Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past

Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past-image

Monday, 6 February 2012

A range of scientific resources and handbooks to facilitate better coastal planning will be launched at a national seminar in NUI Galway on Tuesday, 21 February.The resources are the result of a three-year, €1.9 million project, funded by the EU which has assessed the extent to which coastal risks are currently considered in development plans. It appears that across Europe’s Atlantic countries, despite guidance from policy documents at national and European level to include considerations of coastal risks, existing development plans are lacking in this area.Atlantic Europe is made up of 33 regions stretching across a coastline of 1,550 miles, home to around 70 million inhabitants. The Atlantic Network for Coastal Risk Management (ANCORIM) project, led by the Aquitaine regional council in France, focused on key issues of erosion, water quality and planning. Using existing scientific knowledge and legislative instruments the ANCORIM project - a collaboration of scientists and decision-makers from Ireland, Spain, Portugal and France - has developed a set of tools to improve the current situation.A partner in the ANCORIM project, Dr Kevin Lynch of NUI Galway’s Ryan Institute, explains the challenges faced by coastal communities: “Every year, in Ireland, we are reminded of the threats posed by coastal risks to our communities, their economies and our natural environment. During the winter months, this usually surfaces in stories of coastal erosion, flooding, and storm damage, while during the summer months emphasis switches to reports of poor bathing water quality or ‘red tides’.”Examples of coastal erosion in Ireland are most pronounced in County Wexford, which has experienced coastline retreat of up to one meter a year in places. More recently, the seaside town of Strandhill in Sligo has been badly affected by erosion of its sand dunes following severe winter storms.However, Dr Lynch points out that there are other potential hazards for coastal locations: “Examples of other risks that are not always on our radar, but could potentially have considerable socio-economic and environmental impacts, include major oil or chemical spills or ocean acidification impacts on calcifying organisms which play key roles in the oceanic food chain.”The seminar on 21 February is aimed at all decision-makers involved in planning and managing our coast, including county planners, managers, engineers and councillors. Also invited are individuals and organisations who contribute to the decisions being made, such as county environmental or heritage officers, NGOs, local development groups, commercial enterprises and associations, as well as land and homeowners.Mayo County Council, a project partner, recognises the need for better coastal planning and Iain Douglas, Senior Planner with the Council, points out: “Key to addressing issues of coastal risk is prevention, and clearly this is directly dependent on good forward planning – avoiding locating homes, businesses, infrastructure and the like in areas that are potentially very hazardous.”The resources made available by the ANCORIM project (http://ancorim.aquitaine.fr/), include a range of practical guides and tool kits. A ‘Good Practice in Planning’ handbook, for example, sets out in a step by step manner details on how coastal risks may be incorporated into new development plans.To build greater awareness among a broader audience two educational guides have also been produced, outlining what coastal risks are and the issues associated with them for local communities.It is hoped that a combination of greater general awareness of coastal risks in conjunction with improved forward planning will reduce the potential impacts of these risks in the future.To register for the seminar go to the Atlantic Network for Coastal Risk Management National Seminar website at www.conference.ie.