the 'People and Nature' Project Manager, Elaine O'Riordan in the Applied Ecology Unit, Centre for Environmental Science at NUI Galway, at 091 493863 or elaine.oriordan@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Begins Research Project to Control Growth of 'Giant Rhubarb'

Taoiseach Marks Official Start of Construction on New 'Green' Engineering Buildi

Taoiseach Marks Official Start of Construction on New 'Green' Engineering Buildi-image

Friday, 25 September 2009

Up to 300 Jobs to be Generated by Construction Project (Leagan Gaeilge) The Taoiseach Brian Cowen T.D. visits NUI Galway today (Friday, 25 September) for a sod turning ceremony marking the construction of a new €40 million Engineering Building. The construction project will employ up to 300 people and is due for completion by September 2011. BAM Building Ltd. has been signed as the main contractor for what will be one of the largest construction projects west of the Shannon and on completion will be the largest Engineering Building in the country. Speaking at NUI Galway, An Taoiseach said: "The new Engineering Building will be financed through a combination of exchequer funding and resources realised by NUI Galway, including philanthropy. The new building will bring benefits to Galway City and its surrounds by creating jobs for the next two years. Longer term it will enable NUI Galway to continue to produce excellent engineering graduates supporting the Smart Economy in areas such as innovation and renewable energy technologies". NUI Galway has recently seen soaring engineering programme applications which reflect favourably on carefully thought-out new programmes. These include Energy Systems Engineering, designed in response to a growing demand for professional engineers to work in the energy sector. Another new course is Engineering Innovation, which aims to create a new type of electronic engineer with skills in innovation and entrepreneurship essential to delivering the Smart Economy. The 14,200 square metre Engineering Building will accommodate the College of Engineering and Informatics, housing 110 staff and approximately 1100 students. It will include green-building initiatives, and with its exposed construction design will itself be utilised as a teaching tool for the students. High-tech renewable energy systems, environmentally friendly heat generation using carbon-neutral biomass, rainwater recycling, ground source heat pump, and low-embodied energy construction materials wherever possible will underpin the building's green credentials and provide working examples for engineering students to study. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "This new Engineering Building reflects our commitment to providing students with the highest quality learning experience in engineering education. NUI Galway enjoys a strong reputation in engineering, evidenced by this year's increase in undergraduate engineering entry to over 250 students – a 25% increase on the previous year. This approach to education at NUI Galway is based on the University's key research strengths and our strong linkage with industrial partners. We offer a range of innovative programmes - from Biomedical to Energy Engineering – which highlight the University's commitment to the national and regional needs of the SMART economy". Designed by award-winning architects RMJM (Scotland) in partnership with Taylor Architects of Castlebar, Co. Mayo the building will be the largest constructed in one development on the NUI Galway city campus and will be situated to the north of the Quincentennial Bridge. Cuireann an Taoiseach Tús Oifigiúil le Tógáil an Fhoirgnimh Innealtóireachta Ghlais