New and Spectacular Deep-water Coral Province Discovered off the West Coast of I

New and Spectacular Deep-water Coral Province Discovered off the West Coast of I-image

Tuesday, 26 May 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway researchers, during a recent deep-water expedition, have confirmed the existence of a major new coral reef province on the southern end of the Porcupine Bank off the west coast of Ireland. The province covers an area of some 200 sq.km and contains in the order of 40 coral reef covered carbonate mounds. These underwater hills rise as high as 100m above the seafloor. The deep-water research expedition took place earlier this month aboard the Marine Institute research vessel, the RV Celtic Explorer*. The research used the new national Remotely Operated Vehicle (ROV) Holland I** to survey the seafloor and capture unique video footage. The expedition, led by Dr Anthony Grehan, was a collaboration between NUI Galway and the Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) and involved researchers and students from both institutions. Dr Anthony Grehan, NUI Galway, said: "These are by far the most pristine, thriving and hence spectacular examples of cold-water coral reefs that I've encountered in almost ten years of study in Irish waters. There is also evidence of recent recruitment of corals and many other reef animals in the area suggesting this area is an important source of larvae supply to other areas further along the Porcupine Bank". Dr Grehan suggested that given the rugged terrain, its unsuitability for trawling and its well defined boundaries, that the area would be an excellent additional candidate to the four existing off-shore coral Special Areas of Conservation (SAC). He said that NUI Galway's Department of Earth and Ocean Sciences would in due course provide a copy of all video footage to the National Parks and Wildlife Service to facilitate them in their work of further SAC designations to comply with the European Union s Habitat Directive. The expedition began in French waters with a series of ROV dives in previously unexplored canyons in the Bay of Biscay which confirmed the presence of coral and geogenic reefs that will be notified to the new French Marine Protected Area Agency. Dr Brigitte Guillaumont from the newly established agency, said: "The video and images obtained from the high definition video camera of the Irish ROV are very impressive and will greatly assist us in our work of designating areas for the protection of corals". Moving into Irish waters, the use of high resolution bathymetry charts, provided by the Irish National Seabed Survey, a collaboration between the Geological Survey of Ireland and the Marine Institute, enabled the identification of new areas likely to support coral reefs. The ROV was then used to dive on one of these areas, the Archipelagos Mounds (or Arc Mounds), to reveal a seascape of spectacular coral reefs. Anna Rensdorf, a Griffith Geoscience PhD student in the Department of Earth and Ocean Sciences, NUI Galway, who had previously worked on tropical corals, said: "I can't believe that coral reefs like these can be found in the cold waters of Ireland. On many of the mounds surveyed, living coral thickets stood up to 2m high where ordinarily they are less than half a metre in height". The NUI Galway study is part of a larger pan-European project funded by the European Commission's 7th research Framework Programme, called 'CoralFISH' that is studying in detail the interactions between corals, fish and fisheries. Dr Grehan, coordinator of the European study, said: "At the recent International Council for the Exploration of the Sea (ICES) deep-sea symposium delegates expressed increasing concern about the level of bottom fishing related damage sustained by vulnerable marine ecosystems (VMEs) in the High Seas (i.e. areas beyond national jurisdiction). Because cold-water corals remain the best example of VMEs, much research is focused on them. One of the key areas in the management of fisheries now appears to be improving our understanding of how fish use habitat. We need to understand what effect damage or removal of that habitat will have on fish stocks and communicating that knowledge to fishermen". Dr Grehan noted that vulnerable marine ecosystems such as coral reefs represent one of the last untapped reservoirs of potentially useful bio-compounds that might support the development of new anti-viral or anti-bacterial pharmaceuticals. Currently, there is a major biodiscovery programme underway at NUI Galway funded through the Marine Institute under Sea Change – A Marine Knowledge, Research and Innovation Strategy for Ireland 2007-2013. For more information on the Celtic Explorer survey and the CoralFISH project please visit the project website: http://eu-fp7-coralfish.net Coiréal domhainmhara aimsithe amach ó chósta thiar na hÉireann (View in English) Le linn do thaighdeoirí ó OÉ Gaillimh a bheith ar thuras taiscéalaíochta domhainmhara le déanaí, dhearbhaigh siad go bhfuil limistéar iontach nua de sceir choiréil aimsithe acu ó dheas de Bhanc an Torcáin amach ó chósta thiar na hÉireann. 