-ends-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              Pleanáil chun cinn le deireadh a chur le Rioscaí CóstaAg seimineár náisiúnta in OÉ Gaillimh Dé Máirt, an 21 Feabhra, seolfar réimse acmhainní agus lámhleabhair eolaíochta chun pleanáil níos fearr don chósta a éascú.Tagann na hacmhainní mar thoradh ar thionscadal trí bliana ar luach €1.9 milliún, a bhí maoinithe ag an AE. Rinne an tionscadal measúnú ar an gcaoi a ndéantar cúram do rioscaí cósta i bpleananna forbartha. In ainneoin treorach ó cháipéisí polasaí ag leibhéal náisiúnta agus Eorpach chun rioscaí cósta a chur san áireamh, is cosúil go bhfuil easpa den chineál eolais seo i bpleananna forbartha reatha ar fud thíortha Atlantacha na hEorpa.Tá 33 réigiún san Eoraip Atlantach, agus cósta 1,550 míle ag baint leis na réigiúin chomh maith le daonra 70 milliún nó mar sin. Dhírigh an tionscadal Atlantic Network for Coastal Risk Management (ANCORIM), a bhí faoi stiúir chomhairle réigiúnach na hAcatáine sa Fhrainc, ar phríomh-shaincheisteanna a bhain le creimeadh, le caighdeán uisce agus le pleanáil. D’úsáid an tionscadal ANCORIM – comhoibriú idir eolaithe agus lucht déanta cinntí ó Éirinn, ón Spáinn, ón bPortaingéil agus ón Fhrainc – eolas eolaíoch agus ionstraimí reachtúla a bhí ann cheana féin chun tacar uirlisí a fhorbairt chun an staid reatha a fheabhsú. Déanann an Dr Kevin Lynch ó Institiúid Uí Riain, OÉ Gaillimh, cur síos ar na dúshláin os comhair pobail cois cósta: “In Éirinn gach bliain, cuirtear i gcuimhne dúinn na bagairtí atá ann ó rioscaí cósta dár bpobail, a n-eacnamaíochtaí agus an timpeallacht nádúrtha.  Le linn mhíonna an gheimhridh, is iondúil go bhfeictear é seo sa chreimeadh cósta, tuile, agus damáiste ó stoirmeacha, agus le linn mhíonna an tsamhraidh athraíonn ár n-aird go dtí tuairiscí ar dhroch-chaighdeán uisce snámha nó blás algach.”Is i gContae Loch Garman is mó atá creimeadh cósta le sonrú, áit a bhfuil cúlú cósta suas go méadar in aghaidh na bliana ag tarlú in áiteanna. Le déanaí, tá droch-chreimeadh le sonrú ar dhumhcha sa Leathros, baile cois cósta i Sligeach, tar éis stoirmeacha fiáine an gheimhridh.Deir an Dr Lynch, áfach, go bhfuil contúirtí eile ann d’áiteanna cois cósta: “I measc na rioscaí eile, nach mbímid ar an airdeall fúthu i gcónaí ach a d’fhéadfadh tionchar suntasach socheacnamaíoch agus comhshaoil a bheith acu, tá doirteadh ola nó ceimiceán nó na héifeachtaí atá ag aigéadú aigéin ar orgánaigh chailcithe a mbíonn ról tábhachtach acu sa bhiashlabhra aigéanach.Tá an seimineár, a bheidh ar siúl an 21 Feabhra, dírithe ar lucht déanta cinntí atá bainteach le pleanáil agus le bainistíocht ár gcósta, lena n-áirítear pleanálaithe, bainisteoirí, innealtóirí agus comhairleoirí contae. Tá cuireadh freisin ag daoine aonair agus ag eagraíochtaí a chuireann leis na cinntí a dhéantar, mar shampla oifigigh chomhshaoil nó oidhreachta, eagraíochtaí neamhrialtais, grúpaí áitiúla forbartha, fiontair agus cumainn tráchtála, chomh maith le húinéirí talún agus tí.Is comhpháirtí sa tionscadal é Comhairle Contae Mhaigh Eo, agus aithníonn sé an gá atá le pleanáil cósta níos fearr agus deir Iain Douglas, Pleanálaí Sinsearach leis an gComhairle:  “Cosc a chur le rioscaí cósta an bealach is fearr chun déileáil leo, agus is cinnte go bhfuil sé seo ag brath go hiomlán ar phleanáil chun cinn – gan tithe, gnólachtaí, infreastruchtúr agus a leithéid a chur i limistéir a d’fhéadfadh a bheith i mbaol.”Tá réimse leathan treoracha praiticiúla agus uirlisí curtha ar fáil ag an tionscadal ANCORIM (http://ancorim.aquitaine.fr/ ). Leagann an lámhleabhar ‘Good Practice in Planning’ amach céim ar chéim conas rioscaí cósta a chur san aireamh i bpleananna nua forbartha. D’fhonn feasacht níos mó a chothú i measc pobal níos leithne tá dhá threoirleabhar oideachasúla curtha ar fáil chomh maith. Déantar cur síos iontu ar a bhfuil i gceist le rioscaí cósta agus na saincheisteanna a bhaineann leo do phobail áitiúla. Mar gheall ar an bhfeasacht ghinearálta níos fearr atá ar rioscaí cósta agus pleanáil chun cinn níos fearr, táthar ag súil go laghdófar tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr na rioscaí sin sa todhchaí.Chun clárú don seimineár téigh chuig an láithreán gréasáin do sheimineár náisiúnta an Atlantic Network for Coastal Risk Management ag www.conference.ie.   -críoch-