Nua in OÉ Gaillimh (View in English) Tabharfaidh an Taoiseach Brian Cowen T.D. cuairt ar OÉ Gaillimh inniu (Dé hAoine, 25 Meán Fómhair) ag searmanas leis an gcéad fhód a thiontú don Fhoirgneamh Innealtóireachta nua €40 milliún. Fostófar suas le 300 duine ar an tionscadal tógála seo atá le críochnú faoi mhí Meán Fómhair 2011. Is iad BAM Building Ltd. an príomhchonraitheoir ar an tionscadal tógála seo atá ar cheann de na tionscadail tógála is mó atá ar bun siar ón tSionainn agus nuair a bheidh an foirgneamh tógtha beidh sé ar cheann de na Foirgnimh Innealtóireachta is mó sa tír. Ag labhairt dó in OÉ Gaillimh, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Taoiseach: "Déanfar maoiniú ar an bhFoirgneamh Innealtóireachta nua trí mheascán de mhaoiniú ón státchiste agus ó acmhainní de chuid OÉ Gaillimh, acmhainní daonchairdis san áireamh. Bainfidh Cathair na Gaillimhe agus an ceantar máguaird tairbhe as an bhfoirgneamh nua trí na poist a chruthófar as seo go ceann dhá bhliain. Go fadtéarmach cuirfidh sé ar chumas OÉ Gaillimh scothchéimithe Innealtóireachta a chur ar fáil a thacóidh leis an nGeilleagar Glic i réimsí amhail nuálaíocht agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite." Tháinig méadú suntasach ar na hiarratais ar chlár Innealtóireachta OÉ Gaillimh le gairid, agus is maith an oidhe sin ar chláir nua ar caitheadh an-dua leo. Ar na cláir sin tá an clár Innealtóireachta Córas Fuinnimh, a bhfuil faoi freagairt don fhás san éileamh ar innealtóirí gairmiúla in earnáil an fhuinnimh. Is cúrsa nua eile an cúrsa Nuálaíochta Innealtóireachta a chuirfidh cineál nua innealtóirí leictreonacha ar fáil a mbeidh scileanna nuálaíochta agus fiontraíochta acu, scileanna atá riachtanach chun an 'Geilleagar Glic' a chothú. Beidh Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice lonnaithe san Fhoirgneamh Innealtóireachta 14,200 méadar cearnach, ina mbeidh 110 comhalta foirne agus timpeall 1100 mac léinn. Beidh tionscnaimh 'ghlasa' á n-úsáid agus an foirgneamh seo á thógáil, agus leis an dearadh tógála oscailte a bheidh air úsáidfear é mar uirlis teagaisc do mhic léinn amach anseo. Beidh dintiúirí glasa an fhoirgnimh bunaithe ar chórais fuinnimh in-athnuaite ardteicneolaíochta, giniúint teasa nach ndéanann dochar don timpeallacht trí bhithmhais atá neodrach ó thaobh carbóin de, athchúrsáil uisce fearthainne, caidéal teasa ón talamh, agus ábhair thógála lagfhuinnimh agus beidh mic léinn innealtóireachta in ann staidéar a dhéanamh ar na córais sin mar shamplaí gníomhacha. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "Is léiriú an Foirgneamh Innealtóireachta nua seo ar ár ndílseacht i leith scoth-thaithí foghlama ó thaobh oideachais innealtóireachta de a chur ar fáil do mhic léinn. Tá dea-cháil ar OÉ Gaillimh as an innealtóireacht, mar a léiríonn an méadú go breis agus 250 mac léinn a tháinig ar líon na bhfochéimithe innealtóireachta i mbliana – méadú 25% ar an mbliain roimhe sin. Tá an cur chuige seo i leith an oideachais Innealtóireachta in OÉ Gaillimh bunaithe ar phríomhláidreachtaí na hOllscoile agus ar an nasc láidir atá againn le comhpháirtithe sa tionscal. Cuirimid réimse clár nuálaíoch innealtóireachta ar fáil – ón Innealtóireacht Bhithleighis chuig an Innealtóireacht Fuinnimh – rud a léiríonn a dhílse atá an Ollscoil do riachtanais náisiúnta agus réigiúnacha an gheilleagair ghlic. Is iad na hailtirí clúiteacha RMJM (Albain) i gcomhar le Taylor Architects, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo a dhear an foirgneamh seo – an foirgneamh is mó a thógfar mar chuid d'aon iarraidh amháin ar champas na hOllscoile i nGaillimh. Is ó thuaidh de Dhroichead na gCúig Chéad a bheidh an foirgneamh suite. -críoch-