200 ciliméadar cearnach atá sa limistéar agus tá thart ar 40 mullóg carbónáite faoi chumhdach sceir choiréil ann. Tá cuid de na mullóga fomhuirí seo beagnach 100 méadar os cionn ghrinneall na farraige. Thug taighdeoirí ó OÉ Gaillimh faoin turas taiscéalaíochta taighde domhainmhara níos túisce an mhí seo ar bord bhád taighde Fhoras na Mara – an RV Celtic Explorer*. Nuair a bhí an taighde ar bun baineadh úsáid as an bhFeithicil Chianoibrithe nua náisiúnta (ROV) – Holland I** – chun grinneall na farraige a scrúdú agus na híomhánna a thaifeadadh. Ba é an Dr Anthony Grehan a bhí i gceannas ar an turas taiscéalaíochta seo, comhfhiontar idir OÉ Gaillimh agus an Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), agus ghlac idir thaighdeoirí agus mhic léinn ón dá institiúid páirt sa turas taiscéalaíochta spéisiúil seo. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Anthony Grehan: "Tá beagnach deich mbliana caite agam anois i mbun staidéir ar uiscí na hÉireann agus níl dabht ar bith faoi ach gurb iad seo na samplaí is glaine, is rafaire, agus is spéisiúla de sceireacha coiréil fuaruisce atá feicthe agam in imeacht deich mbliana. Tá fianaise ann freisin de choiréil nua agus go leor ainmhithe sceire eile, rud a thugann le fios gur foinse thábhachtach larbhaí é an limistéar seo le haghaidh limistéir eile atá suite feadh Bhanc an Torcáin". Bhí an Dr Grehan den bharúil ó tharla an tír-raon a bheith chomh garbh, deacrachtaí a bheith ag baint le trálaeireacht agus teorainneacha dochta daingne, go mbeadh an limistéar seo rífheiliúnach mar iarrthóir breise le cur leis na ceithre Limistéar Caomhantais Speisialta coiréil amach ón gcósta atá ann cheana féin. Dúirt sé go mbeadh Roinn Domhaneolaíochta agus Aigéaneolaíochta OÉ Gaillimh in ann cóip den fhíseán a rinneadh i rith an turais a thabhairt don tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra d'fhonn cabhrú leo Limistéir Chaomhantais Speisialta nua a ainmniú. Cuireadh tús leis an turas seo in uiscí na Fraince nuair a rinneadh roinnt tumthaí ROV i gcainneoin i mBá na Bioscáine, cainneoin nach raibh mórán taiscéalaithe déanta orthu. Aimsíodh sceireacha coiréil agus geoigineacha agus cuirfear sonraí na sceireacha seo in iúl do Ghníomhaireacht Limistéir Chaomhantais Mhuirí na Fraince. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Brigitte Guillaumont ó IFREMER: "Tá an físeán agus na híomhánna atá ar fhíscheamara ardghléine ROV na hÉireann iontach ar fad agus is cinnte go gcabhróidh an t-ábhar seo linn leis an obair atá ar bun againn limistéir a ainmniú agus coiréil a chosaint". Le linn don bhád a bheith ag tarraingt ar uiscí na hÉireann, baineadh úsáid as léarscáileanna bataiméadracha, a fuarthas ó Shuirbhé Náisiúnta Grinnill Farraige na hÉireann Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus Fhoras na Mara, chun limistéir nua ar dócha go mbeadh sceireacha coiréil iontu a aimsiú. Baineadh úsáid as ROV ansin le turas tumtha a thabhairt ar cheann de na limistéir seo, Mullóga Archipelagos (mullóga Arc), limistéar ina bhfuil sceir choiréil iontach le feiceáil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Anna Rensdorf, mac léinn PhD Griffith sa Gheo-Eolaíocht ó Roinn Domhaneolaíochta agus Aigéaneolaíochta OÉ Gaillimh, a chaith seal ag obair ar choiréil thrópaiceacha: "Is deacair a chreidiúint go bhfuil sceireacha coiréil cosúil leis na cinn seo le fáil i bhfuaruisce na hÉireann. Ar fhormhór na mullóg a ndearnadh suirbhé orthu, bhí mothair choiréil bheo a bhí suas le 2 mhéadar ar airde; is gnách go mbíonn mothair choiréil níos lú ná leathmhéadar ar airde". Áirítear staidéar OÉ Gaillimh mar chuid de thionscadal mór uile-Eorpach atá á mhaoiniú trí 7ú Clár Creata an Choimisiúin Eorpaigh, clár ar a dtugtar 'CoralFISH' agus a bhfuil sé mar aidhm leis mionstaidéar a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht a bhíonn idir coiréil, éisc agus iascaigh. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Grehan, comhordaitheoir an staidéir Eorpaigh: "Ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Farraige (ICES) léirigh toscairí ón earnáil dhomhainfharraige a bhí i láthair ag an siompóisiam imní maidir leis an leibhéal damáiste a rinne iascaireacht ghrinnill d'éiceachórais mhuirí shomhillte sa Mhórmhuir (i.e. limistéir nach n-áirítear sa dlínse náisiúnta). De bhrí gurb iad na coiréil fhuaruisce na samplaí is fearr d'éiceachórais mhuirí shomhillte, déantar go leor taighde orthu. Tá an chosúlacht ar an scéal anois gurb é ceann de na príomhréimsí a bhaineann le bainistíocht na n-iascach an tuiscint atá againn ar an úsáid a bhaineann éisc as an ngnáthóg a fheabhsú. Ní mór dúinn tuiscint a bheith againn ar an éifeacht a bheidh ag damáiste a dhéanamh don ghnáthóg nó go deimhin scriosadh na gnáthóige ar stoc éisc agus an méid sin a chur in iúl do na hiascairí". Tharraing an Dr Grehan aird ar an bpointe go n-áirítear éiceachórais mhuirí shomhillte, dála sceireacha coiréil, i measc ceann de na foinsí bith-chomhdhúile a d'fhéadfaí a úsáid i bhforbairt cógaisíochtaí nua frithbhaictéaracha nó frithvíreasacha. I láthair na huaire, tá clár suntasach bithfhionnachtana ar siúl in OÉ Gaillimh, clár atá á mhaoiniú ag Foras na Mara faoi Sea Change – Straitéis Eolais, Taighde agus Nuálaíochta Mhuirí d'Éire 2007-2013. Tá tuilleadh eolais faoi shuirbhé an Celtic Explorer agus tionscadal CoralFISH le fáil ar láithreán gréasáin an tionscadail: http://eu-fp7-coralfish.net . -Críoch-