>> Read full story about Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past

NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp

NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp-image

Monday, 6 February 2012

NUI Galway will host Ireland’s first Crisiscamp to raise awareness on how technology can be used to help respond to disasters and improve resilience and response before a crisis. Organised with ‘Haiti Connect’, a charitable trust based in County Galway, Crisiscamp will take place on Sunday, 26 February.Crisiscamps are a series of global events organised by members of CrisisCommons, a global community of volunteers from technology, crisis response organisations, government agencies, and individuals. Having witnessed first-hand the benefits of technology and social media in disaster response and rebuilding scenarios, the organisation is keen to raise this awareness with the general public.CrisisCamp began in March 2009 as an event to connect crisis management and global development practitioners to the technology volunteer community. During the Haiti response, CrisisCamp became a movement and added a response mechanism to the community.Since 2009, CrisisCommons has coordinated crisis event responses such as the Haiti, Chile and Japan Earthquakes and the floods in Thailand, Nashville and Pakistan. Over 3,000 people have participated worldwide in over 30 cities, across 10 countries including France, United Kingdom, Canada, New Zealand, Chile and Colombia.‘Haiti Connect’ has been running and supporting technology-based aid and rebuilding projects in Haiti since shortly after the earthquake of 2010. Through direct experience they have seen the advantages of using modern, digital technologies in these environments.Evert Bopp, founder of ‘Haiti Connect’, said: “Through this event we hope to create awareness amongst Irish crisis response organisations, government agencies and citizens on how open source software and hardware can be used to respond to disasters. Working together with NUI Galway’s Discipline of Information Technology was a logical choice when organising this event. People in Information Technology and other disciplines in NUI Galway’s College of Engineering and Informatics are already engaged in both research and voluntary work in support of crisis response. Through Crisiscamp we hope to bring together people who are working on these challenges and inspire others to apply their skills in this area.”The event will take place in the Information Technology Building on the NUI Galway campus from 10am until 7pm. Admission is free but interested parties are encouraged to register via the website www.crisiscampireland.comFor more details please contact Evert Bopp on 086 8645099 or by email on info@crisiscampireland.com.-ENDS-

>> Read full story about NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp

Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk

Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk -image

Tuesday, 7 February 2012

The next public talk in the NUI Galway public talk series on Sports Technology will take place on Tuesday, 14 February, at 6pm. Entitled Engineering in Hurling – Hurleys, Sliotars and Helmets, the talk will be delivered by Dr Conchúr Ó Brádaigh, Lecturer with the College of Engineering and Informatics at NUI Galway.The talk will focus on the application of engineering principles to the ancient game of hurling. Important advances have been made in the last 15 years in the equipment used by hurlers. This includes test standards with minimum performance levels for sliotars and helmets, and the introduction of composite hurleys.The second half of the talk will give an overview of the engineering research work carried out at NUI Galway and at other Irish third-level institutions in hurling, much of which has been funded by the GAA and Enterprise Ireland. Current standards and trends in the development of hurling equipment will also be discussed.Dr Conchúr Ó Brádaigh is a Senior Lecturer in Mechanical Engineering at NUI Galway, and an internationally-renowned expert in the field of composite materials. He is also Research and Development Manager of ÉireComposites Teo., Indreabhán, Co. Galway. His current interests are in the application of lightweight composites in the fields of aerospace, automotive, and renewable energy.The free public talk will take place in room 3035 of the Engineering Building at NUI Galway.The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices.For more information on the Sports Technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West) and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728.-ENDS-

>> Read full story about Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk

NUI Galway Research Produces Guidelines for Communication between GPs and Migrants

NUI Galway Research Produces Guidelines for Communication between GPs and Migrants   -image