>> Read full story about Taoiseach Marks Official Start of Construction on New 'Green' Engineering Buildi

National Report to Highlight Role of Migrant Carers in the Care of Older People

National Report to Highlight Role of Migrant Carers in the Care of Older People-image

Thursday, 24 September 2009

(Leagan Gaeilge) Ireland's older population are being cared for in large numbers by one of the most marginalised groups within the labour force, migrant workers. That is according to a report by NUI Galway's Irish Centre for Social Gerontology, being launched today (25 September) by the Minister for Older People and Health Promotion, Áine Brady T.D.. The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies research report examines the role of registered nurses and care assistants from other countries in caring for older people in Ireland. This group now account for one in three of the Irish older adult care workforce, which is twice the proportion of foreign carers in the general health care sector. Written by Dr Kieran Walsh and Professor Eamon O'Shea from the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway, the research confirms the important and highly valued role of migrant workers in the care of older people, both in home and long-stay residential care settings. However, the report also highlights a number of issues associated with migrant care provision for older people in Ireland. These include communication, language proficiency, cultural understanding, education and training, discrimination and inadequate regulation. Dr Walsh highlights that: "These issues are intensified by the lack of funding and priority given to older adult care and, in particular, by the absence of support for migrant carers, employers and older people to cope with the cultural shift in the care workforce". The report calls for increased support structures in the areas of regulation, education, training, orientation and integration. According to Professor O'Shea: "It is impossible to separate the fate of migrant care workers from that of older people. There is an irony here that not only are migrant workers marginalised, but they care for older adults in Ireland who are themselves often marginalised in terms of resource allocation. This can only serve to undermine the integration of foreign carers even further. The migrant workforce is not receiving sufficient levels of support to negotiate current and future challenges in the older adult health and social care sector". Professor O'Shea added: "What we need, sooner rather than later, is a prioritisation of the older adult health and social care sector. Our older population require greater person-centred care that acknowledges the role and potential of migrant carers to deliver such care". The challenges that typically face migrant workers in becoming integrated into the health and social care labour market are exacerbated by the low priority given to older adult care in Ireland. The report suggests that failure to appropriately integrate migrant workers into the sector, and to address the key issues of resource allocation and funding in the sector, could ultimately impact on the quality of care available to older people in this country. Dr Walsh explains the role of migrant workers within the care sector: "Both employers and older people recognise the contribution that foreign nurses and care assistants are making to the care of older people. Nevertheless, if issues internal to older adult care are not addressed then retaining this valuable group of workers will become increasingly difficult". The report presents a set of recommendations across policy, practice and regulatory domains to help address the challenges and to capitalise on the opportunities that a multicultural care giving environment brings. In an international element to the research, researchers from the University of Oxford, Georgetown University and the University of Ottawa are investigating the same topic for the UK, US and Canada respectively. An international comparative report detailing some of the differences and commonalities across the four countries will be published later this year. For