>> Read full story about New and Spectacular Deep-water Coral Province Discovered off the West Coast of I

NUI Galway Lecturer wins Outstanding Young Person of the Year Award

NUI Galway Lecturer wins Outstanding Young Person of the Year Award-image

Monday, 25 May 2009

Dr David Finn, Lecturer in Pharmacology and Therapeutics, Science Foundation Ireland Principal Investigator and co-director of the Centre for Pain Research at NUI Galway, has received an award from Junior Chamber International (JCI) Ireland as one of Ireland's Ten Outstanding Young Persons (TOYP) of the year aged 18-40. He was awarded winner of the Scientific Development category on the basis of academic and scientific achievements and community service/civic engagement in his research. Dr Finn will now represent Ireland in this category in the World JCI TOYP competition. By recognising the achievements of young people, JCI encourages them and others to seek excellence and serve others. It's just one way that JCI contributes to preparing better leaders, who will create better societies. Awards are made in ten categories, which also include personal accomplishment; cultural achievement; political, legal and/or governmental achievement; and voluntary leadership. Dr Finn, originally from Ballycahill, Thurles, Co. Tipperary, was nominated by JCI Galway for his contribution to neuroscience and pain research. Local JCI president, Brenda Gannon says: "We are delighted to nominate a high calibre scientist and researcher from NUI Galway, and we have great hopes for Dr Finn to succeed at the international event". On receiving the award in Dublin, Dr Finn addressed the audience about his work and gave significant note of thanks to past and present mentors, to NUI Galway colleagues and collaborators, and the members of his research team. Dr Finn also acknowledged research funding received from Science Foundation Ireland, the Health Research Board, the Higher Education Authority, the Irish Research Council for Science Engineering and Technology and the International Association for the Study of Pain. President of NUI Galway, Dr James J. Browne, said: "On behalf of NUI Galway, I extend warmest congratulations to David Finn on this wonderful distinction. David is a very talented researcher and is committed to sharing his knowledge and skills with the wider community, reflecting NUI Galway's strong ethos of civic engagement. This Junior Chamber Ireland Award is a tremendous recognition of David's work and service to society". -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Lecturer wins Outstanding Young Person of the Year Award

NUI Galway Calls Out to Classes of 1999 and 2004

NUI Galway Calls Out to Classes of 1999 and 2004-image

Monday, 25 May 2009

NUI Galway invites graduates from the classes of 1999 and 2004 to attend a Reunion BBQ on Saturday, 6 June. The Reunion BBQ will begin at 7pm in the Students' Union Bar overlooking the River Corrib, with entertainment provided by DJ Brick Flanders. JB Terrins, Director of Alumni Relations at NUI Galway, encourages alumni to come along: "Reunions are a wonderful opportunity for graduates to revisit NUI Galway and renew old acquaintances. Many alumni from the classes of 5 and 10 years ago have already booked their places. You never know who you will meet, so our reunion attendees never regret making the effort". The Alumni Association at NUI Galway serves 70,000 alumni worldwide with an extensive range of programmes administered by the Alumni Office. These include national and international clubs, publications, reunions and alumni awards. Graduates interested in any of these programmes, or those who want to reconnect with their old classmates, are encouraged to contact the Alumni Office for further details. For further information please contact Colm O'Dwyer in the Alumni Office on 091 493750 or email alumni@nuigalway.ie or visit the reunion website www.nuigalway.ie/alumni/reunion09.html -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Calls Out to Classes of 1999 and 2004

Lighthouse Photography Exhibition Opens at NUI Galway

Lighthouse Photography Exhibition Opens at NUI Galway-image

Monday, 25 May 2009

Photographs of Irish lighthouses, taken at the turn of the 20th century, feature in an exhibition taking place in the James Hardiman Library at NUI Galway. The maritime-themed exhibition 'Safety for all' coincides with the visit of the Volvo Ocean Race to Galway, and will continue until 30 June. The photographs were taken by the well-known Irish astronomer and mathematician Sir Robert Ball (1840-1913) who was the scientific advisor to the Commissioners of Irish Lights for almost thirty years. Images in the exhibition come from a collection donated by the Commissioners of Irish Lights to the National Photographic Archives. John Cox, Acting-Librarian at the James Hardiman Library, said: "This is a beautiful exhibition. It includes panoramic views of Irish quays, coastlines and islands. It also offers unique insights into early 20th century social life in coastal areas through informal portraits of lighthouse keepers and their families. We also have pictures from the construction work on the Fastnet Lighthouse, which show the dangerous working conditions for those involved". 'Safety for All' also contains photographs depicting the rather unusual landings which had to be undertaken by lighthouse inspectors. In the absence of landing jetties, inspection teams were often lifted ashore from their ships by the lighthouse keepers, using manually operated derricks. Additional aspects of the exhibition include material held by the Special Collections and Archives departments of the James Hardiman Library. These photographs are taken from the Balfour Album of 1892, which was created by folklorist Robert J. Welch as a gift to the former Chief Secretary of Ireland Arthur J. Balfour. Also on view are images from the Ritchie Pickow Photographic Archive taken between 1952 and 1953 by American photographer George Pickow, and the Heinrich Becker Archive which includes photographs taken in Ireland from the 1940s to the 1980s. The James Hardiman Library at NUI Galway is open in the summer month from 8.30am to 5.30pm, but closed on bank holidays, Saturdays and Sundays. The exhibition is free and all are welcome. -Ends-