Tuesday, 7 February 2012

NUI Galway has published guidelines to support communication between general practitioners (GPs) and migrants who have limited English language skills. The research is a direct and practical response to the ongoing reality in Ireland that many service users from migrant communities and their GPs face significant communication challenges because of language and cultural differences.Funding for the research was provided by the Health Research Board (HRB) and the Health Service Executive (HSE).A key finding from this extensive, participatory research process is that the recommended best practice is to use a trained, accredited interpreter or to consult with a general practitioner who has fluency in the language of the service user. These supports increase the chances that information is shared accurately and effectively during a consultation.Ms Mary O’Reilly-de Brún, Senior Researcher in the Discipline of General Practice, School of Medicine, NUI Galway, points out: “Using children and other family members or friends as interpreters is not considered best practice by migrants, general practice staff, professional interpreters or HSE service planners involved in this project. The use of visual or computer aids such as phrase books or on-line translation programmes are also not considered best practice.”Ms. Mary O’Reilly-de Brún worked with project leader Anne MacFarlane, Professor of Primary Healthcare Research, University of Limerick, and colleagues in the Health Service Executive National Social Inclusion Unit and the Centre for Participatory Strategies, Galway to produce the report entitled ‘Guideline for Communication in Cross-Cultural General Practice Consultations’.The importance of the research was highlighted by Diane Nurse from the HSE National Social Inclusion Unit: “This participatory research process progresses recommendations in the HSE National Intercultural Health Strategy 2007-2012 by taking a multi-stakeholder approach to clarifying what kinds of supports work best for whom and in what circumstances.”An important feature of the participatory research process was the involvement of Service User Peer Researchers (SUPERS). These included Khalid Ahmed, Jean Samuel Bonsenge Bokanga, Maria Manuela De Almeida Silva, Aga Mierzejewska, Lovina Nnadi, Florence Ogbebor and Katya Okonkwo. The group trained in participatory research methods with the Centre for Participatory Strategies, Galway.This training enabled the SUPERS to give members of their wider communities an opportunity to ‘have a voice’, in their own languages and with people from their own cultural groups, in the development of the guidelines. In total, fifty-one members of the migrant community from Polish, Russian, Portuguese, Urdu, French Congolese speaking and Nigerian communities in the Galway region, participated in this research along with representatives from general practices, professional interpreting and the HSE.Speaking about her experience of being trained as a peer researcher Maria Manuela De Almeida Silva said: “The most exciting and important experience was the PLA training provided, it was excellent training. I use it all the time now, with lots of different groups and in lots of different project. ”This research was funded by the Health Research Board and the Health Service Executive National Social Inclusion Unit through a Health Research Board Partnership Award. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Research Produces Guidelines for Communication between GPs and Migrants

NUI Galway Nurtures Next Generation of Technology Users

NUI Galway Nurtures Next Generation of Technology Users-image

Wednesday, 8 February 2012

NUI Galway saw huge numbers attending the first ever Galway CoderDojo event held on campus recently. CoderDojo, an Irish led global network of computer clubs where young people come to learn to code, develop websites, apps, games and more, is hosted and supported by NUI Galway.Topics covered in CoderDojo Galway include web technologies such as HTML, CSS, and Javascript and programming languages such as Scratch. There are also plans to cover other languages such as Python and Java, as well as Databases, and Mobile Apps and Games as the CoderDojo develops in future classes.The Head of Discipline of Information Technology at NUI Galway, Dr Michael Madden, said:  “We are very excited to have CoderDojo come to Galway. It is vital for young people to understand how our digital world works, and CoderDojo provides a unique environment to exchange knowledge and learn from each other how to write software, particularly in the absence of a computer science curriculum in Secondary Schools.”Adrian Bannon, one of the organisers of CoderDojo, said: “Illiteracy of the 21st century will not be those who cannot just read and write but those who cannot program and code. Coderdojo seeks to address this deficit.”NUI Galway’s Community Knowledge Initiative (CKI) is also supporting CoderDojo and is looking for volunteers, especially IT students, who will assist and supervise the young people during the classes. Volunteers will be presented with an ALIVE certification as recognition of their work.According to Brendan Smith, Education Officer at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) of NUI Galway, “The high attendance at last weekend’s registration shows that there is an appetite amongst the general public for our school-going population to learn the skills that will transform Ireland from a nation of digital users into a nation of digital creators. Thankfully Coderdojo also proves that there is also an army of volunteer mentors drawn from the third level education sector, industry and elsewhere who are prepared to give their time free of charge to help educate our children in computer coding.”CoderDojo, a free event, will take place every Saturday from 12 to 3:30pm, with groups in both the DERI Building in IDA Business Park and in Lab 102 in the Information Technology Building at NUI Galway.Interested parties are asked to bring lunch, a laptop (if they have one) and attendees under 12 years are asked to bring a parent along.Due to the large demand, those interested are asked to register before attending. For further information visit http://coderdojo.com or email coderdojogalway@gmail.com.-ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Nurtures Next Generation of Technology Users