further information please contact icsg@nuigalway.ie or 091-495461. Léiríonn Tuarascáil Náisiúnta Ról na gCúramóirí Imirceacha ag Déanamh Cúraim do Dhaoine Scothaosta (View in English) Is ceann de na grúpaí is imeallaithe sa lucht saothair – na hoibrithe imirceacha – is mó atá ag tabhairt aire do dhaoine scothaosta in Éirinn. Tháinig an t-eolas seo ó thuarascáil Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na hÉireann, OÉ Gaillimh a sheolfaidh an tAire do Dhaoine Scothaosta agus Cothú Sláinte, Áine Brady T.D. inniu (25 Meán Fómhair). Scrúdaíonn an tuarascáil taighde The Role of Migrant Care Workers in Ageing Societies ról na n-altraí cláraithe agus na gcúntóirí cúraim a thagann ó thíortha eile chun cúram a dhéanamh do dhaoine scothaosta in Éirinn. Is ionann na daoine seo agus aon trian de na cúramóirí atá ag daoine scothaosta in Éirinn anois, agus dhá oiread líon na gcúramóirí eachtrannacha in earnáil an chúraim ghinearálta sláinte. Chuir an Dr Kieran Walsh agus an tOllamh Eamon O'Shea ó Ionad Sheaneolaíocht Shóisialta na hÉireann in OÉ Gaillimh an tuarascáil le chéile. Dearbhaíonn an tuarascáil an ról tábhachtach atá ag oibrithe imirceacha i gcúram do dhaoine scothaosta, sa bhaile agus in ionaid chúraim fhadtréimhseacha – ról a bhfuil ardmheas air. Mar sin féin, léirítear sa tuarascáil go mbíonn roinnt fadhbanna le cúram ó oibrithe imirceacha do dhaoine scothaosta in Éirinn. I measc na bhfadhbanna áirítear cumarsáid, cumas teanga, tuiscint chultúrtha, oideachas agus oiliúint, idirdhealú agus rialáil mhí-oiriúnach. Dúirt an Dr Walsh: "Ní chuidíonn easpa maoinithe agus tosaíochta do chúram scothaosta leis na fadhbanna seo, go háirithe agus an easpa tacaíochta a fhaigheann cúramóirí imirceacha, fostóirí agus daoine scothaosta chun déileáil leis an athrú cultúrtha atá tagtha ar an lucht cúraim". Éilíonn an tuarascáil struchtúr tacaíochta níos fearr maidir le rialáil, oideachas, oiliúint, eolas agus lánpháirtiú. Dar leis an Ollamh O'Shea: "Is í an chinniúint chéanna atá ag cúramóirí imirceacha agus daoine scothaosta beagnach. Ní hamháin go bhfuil oibrithe imirceacha imeallaithe, ach tugann siad cúram do dhaoine scothaosta in Éirinn atá imeallaithe chomh maith ó thaobh acmhainní a fháil. Ní bhíonn de thoradh air seo ach nach ndéantar cúramóirí imirceacha a lánpháirtiú ar chor ar bith. Níl dóthain tacaíochta á fáil ag oibrithe imirceacha chun déileáil leis na dúshláin atá agus a bheidh san earnáil cúram sláinte agus sóisialta do dhaoine scothaosta. Caithfear tosaíocht a thabhairt don earnáil cúram sláinte agus sóisialta do dhaoine scothaosta. Teastaíonn cúram dírithe ar an duine ó dhaoine scothaosta agus tá an cumas ag cúramóirí imirceacha an cúram sin a chur ar fáil". Ní chuidíonn an easpa tosaíochta a fhaigheann cúram do dhaoine scothaosta in Éirinn leis na dúshláin a bhíonn le sárú ag oibrithe imirceacha agus iad ag iarraidh lánpháirtiú sa chúram sláinte agus sóisialta. Is léir ón tuarascáil mura ndéantar oibrithe imirceacha a lánpháirtiú mar is ceart san earnáil, agus mura réitítear ceist an mhaoinithe agus na n-acmhainní san earnáil, d'fhéadfadh sé cur isteach ar chaighdeán an chúraim a fhaigheann daoine scothaosta sa tír seo. Mhínigh an Dr Walsh ról na n-oibrithe imirceacha san earnáil: "Tuigeann fostóirí agus daoine scothaosta araon an obair a dhéanann altraí eachtrannacha agus cúntóirí cúraim do dhaoine scothaosta in Éirinn. Mar sin féin, mura réitítear na fadhbanna a bhaineann le cúram do dhaoine scothaosta beidh sé i bhfad níos deacra na hoibrithe luachmhara seo a choinneáil". Tá moltaí déanta sa tuarascáil maidir le polasaí, cleachtas agus rialáil chun déileáil leis na dúshláin agus tairbhe a bhaint as na deiseanna a chuireann timpeallacht ilchultúrtha cúraim ar fáil. Agus thar lear, tá scrúdú á dhéanamh ag taighdeoirí ó Ollscoileanna Oxford, Georgetown agus Ottawa ar an ábhar céanna don Ríocht Aontaithe, do na Stáit Aontaithe agus do Cheanada. Foilseofar tuarascáil idirnáisiúnta chomparáideach níos deireanaí i mbliana ina mbeidh cur síos ar na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir na ceithre thír. Tá eolas breise le fáil ar icsg@nuigalway.ie nó 091-495461. -críoch-