>> Read full story about Lighthouse Photography Exhibition Opens at NUI Galway

Irish Universities Work Together to Reach Out to Communities

Irish Universities Work Together to Reach Out to Communities-image

Monday, 25 May 2009

Five Irish universities have come together to form a new network called Campus Engage for the promotion of civic engagement activities in higher education. Campus Engage will hold its inaugural conference 'Higher Education and Civic Engagement Partnerships: Create, Challenge, Change' from 4-5 June in Croke Park. The partners in the network, which is led by NUI Galway, are UL, NUI Maynooth, UCD and DCU. The conference has attracted over 200 international higher education academics and administrators, people involved in community-based organisations, and students. The event will explore how community-university partnerships can be further developed in Ireland by showcasing local and international examples. NUI Galway's Lorraine McIlrath is Principal Investigator with Campus Engage: "The development of Campus Engage has been sparked by other international networks, such as Campus Compact, a coalition formed in the 1980s by US universities. This conference is an opportunity to learn more from international examples and to share what is happening here in Ireland across all campuses. Recent international trends include, for example, President Obama's plan to require undergraduate students to give 100 hours of academic service to communities. Only by cultivating a sense of civic responsibility which permeates throughout all our educational institutions, and only by empowering all students with a sense of social justice and the capacity for civic engagement, can we ensure that our graduates go on to be ethical citizens, and ultimately enhance democratic society". The conference will provide a forum to discuss the rationale of university-community partnerships in the context of Irish higher education, exchange information about international models, and debate practical issues about implementing partnerships. It will also examine the effectiveness of these models of partnership in influencing policy and bringing about social change. The conference will be addressed by international and national experts. Keynote speakers from Ireland include: Sr Stanislaus Kennedy, Life President of Focus Ireland and founder of the Young Social Innovators; Mary O'Malley, poet and member of Aosdána; Fergus Finlay, Chief Executive of Barnardos; Professor Pat Dolan, UNESCO Chair in Children, Youth and Civic Engagement at NUI Galway; and Professor Alan Smith, UNESCO Chair in Education for Pluralism, Human Rights and Democracy, University of Ulster, Coleraine. International speakers will come from Argentina, Australia, USA and the UK, and include Professor María Nieves Tapia, Academic Director of the Latin American Centre for Service Learning in South America, and Professor Michael Cuthill, Director of the University of Queensland Boilerhouse for Community Engagement Centre, Australia. Further information is also available at the conference website www.campusengage.ie/conference or from Ann Lyons at the Conference Secretariat, NUI Galway on 091 492228 or info@campusengage.ie. -Ends-

>> Read full story about Irish Universities Work Together to Reach Out to Communities

Irish Studies Conference, NUI Galway 10-13 June 2009

Irish Studies Conference, NUI Galway 10-13 June 2009-image

Monday, 25 May 2009

American Conference for Irish Studies 2009 Second Galway Conference of Irish Studies 2009 Over four days in June this summer, the Centre for Irish Studies at NUI Galway will host one of the largest conferences in the humanities in Ireland this year. In his note of welcome to conference delegates, Professor Kevin Barry, Dean of Arts at NUI Galway, comments that the range of papers and diversity of plenary events presented at the conference 'bring together momentarily in one place the passion and attentiveness to displacement that marks Irish Studies'. Speakers from a dozen countries, representing over 100 universities will present up to 250 papers examining themes relating to contemporary Irish culture and society. Delegates attending the American Conference of Irish Studies (ACIS) in conjunction with the Second Galway Conference of Irish Studies (GCIS) will consider issues relating to the key themes of the dynamics of immigration and settlement in modern Ireland, and the concept of the 'everyday' in Irish life and culture. The opening evening of the conference will feature a roundtable discussion on inward migration to Ireland over the past decade chaired by Donncha O'Connell, former director of the Irish Council for Civil Liberties and a member of the Law School at NUI Galway. Donncha will be joined by Des Geraghty, President of SIPTU from 1994 to 2002 and former member of the European Parliament, Denise Charlton, chief executive of the Immigration Council of Ireland, and Chinedu Onyejelem, editor of Metro Éireann. A highlight of the joint conference is the Public Interview Series with three key figures who have made significant contributions to Irish public life over the past half-century, chaired by renowned RTÉ broadcaster John Quinn. TK Whitaker, whose vision for economic development in the 1950s marked a major shift in Ireland's self-fashioning, Bernadette McAliskey, a central figure in the Civil Rights movement in Northern Ireland and a trenchant critic of the Good Friday Agreement, and Cardinal Cahal Daly, Archbishop Emeritus of Armagh, one of the most influential figures in recent history of the Catholic Church in Ireland will be in conversation with John Quinn over the course of three afternoons. One of Ireland's outstanding historians, Gearóid Ó Tuathaigh, NUI Galway, will examine the dynamics of the Irish experience of emigration in his plenary lecture, 'Unity and Diversity? Considering the Irish Diaspora'. Other keynote events include the launch of the Siobhán McKenna Collection at the James Hardiman Library, and a celebration of sean-nós song and dance hosted by the Raidió na Gaeltachta and TG4 broadcaster, Máirtín Tom Sheáinín. Readings featuring resident and visiting writers co-ordinated by the Over the Edge literary organisation will take place each evening at the Galway City Library and Sheridan's Wine Bar. The conference is free to all members of the public. For further details see www.nuigalway.ie/cis or contact Ms Samantha Williams at 091-492051. -Ends-