President Browne Pays Tribute to John Cunningham

President Browne Pays Tribute to John Cunningham-image

Wednesday, 8 February 2012

NUI Galway President, Dr Jim Browne, has paid tribute to the late John Cunningham, former Editor of the Connacht Tribune.A Tuam native, Mr Cunningham was editor of the Connacht Tribune newspaper from 1984 to 2007. He had worked as editor for the Waterford News and Star from 1982 to 1984. He also contributed to broadcast journalism as a commentator on RTÉ current affairs programmes. He was conferred with an Honorary Master of Arts, honoris causa, degree on 23 October, 2006 by NUI Galway for his contribution to regional and national journalism and for his role as an Adjunct Lecturer in journalism at the University.Dr Jim Browne, NUI Galway President, said: "The University offers its sincere condolences to John’s family, particularly his wife Nuala and his four sons Shane, Gary, Ivor and Enda, along with his many friends and colleagues. John was an inspirational figure in Irish journalism.  In his career with the Connacht Tribune and as an Adjunct Lecturer in NUI Galway he fostered the talents of some of the leading figures in the worlds of Irish media and journalism.  Ar dheis Dé go raibh a anam uasal.”

>> Read full story about President Browne Pays Tribute to John Cunningham

Development Education Day at NUI Galway

Development Education Day at NUI Galway-image

Wednesday, 8 February 2012

The School of Education at NUI Galway will hold a Development Education Day on Wednesday, 15 February. Organised in partnership with Self Help Africa and with support from Irish Aid, the event is the first step towards integrating Development Education as a much more significant component across all Initial Teacher Education programmes offered at the University.NUI Galway students on the Professional Diploma in Education, Dioplóma Gairmiúil san Oideachas and the BA in Mathematics and Education programmes, as well as some practicing teachers from cooperating partner schools, will also participate in the event. The Development Education Day will involve 26 expert speakers hosting 33 sessions, promoting awareness among the teachers. The event will also provide attendees with some knowledge on the main emerging issues within Development Education and ideas on how to bring development issues into the classrooms.Keynote speakers at the Development Education Day will include: Sydney Chisi, Director of Youth Initiative for Democracy in Zimbabwe and Ray Jordan, CEO of Self Help Africa.Development Education themes covered throughout the event will include Global Interdependence, Climate Change, Food Security and Irelands Bilateral Aid Programme, and group workshops will focus on how to integrate Development Education in specific areas across the curriculum.Event Organiser, Seán Ó Grádaigh from the NUI Galway School of Education, said: “Development Education plays a key role in the curriculum in Irish second level schools. Through a series of workshops, presentations and seminars, this event will provide our student teachers with a broad understanding of current development education issues. Participants will gain an understanding of the skills required to embed development education topics into their subject teaching.”For further information contact Seán Ó Grádaigh in the School of Education, NUI Galway, at sean.ogradaigh@nuigalway.ie or 091 494072/495985. -ENDS-