>> Read full story about National Report to Highlight Role of Migrant Carers in the Care of Older People

Denis O'Brien to Headline Journalism Conference at NUI Galway

Denis O'Brien to Headline Journalism Conference at NUI Galway-image

Thursday, 24 September 2009

Denis O Brien, Chairman of Digicel Group and founder of Communicorp Group, which owns and manages a portfolio of media and broadcasting-related companies in Ireland and seven other European countries, will be the keynote speaker at NUI Galway on Friday, 2 October at the NUI Galway - Connacht Tribune Centenary Conference 'Journalism in the Future: The Changes and Challenges'. Mr O'Brien is one of Ireland's leading entrepreneurs with extensive investments across several sectors including international telecoms, radio, media, property, aircraft leasing, golf and other leisure interests. Great interest is expected in his keynote address on Media -The Future in light of O'Brien's views on the media sector in recent times. Other speakers at the conference include Roy Greenslade, Professor of Journalism at City University London and a media commentator since 1992, most notably for The Guardian. He also writes a column for the London Evening Standard. He has been a journalist for 41 years and has worked for many of Britain's national newspapers. Speaker Pat Loughrey is Director of BBC Nations and Regions, with overall responsibility for the BBC s television, radio and online programmes and services in Scotland, Wales, Northern Ireland and the 12 English Regions. Since the Donegal native took on this role in 2000, he has presided over an era of unprecedented growth for the BBC outside London, including a £50m annual increase in expanded local output in all parts of the UK and the introduction of the BBC s first Open Centres and digital buses. Mr Loughrey is also currently a visiting Professor of Journalism at the University of Ulster. Professor John Horgan, the Press Council of Ireland's inaugural Press Ombudsman will also speak at the event as will journalist and author Niall O'Dowd. Founder of IrishCentral.com as well as of Irish America Magazine and the Irish Voice Newspaper in New York, Niall O'Dowd is also an Adjunct Professor at Columbia University Journalism School. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, commented: "This is a very interesting and turbulent time in the newspaper and print media industry globally, so this conference is especially timely. The insights of the distinguished panellists and keynote speaker will be of considerable interest to the business and media interests nationally". NUI Galway offers a popular Masters in Journalism and over the years graduates and students of the programme have been winners of various national awards for young journalists. President Browne added: "To mark the 100th anniversary of The Connacht Tribune newspaper and to celebrate the partnership between NUI Galway and The Connacht Tribune in journalism education it is fitting that the University host this event. We in NUI Galway value our relationship with the newspaper. Many of our students and graduates have gone on to work at The Connacht Tribune, forging important journalistic careers. Award-winning journalism graduates from this University like Harry McGee and Conor Pope have cut their teeth at The Connacht Tribune, many highly respected journalists began their careers with the Tribune". Dave O'Connell, Group Editor of the The Connacht Tribune expressed his delight with the University hosting such a prestigious event: "We at The Connacht Tribune are delighted to be involved with NUI Galway, there's great synergy between the two institutions and we are particularly grateful that the University see fit to honour us in our centenary year". Full programme and registration details are available for viewing at www.conference.ie. Places are limited and are on a first come first served basis. -Ends-

>> Read full story about Denis O'Brien to Headline Journalism Conference at NUI Galway

Annual Science Essay Competition for Schools Launched by NUI Galway

Annual Science Essay Competition for Schools Launched by NUI Galway-image

Tuesday, 22 September 2009

Data protection and DNA is the theme for the 2009 Regenerative Medicine Institute (REMEDI) Annual Science Essay Competition. Now in its fifth year, the competition, which is co-sponsored by REMEDI and the NUI Galway College of Science, is open to all students in the senior cycle of secondary schools in the Republic of Ireland and Northern Ireland. The closing date for submissions is Friday, 30 October, 2009. Entries should be no longer than 1000 words exploring the theme 'Are people's DNA sequences their business and nobody else's?'. Winner and runner-up prizes include a laptop, video iPod, crystal trophies and science equipment bursaries for the students' school. For competition rules and entry forms please visit www.remedi.ie/education. REMEDI's Annual Science Essay Competition was launched in 2005 to stimulate discussion among students on the ethical and societal implications of advances in biomedical research. The aim is to generate interest in science among second-level students and encourage more to go on to study science at third-level. REMEDI is an SFI-funded research institute at the National Centre for Biomedical Engineering Science located at NUI Galway. Professor Frank Barry, Scientific Director of REMEDI and Director of the National Centre for Biomedical Engineering Science, said: "This competition is a worthwhile outreach initiative which exemplifies the successful promotion of science by NUI Galway. It also fits with the Irish government's 'Strategy for Science, Technology and Innovation' approach to developing an economy fuelled by research and development. Effective science communication, as demonstrated in this essay competition, has a vital role in building relationships between young people, schools and the scientific community". Last year's competition generated a great deal of interest in science and bioethical issues among students with over 120 entries from 16 counties. The winner was Daniel O'Reilly from Castleblayney College, Co. Monaghan, with Bobby Tang of The Royal Belfast Academical Institution taking the runner-up prize. -ends-

>> Read full story about Annual Science Essay Competition for Schools Launched by NUI Galway