>> Read full story about Irish Studies Conference, NUI Galway 10-13 June 2009

Huge Response to Call for Volvo Volunteers

Huge Response to Call for Volvo Volunteers-image

Monday, 25 May 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway's ALIVE programme has had a huge response to its call for volunteers for the Volvo Ocean Race stopover in Galway. A significant percentage of the 750 volunteers who will be the face of the two-week free festival are NUI Galway students. Earlier this month, NUI Galway was announced as the partner of the Volunteers Programme for the event. The University will bring its considerable experience in the field of volunteering and work with non-profit event organiser Let s Do It Galway to help mobilise the small army of volunteers required. As Ireland s leading University in the development of student volunteering initiatives, NUI Galway supports thousands of students who volunteer with community organisations every year. The volunteering drive for the Volvo Ocean Race stopover is a natural extension of this ethos of civic engagement. Lorraine Tansey is Student Volunteer Coordinator at NUI Galway and runs the University s ALIVE programme: "The response among our students has been phenomenal. On the day we put the official call out we had 200 immediate queries, so the students are really getting behind the ethos of Let s Do It Galway". Volunteers will have a wide range of roles in the event, from working in the media centre, to helping out backstage at the free concerts, to providing information for the hundreds of thousands of visitor expected at the Race Village. Fiona Lawless, NUI Galway graduate and Volunteers Manager with Let s Do It Galway, has said: "Volunteers will be key to the success of the Galway Stopover and are the face of the event to visitors at the Festival's Race Village. During the event volunteers will be the heart and soul of the festivities". Toradh Iontach ar Thóraíocht Oibrithe Deonacha Volvo (View in English) Bhí an-toradh ar an ngairm a rinne clár ALIVE OÉ Gaillimh ar oibrithe deonacha do stad na Gaillimhe de Rás Aigéin Volvo. Is mic léinn de chuid OÉ Gaillimh iad céatadán suntasach den 750 oibrí deonach - 'éadan' na féile coicíse saoir in aisce. Níos luaithe an mhí seo, fógraíodh gurbh í OÉ Gaillimh comhpháirtí Chlár Oibrithe Deonacha na féile. Cuirfidh an Ollscoil an taithí leathan atá aici i réimse na hoibre deonaí ar fáil agus oibreoidh sí le lucht eagair neamhbhrabúsach an imeachta, Let's Do It Galway, le cuidiú leis an mbaicle bheag oibrithe deonacha a bheidh de dhíth. Ós í an Ollscoil seo an ollscoil is gníomhaí sa tír ó thaobh tionscnaimh dheonacha a fhorbairt, tacaíonn OÉ Gaillimh leis na mílte mac léinn a oibríonn go deonach le heagraíochtaí pobail gach bliain. Is céim eile chun cinn in éiteas an chomhpháirteachais phoiblí an bhéim atáthar a chur ar obair dheonach do stad Rás Aigéin Volvo. Is í Lorraine Tansey Comhordaitheoir Obair Dheonach na Mac Léinn in OÉ Gaillimh agus tá sí i mbun chlár ALIVE na hOllscoile: "Tá sé dochreidte an chaoi ar fhreagair na mic léinn don ghairm. An lá a ndearnamar an ghairm oifigiúil fuaireamar 200 fiosrú láithreach bonn, rud a léiríonn go bhfuil na mic léinn ag tacú go hiomlán le héiteas Let's Do It Galway". Beidh róil éagsúla ag oibrithe deonacha san fhéile, idir a bheith ag obair i lárionad na meán, lámh chúnta a thabhairt ar chúl an stáitse ag na ceolchoirmeacha saor in aisce, agus eolas a chur ar fáil do na céadta mílte cuairteoir a bhfuiltear ag súil leo i Sráidbhaile an Rása. Seo an méid a bhí le rá ag Fiona Lawless, céimí de chuid OÉ Gaillimh agus Bainisteoir Oibrithe Deonacha Let's Do It Galway: "Beidh an rath a bheidh ar Stad na Gaillimhe den Rás ag brath go huile agus go hiomlán ar na hoibrithe deonacha mar gurb iad a gcuid 'éadan' siúd a fheicfidh agus a aithneoidh cuairteoirí ar Shráidbhaile an Rása. Cuirfidh na hoibrithe deonacha a gcroí agus a n-anam i gceiliúradh na féile." -Críoch-