>> Read full story about Development Education Day at NUI Galway

NUI Galway Win Award in HSA National Competition

NUI Galway Win Award in HSA National Competition-image

Monday, 13 February 2012

A team of engineering students from NUI Galway have won second place in the Health and Safety Authority’s (HSA) ‘Safety in Design and Construction’ third-level competition. The NUI Galway team consisted of: Kevin Carney, a fourth year BSc in Project and Construction student from Frenchpark, Co. Roscommon; fourth year BE in Civil Engineering student Grant Deeney from Ballaghaderreen, Co. Roscommon; and Conor Higgins a fourth year BE in Civil Engineering student from Wicklow Town.At the finals, held recently in Dublin, six short-listed teams battled it out to win the first prize. The overall winners were Carlow IT, with third place going to Letterkenny IT.  Other third-level institutions represented in the final included Cork IT and two teams from Carlow IT.The aim of the competition is to provide an environment where undergraduate students can collaborate and work together to enhance, develop and embed their knowledge and understanding of health and safety in construction.  The challenge involved the selection, procurement and installation of a complete MRI Modular Unit, and all associated site preparatory and interface works within an existing hospital. The project also included the design and specification of any necessary internal reconfiguration works required to be carried out to the hospital. Central to the brief was to minimise all risks to the safety and health of patients, staff, and construction workers arising from the installation works.Chairperson of the Authority’s Third Level Education Group, Dr Anne Drummond, said: “This competition goes beyond the boundaries of the classroom and brings together students who may not yet have interacted at an undergraduate level and yet, will work together as professionals. The approach to the competition is based on problem-based learning which resembles professional life far more than many more traditional methods of assessment. The feedback from students and their lecturers is that the engagement of working together with their colleagues on the competition is a rewarding and enjoyable part of their learning experience.”Joanne Harmon, Education Manager with the Health and Safety Authority said: “This competition is in its third year and it’s great to see the level of engagement from students and their lecturers as well as the continual high standards and creativity on display.  I would like to congratulate NUI Galway and thank everyone else who took part.  We kept the brief as real as possible so that students had to be creative in their solutions but are also as likely to come across similar scenarios in their future working life.”Dr Jamie Goggins Programme Director for BSc in Project and Construction Management at NUI Galway, said: “We would like to congratulate Kevin, Grant and Conor on winning second place in this competition. Members of this team also won the competition last year, which is a credit to the students. The aim of the competition fits very well with the ethos of our undergraduate degree programmes in construction related programmes – to provide an environment where undergraduate students can collaborate and work together to enhance, develop and embed their knowledge and understanding of various aspects of engineering and construction. Furthermore, this competition provides a platform for students to work in multidisciplinary groups, which is an experience that we value and promote in our undergraduate degree programmes.”The judging panel was made up of the following members: Paraig Earley, Construction Policy Inspector, HSA; Mike Keyes, Aegis Safety Management; and Tony Sheridan, Health and Safety Manager, John Sisk and Son Ltd.-ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Win Award in HSA National Competition

Research Breakthrough Shows Promise in Offsetting Cornea Transplant Rejection

Research Breakthrough Shows Promise in Offsetting Cornea Transplant Rejection-image