NUI Galway is University of the Year for a Second Time

NUI Galway is University of the Year for a Second Time-image

Friday, 18 September 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has been named 'University of the Year 2009' in the Sunday Times University Guide, securing the prestigious accolade for a second time. Outperforming 21 other third-level institutions, NUI Galway's strong record in graduate employability, research commercialisation, and this year's 11% increase in CAO applications were among the reasons for the Award. NUI Galway won the inaugural University of the Year in 2002, and this year was noted as the number one university mover in The Sunday Times annual league table to 4th position. The award is not only based on league table position but on an assessment under 22 criteria on the university's role on a local, national and international level. NUI Galway has produced six spin-out companies in the first half of 2009 and 27 patents, while research income increased by a third last year, despite the economic downturn. The University was lauded for its industry collaboration, specifically in the area of medical device technologies for which the Galway region has an international reputation. The University's research in biomedical engineering and regenerative medicine is an integral support to the local medical device industry cluster. Many of the newer courses at NUI Galway, which added to the rise in first-choice applications, have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of Ireland's Smart Economy. New courses in Energy Systems Engineering will support the renewable energy market; Electronic Engineering Innovation will deliver business-savvy entrepreneurial graduates; while the range of new BA Connect degrees reflect areas of research growth in the Humanities. Alastair McCall, Editor of The Sunday Times University Guide 2010, said: "NUI Galway is the epitome of what third level education should be about. It provides a first-rate student experience with modern cutting-edge facilities. Its graduates are sought after throughout Ireland and beyond, and the NUI Galway name is synonymous with high quality. "The university is a key driver of the local economy in the west of Ireland and its commercial exports and spin-offs span the globe. It has forged a reputation in digital enterprise and the medical device industry that allows NUI Galway to punch way beyond its weight. Even the president of the United States is benefitting from innovations made in Galway. Making NUI Galway our Irish University of the Year was one of the easier decisions to make". Speaking about the announcement, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "It is very gratifying to be recognised as University of the Year. NUI Galway has been rapidly developing world-class facilities on our 250-acre riverside campus, through a €320 million building programme. Our new Sports Centre and swimming pool opened last year; a state-of-the-art concert hall and conference facility opened this month, and construction has just begun on a new €40 million Engineering Building". Dr Browne continued: "The University offers our students world-class teaching and encourages active engagement with the learning experience through opportunities such as volunteering, work placement, international exchange programmes, sports clubs and vibrant student societies. Our focus on student engagement contributes to our leading retention rate among universities and strong employment figures for our graduates". He added: "On a national level, our institutional agenda engages with the needs of the economy and the government's strategy for the Smart Economy. Our strong record of industry collaboration and world-class research in fields such as biomedicine, renewable energy, and internet technologies feed into and support the national agenda and economy". In terms of research, The Sunday Times also noted the internet technology deployed by the Obama Administration's Recovery.gov website to bring an unprecedented level of transparency to the US Government, which was developed at NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute. With over 16,000 currently registered at the University, NUI Galway will welcome prospective undergraduate students and their families to the campus from 2-3 October, during its Autumn Open Days. To view The Sunday Times article please click here. Gradam Ollscoil na Bliana ag OÉ Gaillimh den Dara hUair (View in English) Ainmníodh OÉ Gaillimh mar 'Ollscoil na Bliana 2009' in The Sunday Times University Guide, an dara huair di an gradam measúil seo a thuilleadh. D éirigh le OÉ Gaillimh, thar 21 institiúid tríú leibhéal eile, an gradam seo a bhaint amach agus ar na cúiseanna ar éirigh léi an Gradam a bhaint