>> Read full story about Huge Response to Call for Volvo Volunteers

Cameramen Come in from the Sea for NUI Galway's Sport Symposium

Cameramen Come in from the Sea for NUI Galway's Sport Symposium-image

Monday, 25 May 2009

(Leagan Gaeilge) Cameramen on the cutting edge of sports filming, having just sailed across the Atlantic with the Volvo Ocean Race teams, will take part in an NUI Galway symposium entitled 'Representing Sport'. The international symposium runs from 2-3 June and will bring together leading academics and practitioners concerned with the representation of sport through history and in contemporary life. The symposium is being organised by NUI Galway's Huston School of Film & Digital Media and its School of Languages, with support from the Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences. On 2 June, at 2pm, the lecture on 'Broadcasting the Volvo Ocean Race', supported by Inmarsat, the official technology sponsor for the race, will demonstrate how high-definition television (HDTV) has changed international sailing events and high-octane sports. With HDTV and other technologies has come the introduction of an 11th person, known as the media crewman, onto each of the Volvo Ocean Race boats. Their job during the 37,000 nautical mile trip is to send back a daily quota of words, photos and video via Inmarsat's FleetBroadband from the race route, but they cannot partake in sailing the boat. During the lecture Ian Walker, skipper of Green Dragon, will be joined by media crewmembers from Puma (Rick Deppe), Ericsson (Guy Salter) and Telfonica (Gabriele Olivo) to share their experiences of reporting the race to a potential audience of two billion. Rick Deppe, an experienced British sailor and acclaimed videographer, whose credits include Deadliest Catch on Discovery Channel, has said: "My job is to keep the camera rolling and get some great shots over the course of nine months of action". The 'Representing Sport' symposium is jointly organised by Dr Seán Crosson, from NUI Galway's Huston School of Film & Digital Media, and Dr Phil Dine, from NUI Galway's School of Languages. Dr Seán Crosson comments: "From the fine arts, through print and audio-visual culture, sport has been an enduring subject of representation. This has increasingly been the case with the development of the contemporary global media industry, where representations of sport, from soccer to boxing and athletics, constitute one of the most popular subjects. Nowhere is the link between sporting traditions and technological modernity more apparent than in the state-of-the-art broadcasting of the Volvo Ocean Race". As well as considering the representation of sport in Ireland, the two-day symposium will focus on its representation across Europe and around the world. Presentations will be made on various topics from Roy Keane to French surfing culture to German identity. While entry to the symposium is free, prior registration is essential for Inmarsat's 'Broadcasting the Volvo Ocean Race' lecture. Please contact Dee Quinn at dee.quinn@nuigalway.ie or call 091 495076. A full programme for the Symposium is available at www.filmschool.ie/ Fir Cheamara ag Triall thar Muir do Shiompóisiam Spóirt OÉ Gaillimh (View in English) Beidh fir cheamara atá ar thús cadhnaíochta i scannánú spóirt agus atá díreach tar éis an tAtlantach a thrasnú le foirne Rás Aigéin Volvo rannpháirteach i siompóisiam de chuid OÉ Gaillimh dar teideal 'Representing Sport: Europe, Tradition and Modernity'. Beidh an siompóisiam idirnáisiúnta ar bun ó 2-3 Meitheamh agus tabharfar lucht acadúil agus cleachtóirí ar spéis leo an léiriú a dhéantar ar an spórt sa stair agus sa saol comhaimseartha le chéile ann. Tá an siompóisiam á eagrú ag Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston agus ag Scoil Teangacha OÉ Gaillimh, le tacaíocht ón gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta. Ar an 2 Meitheamh ag 2pm, léireofar sa léacht faoi 'Broadcasting the Volvo Ocean Race', le tacaíocht Inmarsat, urra oifigiúil teicneolaíochta an rása, an bealach a bhfuil an teilifís ardghléine (HDTV) tar éis imeachtaí seoltóireachta idirnáisiúnta agus spóirt ardochtáin a athrú. Le teacht an HDTV agus teicneolaíochtaí eile tá an t-aonú duine dhéag, ar a dtugtar fear criú na meán, curtha ar gach ceann de bháid Rás Aigéin Volvo. Is é an cúram atá orthu le linn an turais 37,000 muirmhíle seo cuóta focal, grianghraf agus fístaifeadta a chur chugainn ó chúrsa an rása trí FleetBroadband Inmarsat, ach ní féidir leo a bheith páirteach sa tseoltóireacht. I dteannta Ian Walker, captaen an Green Dragon, le linn na léachta beidh cuid den chriú ón Puma (Rick Deppe), Ericsson (Guy Salter) agus Telfonica (Gabriele Olivo) lena dtaithí ar thuairisciú an rása do lucht féachana thart ar dhá bhilliún duine a roinnt linn. Bhí an méid seo le rá ag Rick Deppe, mairnéalach Briotanach oilte agus físghrafadóir cáiliúil, a bhfuil Deadliest Catch ar Chainéal Discovery ar cheann de na cláir a rinne sé: "Is é an cúram atá ormsa an ceamara a choinneáil ar bun agus sár-radhairc a thaispeáint i rith na naoi mí aicsin". Tá an siompóisiam 'Representing Sport: Europe, Tradition and Modernity' á eagrú ag an Dr Seán Crosson, as Scoil Scannán agus Meán Digiteach Huston in OÉ Gaillimh, agus ag an Dr Phil Dine, as Scoil Teangacha OÉ Gaillimh. Deir an Dr Seán Crosson: "Tá an spórt á léiriú go leanúnach le fada sna mínealaíona, in ábhar clóite agus sa chultúr closamhairc. Bhí sin amhlaidh de réir mar a d'fhorbair tionscal comhaimseartha domhanda na meán, ina bhfuil léiriú ar gach cineál spóirt idir shacar, dhornálaíocht agus lúthchleasaíocht, ar cheann de na hábhair ar mó spéis an phobail ann. Ní fhéadfaí léiriú níos soiléire a fháil ar an nasc idir na traidisiúin spóirt agus an nua-aoiseacht theicneolaíoch ná mar atá i scothchraoladh Rás Aigéin Volvo". Cé go bhfuil saorchead isteach chuig an siompóisiam, ní mór clárú roimh ré do léacht 'Broadasting the Volvo Ocean Race' Inmarsat. Déan teagmháil, le do thoil, le Dee Quinn ag dee.quinn@nuigalway.ie nó cuir glao ar 495076. Tá clár iomlán an tSiompóisiam ar fáil ag www.filmschool.ie/. -Críoch-

>> Read full story about Cameramen Come in from the Sea for NUI Galway's Sport Symposium