Tuesday, 14 February 2012

Success rates for cornea transplants could be greatly improved following a major advance in genetically modifying donor corneas. Scientists at National University of Ireland Galway’s Regenerative Medicine Institute (REMEDI) have determined a method, in pre-clinical trials, to genetically modify donor corneas so that they are less likely to be rejected by the host immune system. With more than 100,000 procedures a year worldwide, cornea transplantation (keratoplasty) is the most frequent transplant procedure. The cornea is the transparent, dome-shaped surface of the eye, and accounts for a large part of its focussing power. Transplantations can restore vision, reduce pain and improve the appearance of a damaged or diseased cornea.Although keratoplasty is a procedure with good success rates, incidence of graft rejection still exists. For some high-risk patients, rejection rates can be as high as 50%. Using their breakthrough technique on the donor corneal tissue before grafting, the REMEDI team showed success in laboratory trials of decreased inflammatory response and protection against rejection.The research team at NUI Galway, funded by Science Foundation Ireland, was led by Dr Thomas Ritter: “What we have succeeded in doing with the latest molecular biology techniques is to successfully encourage the donor cornea to produce ample PD-L1. It is known that Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) stops the activity of the body’s fighter immune cells and prohibits their ability to disrupt the transplantation process. By encouraging the donor cornea to produce PD-L1, it increased what known as the ‘immune privilege’ or ability of the eye to accept the graft.”Dr Ritter added: “Potentially, what is most exciting is that these strategies could be of value for other transplant models. It could be applied, for example, to protect pancreatic islet cells transplanted for the treatment of type 1 diabetes.”With Dr Ritter’s research, significant prolongation of transplant survival was observed which was associated with a reduction of the inflammatory response. No additional anti-rejection treatment was necessary for the recipients of the engineered corneas. These encouraging results may lead to a novel treatment protocol for ‘high-risk’ corneal graft recipients who are more likely to reject the graft than other patients. The research is published in this month’s American Journal of Transplantation.Mr Gerry Fahy, Consultant Ophthalmologist at University Hospital Galway, who was involved in this study, commented on the results of this study: “Prevention of corneal transplant rejection is very important. This research describes a new exciting method of achieving that goal. I look forward to its translation into clinical use.”Further investigations using mesenchymal stem cells by scientists at REMEDI will examine how these potent cells could also be used to prevent graft rejection.-end-

>> Read full story about Research Breakthrough Shows Promise in Offsetting Cornea Transplant Rejection