bhí tóir a bhíonn ag fostóirí ar chéimithe ó OÉ Gaillimh, tráchtálú taighde, agus an méadú 11% ar líon na n-iarratas CAO i mbliana. Bhuaigh OÉ Gaillimh an chéad ghradam Ollscoil na Bliana in 2002, agus i mbliana d éirigh léi a bheith ar an ollscoil is airde a léim ar thábla sraithe bliantúil The Sunday Times nuair a bhain sí an ceathrú háit amach. Ní amháin go bhfuil an gradam bunaithe ar an áit a fhaigheann an ollscoil ar an tábla sraithe ach bíonn sé bunaithe chomh maith ar mheasúnú de réir 22 critéar ar ról na hollscoile ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé fhochomhlacht bunaithe ag OÉ Gaillimh agus tá 27 paitinn cláraithe aici sa chéad leath de 2009, agus mhéadaigh an t-ioncam taighde inti d'aon trian anuraidh, ainneoin lag trá an gheilleagair. Moladh an Ollscoil as a comhpháirtíochtaí tionscail, i réimse na dteicneolaíochtaí feistí leighis go háirithe, réimse a bhfuil cáil idirnáisiúnta ar Ghaillimh as. Is taca lárnach do ghrúpa tionscail áitiúil na bhfeistí leighis an taighde atá ar bun ag an Ollscoil in innealtóireacht bhithleighis agus sa leigheas athghiniúnach. Go leor de na cúrsaí nua in OÉ Gaillimh a chuir leis an méadú ar iarratais chéadrogha, leagadh amach iad ag freagairt do riachtanais mhargadh na fostaíochta atá ag athrú agus tá siad ag teacht le riachtanais Gheilleagar Glic na hÉireann. Tacóidh cúrsaí nua in Innealtóireacht Córas Fuinnimh le margadh an fhuinnimh in-athnuaite; cuirfidh an cúrsa nua i Nuálaíocht Innealtóireachta – Leictreonach céimithe fiontraíochta a bheidh ina saineolaithe gnó ar fáil; agus léiríonn an rogha nua céimeanna BA Connect an fás atá ar réimsí taighde sna Daonnachtaí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Alastair McCall, eagarthóir The Sunday Times University Guide 2010: "Is sampla den scoth OÉ Gaillimh ar an rud is oideachas tríú leibhéal ann. Cuireann sí taithí den scoth ar fáil don mhac léinn mar aon le háiseanna ceannródaíocha nua-aimseartha. Tá tóir ar a cuid céimithe ar fud na hÉireann agus thar lear, agus samhlaítear ardchaighdeán leis an ainm OÉ Gaillimh. "Tá an-tionchar ag an ollscoil ar an ngeilleagar in iarthar na hÉireann agus tá a cuid onnmhairí tráchtála agus a fochomhlachtaí le fáil ar fud na cruinne. Tá cáil bainte amach aici di féin san fhiontraíocht dhigiteach agus sa tionscal feistí leighis, réimse a bhfuil OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta ann. Tá uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá, fiú, ag baint tairbhe as earraí nuálaíocha a dhéantar i nGaillimh. Bhí sé ar cheann de na cinntí ab éasca againn OÉ Gaillimh a ainmniú mar Ollscoil Éireannach na Bliana." Ag labhairt dó faoin ainmniúchán, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne: "Is cúis mhór áthais dúinn gur tugadh aitheantas dúinn mar Ollscoil na Bliana. Tá OÉ Gaillimh ag forbairt áiseanna den chéad scoth go tapa ar ár gcampas 250 acra ar bhruach na habhann, trí chlár tógála €320 milliún. D'oscail an tIonad Spóirt agus an linn snámha nua anuraidh; d'oscail halla ceolchoirme agus áis comhdhála den chéad scoth an mhí seo, agus táthar díreach tar éis tosú ar Fhoirgneamh Innealtóireachta €40 milliún." Lean an Dr Browne air: "Cuireann an Ollscoil teagasc den scoth ar fáil dár mic léinn agus spreagann sí iad le bheith rannpháirteach go gníomhach sa taithí foghlama trí dheiseanna amhail obair dheonach, socrúchán oibre, cláir mhalartaithe idirnáisiúnta, clubanna spóirt agus cumainn bhríomhara mac léinn. Cuidíonn an bhéim a leagaimid ar rannpháirtíocht na mac léinn linn líon ard mac léinn a choinneáil thar ollscoileanna eile agus cuireann sin leis na figiúirí arda fostaíochta i measc ár gcéimithe." Chomh maith leis sin, dúirt sé: "Ar leibhéal náisiúnta, téann ár gclár oibre institiúideach i ngleic le riachtanais an gheilleagair agus le straitéis an rialtais maidir leis an nGeilleagar Glic. Cuireann an obair atá curtha i gcrích againn maidir le comhoibriú tionscail agus taighde den scoth i réimsí amhail bithleigheas, fuinneamh in-athnuaite, agus teicneolaíochtaí gréasáin leis an gclár oibre náisiúnta agus le geilleagar na tíre." Ó thaobh taighde de, luaigh The Sunday Times chomh maith an teicneolaíocht idirlín a forbraíodh in Institiúid Taighde na Fiontraíochta Digití in OÉ Gaillimh agus atá á húsáid ag láithreán gréasáin Lucht Riaracháin Obama, recovery.gov, chun go mbeadh Rialtas SAM níos trédhearcaí ná mar a bhí riamh. Tá breis agus 16,000 mac léinn cláraithe in OÉ Gaillimh, agus fáilteoidh an Ollscoil roimh dhaltaí ar spéis leo céim a dhéanamh san ollscoil agus roimh a dteaghlaigh chuig an gcampas, ar na Laethanta Oscailte, an 2 agus an 3 Deireadh Fómhair. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway is University of the Year for a Second Time

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share