Third John McGahern International Seminar Announced

Third John McGahern International Seminar Announced-image

Friday, 22 May 2009

(Leagan Gaeilge) National University of Ireland, Galway (NUI Galway) and Leitrim County Council have announced that the third John McGahern International Seminar will take place from 23-25 July, 2009, to commemorate the work and literary achievements of one of Ireland's best known and internationally respected modern writers. Previous International Seminars were held in County Leitrim in 2007 and 2008 and were each attended by more than 100 participants from Ireland and overseas. This year's inaugural lecture will be given by Professor Kevin Whelan of Notre Dame University. Other speakers will include Professor Liliane Louvel of the University of Poitiers, France, Professor Denis Sampson, Canada, Professor Mike Cronin, Boston College and Irish writer Kevin Barry. As in previous years, the Seminar will include guided visits to John McGahern's home places in Aughawillan, Ballinamore and Mohill, Co. Leitrim and Cootehall, Co. Roscommon. As well as appealing to all lovers of McGahern's own work, the International Seminar will be of interest to literary researchers and to book clubs, to readers of contemporary fiction and modern writing, and to all national and international students of Irish literature and culture. This year's Seminar will also see the launch of the second volume of The John McGahern Yearbook. The Yearbook will include proceedings of the 2008 Seminar as well as a range of new articles by writers and critics. Launching the Seminar, President of NUI Galway, Professor James J. Browne, said: "Through the John McGahern International Seminar and Summer School we at NUI Galway are working to broaden access to literary scholarship and to share the riches of the McGahern archive with the widest possible audience. In holding this valuable archive in the West of Ireland, we feel that the University is holding in trust a treasure for the world of literary scholarship; for the Irish nation and most especially for this region which we have served for more than 160 years. I wish the 2009 McGahern International Summer School and Seminar every success and I welcome the continued partnership of Leitrim County Council in this culturally important endeavour". John McGahern's work is translated into several languages worldwide. His best- known books include The Dark, Amongst Women, That They May Face the Rising Sun and Memoir. During the 2008 Seminar, Gerardo Gambolini, Argentinian poet and translator, who plans to introduce McGahern's Collected Stories in Spanish to a wide Latin-American audience, said of the Leitrim writer: "I see John McGahern as a great writer, not as a great Irish writer. His voice is universal; his undeniably Irish tone and topics are made universal by his talent, not by geography. My dominant experience in translating him was the pleasure of reading day after day over a long time remarkable pictures of the greatness and the abjectness of human soul and flesh, pictures always traversed in the end by compassion, by a joyful or painful form of redemption". In addition to the public Seminar, NUI Galway has organised the second intensive Summer School on John McGahern's work and its contexts which will form part of the University's 26th International Summer School in Irish Studies. The Summer School is designed for advanced level students and researchers who are interested in the writings of John McGahern, his life and times in 20thCentury Ireland. The 2008 Summer School was attended by students from Ireland, Slovakia, the United States and England. Speaking at the launch, Leitrim Arts Officer, Caoimhín Corrigan said: "Leitrim County Council is delighted to see this project develop in its third year, establishing its own rhythm within Ireland s literary calendar. While retaining its central focus on the work of John McGahern, this year's engagement with themes of the heroic - from the local, to the universal - and taking account also the 125th anniversary of the GAA, is a strong expression of the confidence and breadth of vision that Leitrim County Council and NUI Galway share for this important event". The Summer School (25 July – 1 August, 2009) will take place at the County Library, Ballinamore, Co. Leitrim and it is directed by Dr John Kenny, John McGahern Lecturer in Creative Writing at NUI Galway. Lecturers at the Summer School will include Professor Denis Sampson, author of Outstaring Nature's Eye: The Fiction of John McGahern; Ms Belinda McKeon of Columbia University, New York; Dr Frank Shovlin of the Institute of Irish Studies, Liverpool; Dr James Whyte, author of History, Myth, and Ritual in the Fiction of John McGahern; and the writers Mike McCormack and Brian Leyden. For further details on The John McGahern International Seminar and Summer School contact 091-495442 or visit www.nuigalway.ie/iss Tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern Fógartha (View in English) Tá tríú Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern, 23-25 Iúil 2009, fógartha ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus ag Comhairle Contae Liatroma, chun ceiliúradh a dhéanamh ar obair agus ar shaothar liteartha an údair cháiliúil seo atá ar dhuine de na scríbhneoirí comhaimseartha Éireannacha is mó a bhfuil meas idirnáisiúnta air. Bhí na Seimineáir Idirnáisiúnta roimhe seo in 2007 agus 2008 ar siúl i gCo. Liatroma agus d'fhreastail os cionn 100 duine orthu as Éirinn agus as níos faide i gcéin. Tabharfaidh an tOllamh Kevin Whelan as Ollscoil Notre Dame céad léacht na bliana seo. I measc na gcainteoirí eile beidh an tOllamh Liliane Louvel as Ollscoil Poitiers, sa Fhrainc, an tOllamh Denis Sampson, Ceanada, an tOllamh Mike Cronin, Boston College agus an scríbhneoir Éireannach Kevin Barry. Arís i mbliana, beidh turais threoraithe ar fáil chuig áit chónaithe John McGahern in Achadh an Mhuilin, Béal an Átha Móir agus Maothail, Co. Liatroma agus Uachtar Tíre, Co. Ros Comáin. Ar ndóigh, cuirfidh daoine a dtaitníonn saothar McGahern leo suim sa Seimineár Idirnáisiúnta seo, ach chomh maith leo sin, cuirfidh taighdeoirí litríochta agus clubanna leabhar an-suim ann chomh maith le daoine a léann ficsean comhaimseartha agus nuascríbhneoireacht agus mic léinn náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhfuil suim acu i litríocht agus i gcultúr an hÉireann. Seolfar an dara himleabhar de The John McGahern Yearbook ag Seimineár na bliana seo. Beidh cur síos sa Yearbook ar imeachtaí Sheimineár 2008 chomh maith le hailt nua le scríbhneoirí agus léirmheastóirí. Ag seoladh an tSeimineáir, dúirt an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: "In OÉ Gaillimh, is mian linn scoláireacht litríochta a mhéadú agus cartlann McGahern a roinnt leis an lucht léitheoireachta is fairsinge trí Sheimineár Idirnáisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern. Agus an chartlann luachmhar seo á coimeád in Iarthar na hÉireann, tá an Ollscoil ag coimeád taisce don scoláireacht litríochta; don tír agus, go speisialta, don réigiún seo a bhfuil an Ollscoil seo ag freastal air le breis agus 160 bliain. Guím gach rath ar Scoil Samhraidh agus Seimineár Idirnáisiúnta McGahern 2009 agus fáiltím roimh chomhpháirtíocht Chomhairle Contae Liatroma sa tionscnamh tábhachtach cultúir seo". Tá saothar John McGahern aistrithe go teangacha éagsúla ar fud an domhain. Is iad na leabhair is cáiliúla a scríobh sé The Dark, Amongst Women, That They May Face the Rising Sun agus Memoir. I rith Sheimineár 2008, dúirt Gerardo Gambolini, file agus aistritheoir ón Airgintín, a bhfuil sé i gceist aige Collected Stories McGahern a aistriú go Spáinnis do lucht léitheoireachta Mheiriceá Laidinigh, agus é ag trácht ar an scríbhneoir as Liatroim, dúirt sé: "Feicim John McGahern mar shárscríbhneoir, ní mar shárscríbhneoir Éireannach. Is guth uilíoch atá aige; tá an bua aige tuin agus topaicí uilíocha a chruthú cé gur léir gur tuin agus topaicí Éireannacha iad gan dabht. I mo thaithí ag aistriú a shaothair bhí an t-ádh orm lá i ndiaidh lae a chaitheamh ar feadh achar fada ama ag léamh agus ag samhlú an méid a scríobh McGahern". Chomh maith leis an Seimineár poiblí, tá an dara Scoil Samhraidh ina ndéanfar dianstaidéar ar shaothar McGahern agus a chomhthéacsanna á heagrú in OÉ Gaillimh mar chuid de 26ú Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta na hOllscoile sa Léann Éireannach. Is ann don Scoil Samhraidh do mhic léinn agus do thaighdeoirí ardleibhéil a bhfuil suim acu i saothar John McGahern, agus a shaol in Éirinn san 20ú hAois. D'fhreastail mic léinn as Éirinn, an tSlóvaic, Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Sasana ar Scoil Samhraidh 2008. Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Oifigeach Ealaíon Liatroma, Caoimhín Corrigan: "Tá an-áthas orainn i gComhairle Contae Liatroma go bhfuil an tionscadal seo á reáchtáil don tríú bliain as a chéile, agus é go mór chun tosaigh i bhféilire litríochta na hÉireann. Cé go bhfuil an bhéim is mó ar shaothar John McGahern, léiríonn téama gaisce na bliana seo – gaiscí áitiúla agus gaiscí uilíocha – agus CLG ag ceiliúradh 125 bliain, an mhuinín agus an fhís atá ag Comhairle Contae Liatroma agus ag OÉ Gaillimh don ócáid thábhachtach seo". Beidh an Scoil Samhraidh (25 Iúil – 1 Lúnasa 2009) ar siúl i Leabharlann an Chontae, Baile an Átha Móir, Co. Liatroma faoi stiúir an Dr John Kenny, Léachtóir John McGahern le Scríbhneoireacht Chruthaitheach in OÉ Gaillimh. I measc léachtóirí na Scoile beidh an tOllamh Denis Sampson, údar Outstaring Nature's Eye: The Fiction of John McGahern; Belinda McKeon as Columbia University, Nua-Eabhrac; an Dr Frank Shovlin as an Institute of Irish Studies, Learpholl; an Dr James Whyte, údar History, Myth, and Ritual in the Fiction of John McGahern; agus na scríbhneoirí Mike McCormack agus Brian Leyden. Tá eolas breise ar Sheimineár Idirináisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern le fáil ach glaoch ar 091-495442 nó dul chuig www.nuigalway.ie/iss -Críoch-