Mick Loftus Launches Sigerson Cup Finals Weekend at NUI Galway

Mick Loftus Launches Sigerson Cup Finals Weekend at NUI Galway-image

Tuesday, 14 February 2012

NUI Galway Gaelic Club will this year host the Irish Daily Mail Sigerson Cup Finals and today (Monday, 13 February) former GAA President Mick Loftus was on campus to officially launch the event.  NUI Galway has won the prestigious Sigerson Cup on no less than 22 occasions, the last being 2003. Loftus was a member of the University team on three of those occasions. Over the weekend of the 24/25 February NUI Galway will host over 400 of the brightest talents on the forefront of Gaelic football nationally. As well as the Sigerson cup semi-finals and final, the Trench cup semi-finals and final along with Corn na Mac Léinn semi-finals and finals will take place. The final of the Sigerson and Trench cups will take place in Pearse Stadium with the Sigerson final live on TG4 at 3pm on Saturday, 25 February. Speaking at the launch, Niamh NicLiam, Marketing Manager with The Irish Daily Mail, said: We are delighted to sponsor this year’s Sigerson Cup Finals at NUI Galway. As Ireland’s youngest newspaper we’ve been cementing our relationship with the GAA over the last few years and The Irish Daily Mail GAA third level leagues and championship is a fantastic opportunity for us to build on this even further. We are sure that the Sigerson Cup Finals weekend in NUI Galway will be a huge success and we would like to wish all involved the very best of luck.” NUI Galway Gaelic football club will also honour the 1962 and 1963 Sigerson winning teams with a Sigerson reunion dinner at the Radisson Hotel on Friday, 24 February. Ten of the players being honoured on the night went on to backbone the legendary Galway three-in-a-row team of 1964 - 1966.  2012 is also the centenary of the very first Sigerson win in 1912, and a bespoke colour programme will be published to honour this centenary and other great wins and memories of Sigerson cup in NUI Galway over the decades. Speaking before the official launch NUI Galway President, Dr Jim Browne, said: “The Sigerson Cup weekend promises to be a great weekend of sport at NUI Galway.  I pay tribute to our former Sigerson Cup players who return to their alma mater, traveling from Ireland and overseas, for this weekend of sporting reunion.  By returning they celebrate with us the spirit of participation and achievement which has distinguished the club for the past 100 years.  In particular, I welcome the members of the 1962 and 1963 teams who gather to mark the 50th anniversary of their Sigerson success.  On this Sigerson centenary occasion, I would like to acknowledge the efforts of many students, alumni, current and former staff who have been involved over the years in building support for Gaelic Games on our campus.” NUI Galway GAA Club has issued a welcome to football followers from all over the region to make their way to Dangan and other venues for what promises to be a weekend of Gaelic football to remember from the stars of tomorrow. ENDS   Seolann Mick Loftus Deireadh Seachtaine Chorn Sigerson in OÉ Gaillimh Tionólfaidh Club Peile OÉ Gaillimh Cluiche Ceannais Chorn Sigerson an Irish Daily Mail i mbliana agus inniu (Dé Luain, 13 Feabhra) bhí iar-Uachtarán an CLG Mick Loftus ar an gcampas chun an ócáid a sheoladh go hoifigiúil.  Tá Corn Sigerson buaite ag OÉ Gaillimh 22 babhta, in 2003 go deireadh. Bhí Loftus ar fhoireann na hOllscoile trí bhabhta acu sin. I rith dheireadh seachtaine an 24/25 Feabhra beidh 400 de na himreoirí is fearr ag imirt peile sa tír faoi láthair in OÉ Gaillimh. Chomh maith le cluichí leathcheannais agus cluiche ceannais Chorn Sigerson beidh cluichí leathcheannais agus cluiche ceannais Chorn Trench mar aon le cluichí leathcheannais agus cluiche ceannais Chorn na Mac Léinn ar siúl an deireadh seachtaine céanna. Beidh cluichí ceannais Chorn Sigerson agus Chorn Trench ar siúl ar Pháirc an Phiarsaigh agus beidh cluiche ceannais Chorn Sigerson beo ar TG4 ag 3pm Dé Domhnaigh, an 25 Feabhra. Ag labhairt ag an seoladh, dúirt Niamh NicLiam, Bainisteoir Margaíochta le The Irish Daily Mail: Tá an-áthas orainn urraíocht a dhéanamh ar Chluiche Ceannais Chorn Sigerson i mbliana in OÉ Gaillimh. Is é nuachtán s'againne is nuachtán is nuaí ar an margadh agus táimid ag iarraidh an caidreamh atá againn le CLG a láidriú le roinnt blianta anuas. Is iontach an deis sraitheanna agus craobhchomórtas CLG The Irish Daily Mail an tríú leibhéal chun an caidreamh sin a láidriú. Táimid cinnte go n-éireoidh go maith le deireadh seachtaine Chorn Sigerson in OÉ Gaillimh agus ba mhaith linn gach ádh a ghuí ar gach a bheas páirteach.” Beidh dinnéar Sigerson ar siúl ag club peile OÉ Gaillimh chomh maith d'fhoirne buaiteacha 1962 agus 1963 in Óstán an Radisson Dé hAoine, an 24 Feabhra. Bhí deichniúr de na himreoirí a bheidh i láthair ar an oíche ar fhoireann cháiliúil na Gaillimhe a bhuaigh trí bliana as a chéile 1964 - 1966.  Tá sé céad bliain chomh maith ó crochadh Corn Sigerson den chéad uair i 1912, agus foilseofar clár speisialta daite chun é seo agus buanna agus cuimhní eile in OÉ Gaillimh le céad bliain anuas a chomóradh. Ag labhairt roimh an seoladh oifigiúil, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Beidh neart spóirt in OÉ Gaillimh i rith dheireadh seachtaine Chorn Sigerson.  Tréaslaím le hiarimreoirí Chorn Sigerson atá ag filleadh ar a n-alma mater, as ar fud na tíre agus na cruinne, don deireadh seachtaine spórtúil seo.  Beidh siad ag ceiliúradh rannpháirteachas agus éachtaí an chlub seo le céad bliain anuas.  Ba mhaith liom fáilte ar leith a chur roimh fhoirne 1962 agus 1963 atá ag ceiliúradh leathchéad bliain ó bhuaigh siad Corn Sigerson.  Don chomóradh céad bliain, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag mic léinn, ag alumni, agus ag comhaltaí foirne in imeacht na mblianta chun tacú leis na Cluichí Gaelacha ar an gcampas.” Tá cuireadh tugtha ag Club Peile OÉ Gaillimh do lucht leanúna na peile ar fud an réigiúin a mbealach a dhéanamh go dtí an Daingean agus ionaid eile don deireadh seachtaine chun réaltaí an lae amárach a fheiceáil. CRÍOCH

>> Read full story about Mick Loftus Launches Sigerson Cup Finals Weekend at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share