>> Read full story about Third John McGahern International Seminar Announced

NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase

NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase-image

Friday, 22 May 2009

A study at NUI Galway into diabetes among pregnant Irish women has entered its final phase with further funding from the Health Research Board. Diabetes is the most prevalent chronic medical condition among pregnant women, with international estimates that it occurs in 2-9% of all pregnancies. The research at NUI Galway is the first prospective study to look at the prevalence and effects of diabetes among pregnant women in Ireland, working with over 10,000 women. The Atlantic Diabetes in Pregnancy (Atlantic Dip) research programme has been underway for three years and this further funding will support two final years of research. The study is led by Professor Fidelma Dunne, Head of the School of Medicine at NUI Galway, and also Consultant Endocrinologist with Galway University Hospitals. According to Professor Dunne: "Diabetes can be a serious problem for pregnant women. The outcomes for the mother and infant are less satisfactory when compared with the non-diabetic population. There is an increase in the risk of congenital malformations, stillbirths and neonatal deaths in the offspring. In addition these babies may require care in a neonatal unit because of respiratory and other problems. For the mother there is an increase in the risk of blood pressure and pre-eclampsia and they are more likely to be delivered by caesarian section". Professor Dunne added: "Babies from mothers with diabetes are at increased risk of weighing greater than 4 kg at birth. This in itself increases the risk of obesity and diabetes in their adult lives. Among women who already had diabetes before pregnancy, the study has found that women are poorly prepared for pregnancy with only 28% receiving pre-pregnancy care, 43% having folic acid and 29% achieving good sugar control levels". In addition to what is commonly known as type one and two diabetes, pregnant women can also develop Gestational Diabetes Mellitus (GDM), diabetes occurring after 20 weeks of pregnancy. GDM is also associated with increased risks for the mother and her infant in the current pregnancy. It is associated with a very high life time risk of type two diabetes in the mother. Working with over 10,000 women along the Irish Atlantic seaboard, the Atlantic Diabetes in Pregnancy (Atlantic Dip) research programme has offered screening for GDM to all pregnant women to establish how many developed Gestational Diabetes (GDM) and its less severe form of impaired glucose tolerance (IGT). Of the 4,000 women tested, 130 (3.3%) had GDM and 328 (8%) had IGT. In addition, 50% of the cohort had a body mass index (BMI) in the overweight and obese categories. Professor Dunne says the data generated to date would suggest that universal screening for GDM and IGT should be offered to all pregnant women in Ireland: "Considering the high prevalence of GDM and IGT in the Irish population, a national screening programme should be considered. This would allow the identification of an 'at risk' population where intervention is likely to impact on the health of the infant from the pregnancy in addition to the future health of the mother and offspring". Professor Dunne and her team have also examined the impact of obesity alone on the outcome of pregnancy in 1,441 women in whom all forms of diabetes was excluded. They showed that obesity was an independent risk factor for higher rates of caesarian section, blood pressure, miscarriage, and babies weighing more than 4kg at birth. Professor Dunne says: "Obesity in women of reproductive age is thus a public health concern and requires intervention. Maternal obesity with or without diabetes will impact on the health of future generations". The next two years of this study will build on existing data and will provide greater insight into the prevalence and consequences of GDM and IGT in the Irish population. In particular it will examine the risk of persistent diabetes following GDM and IGT and the factors that increase this risk. Through collaborative work with UK-based Peninsula Medical School the project will explore the genetics behind GDM. There are also plans to develop and test an intervention programme for pre-pregnancy care for women with diabetes to see if the rates of stillbirth neonatal death and congenital malformation rates can be reduced. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Research into Diabetes and Pregnancy Enters Final Phase

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share

Connect with us:

Facebook icon 32px YouTube icon 32px LinkedIn icon 32px RSS Icon 32px

Bookmark and Share